21/01/2019

Geo-engineering

He who controls the weather, controls the world.
(President Lyndon Johnson, 1962)


Een samenvatting over geo-engineering schrijven in een kort blogbericht is onmogelijk. Het onderwerp is veel te uitgebreid en te complex en teveel zaken blijven nog verborgen en zijn onduidelijk. Vandaar de keuze om slechts enkele thema's toe te lichten, als een soort introductie. Nu de schoolgaande jeugd in verschillende landen op straat komt om de klimaatproblematiek aan te kaarten, kan het ook goed zijn om eens wat dieper te graven en bepaalde onderliggende agenda's te introduceren. Deze informatie kan voor sommigen beangstigend zijn, maar de eerste stap naar vrijheid en een gezondere wereld, is snappen wat er eigenlijk aan de hand is. En dan gepaste actie nemen. Disclaimer: dit is een persoonlijke visie opgesteld aan de hand van de informatie die mij nu bekend is. Onderstaande bedenkingen hoeven daarom niet de ultieme waarheid te zijn. Ze maken deel uit van een zoektocht naar verklaringen voor de fenomenen en gebeurtenissen op Aarde die mij boeien. Bijna dagelijks verschijnen nieuwe berichten en video's waardoor de theorieën bevestigd dan wel ontkracht worden. Wie dieper wil graven, en zelf antwoorden wil vinden, wordt van harte aanbevolen om verder te zoeken op het internet.

Geo-engineering (of klimaat management) is de opzettelijke en grootschalige ingreep in de klimaatsystemen van de Aarde. Het is niets minder dan spelen voor God door met het klimaat te sjoemelen. Het is de farmaceutische oplossing voor een zieke Aarde. En we weten allemaal dat farma pillen hevige bijwerkingen hebben. Net zo heeft geo-engineering desastreuze gevolgen voor al het leven op Aarde. In plaats van de oorzaken aan te pakken die de Aarde verzieken (ontbossing, fossiele brandstoffen, big agro, vervuiling, veeteelt, nucleaire tests, globalisme,...en niet te vergeten geo-engineering zelf), gaat men de zaken nog erger maken door onbesuisde en verstorende maatregelen.

Geo-engineering gebeurt op verschillende manieren waaronder ook het sproeien van chemicaliën en licht-reflecterende partikels in de atmosfeer via ballonnen of vliegtuigen (bekend als chemtrails en Stratospheric Aerosol Injection). De officiële uitleg is dat de ingrepen gebeuren om de verdere opwarming van de planeet te verhinderen. Die opwarming wordt (onder meer) toegeschreven aan de uitstoot van CO2 en andere vervuilende broeikasgassen. Daar bestaat evenwel geen hard bewijs voor. Meer nog, 31.000 wetenschappers beweren van niet en ondertekenden daartoe ook een petitie.

De klimaatveranderingen op Aarde maken ook deel uit van de natuurlijke cyclus van de planeet in relatie tot de zonneactiviteiten en kosmische invloeden. De tweede en de grootste factor voor 'climate change' is dezelfde geo-engineering agenda van het militair-industrieel kartel die ingezet wordt om het klimaat te verstoren/beheersen. En ten derde is er uiteraard wel een invloed van de menselijke activiteiten op het klimaat en de atmosfeer van de Aarde. Alles wat we doen, heeft een bepaalde grote of kleine invloed. Maar door onze levensstijl te veranderen (onder dwang van boetes en belastingen), gaan we de klimaat veranderingen niet kunnen stoppen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we een vervuilende levensstijl moeten aanhouden. Alle beetjes helpen. Maar veruit de belangrijkste actie in verband met de klimaat problematiek is massaal bomen planten en dadelijk stoppen met geo-engineering en onderzoek doen naar de gevolgen van al die ingrepen en vooral stoppen met het sproeien van chemische aerosols.

As you develop your awareness, you begin to see how we influence all life and how all life influences us.
A key and critical feature for us to know.

(Tony Ten Fingers, Oglala Lakota)
Terminologie

Laten we beginnen met enkele termen te definiëren.

°°#°°  Broeikasgassen zijn gassen die de (infrarode) warmtestraling in de atmosfeer absorberen en geleidelijk terug afgeven waardoor de planeet opwarmt. Hoe meer broeikasgassen, hoe meer opwarming, althans volgens de theorie. De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide (CO2), methaan, distikstofmonoxide (lachgas) en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde 33 graden lager zijn, namelijk -18° in plaats van +15°.
 • CO2 ontstaat door natuurlijke processen zoals bosbranden, vulkaan erupties en verteringsprocessen in de natuur. De verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas, hout) is de belangrijkste menselijke factor die bijdraagt aan de CO2 uitstoot (zo'n 6% van de totale hoeveelheid). Planten, bomen en ook oceanen nemen CO2 op en verwijderen die uit de atmosfeer. Meer nog, hoe meer CO2, hoe groener de planeet volgens geofysicus Guus Berkhout. De beste manier om de CO2 problematiek aan te pakken is dan ook stoppen met bossen en bomen om te hakken en beginnen met nieuwe bomen aan te planten.
 • Een belangrijke bron van methaan komt van de intensieve veeteelt en de miljoenen koeien en varkens. Maar ook de Aarde produceert methaan en onder het poolijs ligt genoeg methaan opgeslagen om de hele planeet te verstikken.
 • Lachgas komt voornamelijk van de intensieve landbouw (kunstmest), de chemische industrie en de verbranding van fossiele brandstoffen.
 • Ozon ontstaat door electrische ontladingen in de atmosfeer (onweer) en als chemische reactie in smog (luchtvervuiling).
°°#°° Geo-engineering valt uiteen in 2 grote subgroepen: CO2 bestrijding (Carbon Dioxide Removal - CDR) en het beheren van de zonnestraling (Solar Radiation Management - SRM). Alle grote universiteiten (zoals Harvard) hebben programma's lopen om dit te onderzoeken en te ontwikkelen.

CDR technieken proberen om de CO2 in de atmosfeer te verwijderen en/of de uitstoot te verminderen. Zoals bijvoorbeeld:
 • Carbon Capture & Storage: het opvangen van kooldioxide (CO2) bij grote producenten (zoals energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen), en daarna transporteren naar een opslaglokatie en stockeren in een afgesloten ruimte, meestal een ondergrondse geologische formatie.
 • Coal Gasification: het produceren van een synthetisch gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit koolmonoxide (CO), waterstof (H2), koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en waterdamp (H2O). Dit gas is dan een bruikbare energiebron.
SRM onderzoekt en gebruikt technieken om een deel van het zonlicht (straling, warmte) terug te kaatsen in de ruimte zodat de planeet koeler wordt. Dit zijn enkele technieken die ingezet (kunnen) worden.
 • Marine Cloud Brightening: het behandelen van oceaanwolken (stratocumulus) met een mist van zeezout kristallen waardoor ze helderder worden en meer zonlicht terug reflecteren in de kosmos.
 • Cirrus Cloud Thinning: het verdunnen van de cirruswolken zodat er meer langegolfstraling van de Aarde naar de ruimte kan stralen.
 • Stratospheric Aerosol Injection (SAI): het verspreiden (via ballonnen of vliegtuigen) van nanopartikels en reflecterende mineralen (zoals sulfaat, calciumcarbonaat, zwaveldioxide, zinkoxide, silica, titanium, aluminium...) in de stratosfeer, waar ze een terugkaatsende barrière vormen tegen het zonlicht. Men noemt het effect daarvan 'global dimming' of wereldwijde verduistering.
 • Chemical Ice Nucleation: het chemisch behandelen van stormen en neerslag waardoor een koude en dichte luchtlaag boven het aardoppervlak ontstaat die tijdelijk de temperaturen drastisch kan verlagen. Maar het veroorzaakt ook dodelijke hagelbollen, sneeuwstormen, ijsstormen, vriesregen. Deze korte termijn afkoeling gecreëerd door chemicaliën veroorzaakt op lange termijn evenwel een algehele planetaire opwarming. Waardoor de poolkappen (in snel tempo) blijven smelten.
 • Sun Shields: het plaatsen van zonneschermen in de ruimte om het zonlicht te reflecteren.
 • Ocean Fertilization: het voeden en bemesten van de oceanen (met bvb. ijzer, ureum, fosfor, zwavel...) om de productie van mariene levensmiddelen te vergroten en de koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen. Door de oceanen te 'dwingen' om extra CO2 op te nemen via onnatuurlijke ingrepen, ontstaan tal van andere problemen zoals extreme algengroei en afsterven van het plankton (wat een belangrijke zuurstofbron is).
 • High-Albedo Crops: het genetisch manipuleren van gewassen zodat ze meer zonlicht terugkaatsen naar de ruimte.
°°#°° Contrails is de officiële naam voor de condensatiesporen die ontstaan wanneer de uitlaatgassen van vliegtuigen in contact komen met de luchtlagen en temperatuurverschillen. Meestal verdwijnen die na enkele seconden tot minuten.
°°#°° Chemtrails is de 'conspiracy' naam voor de vliegtuigsporen die vaak langere tijd blijven hangen en uitwaaieren (waarna een sluierbewolking onstaat) en die schadelijke chemicaliën en partikels bevatten. Zowel militaire vliegtuigen als burgerluchtvaart worden ingezet om de atmosfeer te sproeien. De term 'chemtrail' werd bedacht in 1991 door het ministerie van defensie van de USA (Air Force). De technieken werden ontwikkeld door Edward Teller, de man achter de atoombom, de waterstofbom en het Star Wars defensie programma. Al in 1958 bedachten hij en zijn team methoden tot aerosol injectie in de atmosfeer in opdracht van het militair industrieel kartel. In de Space Preservation Act uit 2001 (die de bedoeling had om de ruimte te vrijwaren van oorlog door onder meer bepaalde wapentuigen te verbieden) worden chemtrails vernoemd als een onderdeel van de afdeling 'exotische wapens'. Daartoe behoren ook plasmawapens, laserwapens, electromagnetische wapens, biologische wapens, chemische wapens, en nog een paar. Het (officiële) document stelt dat deze wapens (waaronder dus ook chemtrails) ontwikkeld werden om natuurlijke ecosystemen, bevolkingsgroepen en de atmosferische lagen te beschadigen en te vernietigen. Al vele tientallen jaren worden ook tal van patenten geregistreerd betreffende methoden voor aerosol injectie en andere geo-engineering technieken. Onderzoek van de lucht toont aan dat er extreem hoge concentraties van aluminium, barium, strontium,...in aanwezig zijn. Zie onderzoeken in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk 2011/2012 en India 2015. Deze zware metalen komen van nature niet in deze hoeveelheden voor in de atmosfeer en de lucht.

°°#°° H.A.A.R.P.
Overal op de wereld staan honderden antenneparken die in staat zijn de ionosfeer op te warmen door middel van krachtige microgolf radiofrequenties. Deze apparatuur maakt het mogelijk om winden te manipuleren en te sturen en om tijdelijke en regenloze wolken te maken die het zonlicht dimmen en regio's en gebieden droger maken. De microgolven kunnen ook tornado's en orkanen aanwakkeren en sturen (wat trouwens heel vaak gebeurt). Deze apparatuur wordt in combinatie gebruikt met de (geleidende) nanopartikels uit de aerosols om het weer, het klimaat en de geologische structuur van de Aarde te manipuleren.

°°#°° DEW
Een 'Directed Energy Weapon' is een wapen dat kan doden en vernietigen door middel van geconcentreerde energie. Er zijn verschillende methoden zoals laserwapens, plasmawapens, akoestische wapens, microgolf wapens, stralingswapens,...Volgens onderzoek zouden de branden in Californië, Texas en andere gebieden (onder meer) veroorzaakt zijn door het inzetten van deze wapens in combinatie met geleidende chemtrail partikels, uitdroging door het aluminium en HAARP.

°°#°° Deep State
Een relatief kleine groep machthebbers die hoog bovenaan de piramide van controle en macht staan en die onze planeet besturen als vazallen en handlangers van figuren die nog hogerop de piramide zitten, volgens sommigen zelfs buitenaardse rassen. Andere namen voor Deep State zijn cabal, schaduwregering of illuminati. Deze families en bloedlijnen (die al vele eeuwen bestaan) zijn superrijk, compleet gestoord, bijzonder arrogant en ze beschouwen de mensheid als hun persoonlijke onderdanen en als nutteloze slaven. Ze gebruiken een heel arsenaal aan technieken om hun macht en controle te behouden zoals verdeel en heers, orde uit chaos, false flags, angstinductie, oorlogen beginnen, mediacontrole, geldsystemen, religies, en nog veel meer. Tot de bestuursgroepen behoren organisaties als de Trilaterale Commissie, CFR, de Bilderberg groep, Skull & Bones, de Jezuïeten, het Vaticaan, vrijmetselaars, BIS, IMF, CIA,...Eén van hun macabere doelen is de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) op Aarde, een gevangenisplaneet waar iedereen van geboorte tot dood in dienst staat van een Satanisch netwerk. Verder willen ze controle over alle grondstoffen en de natuur op Aarde. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat zij voorbestemd zijn om te heersen over de planeet en dat enkel zij weten wat het beste is voor de samenleving en de spirituele ontwikkeling van de Mens. Niettemin zijn ze ook onderling verdeeld en is er ook binnen de Deep State een strijd om de macht gaande. Op de Glossarium pagina vind je nog meer termen uitgelegd.

The great lie is that this is civilization. It's not civilized.
It has literally been the most blood-thirsty brutalizing system ever imposed upon this planet.
This is not civilization, this the great lie.
Or if it does represent civilization, and that is truly what civilization is,
then the great lie is that civilzation is good for us.
(John Trudell)

Fabels of....feiten?

°°#°° Er zijn 'vliegtuigsporen' (benoem ze zoals je wilt, contrails of chemtrails) die (bewust of per toeval) functioneren als een geo-engineering methode (het veranderen en controleren van klimaat en atmosfeer). Daar is iedereen het over eens, wetenschappers, politici en militairen. Zie bijvoorbeeld deze video waar CIA man John Brennan openbaar spreekt aerosol injectie. Of deze waar Rosalind Peterson geo-engineering en SRM bevestigt tegenover de VN. De meningen verschillen over wat die vliegtuigsporen dan precies zijn (contrails of chemtrails of beide). De vraag is of de toename aan vliegtuigsporen en bewolking boven onze hoofden een automatisch en logisch gevolg is van de toegenomen luchtvaart en zeevaart die vervuilende brandstoffen gebruiken (ja), of dat het een welbewuste strategie is van de regeringen om de klimaat opwarming tegen te gaan via aerosol injectie en andere technieken (ja), of dat het ook deel uitmaakt van de Deep State agenda om de bevolking te besproeien met giffen (hoogstwaarschijnlijk wel).
In 2014 verbrak een US Air Force piloot het stilzwijgen en deelde informatie over operatie Indigo Skyfold. Piloten van het Amerikaanse leger krijgen opdrachten om chemtrails te sproeien in het belang van de 'nationale veiligheid'. De piloten, de bemanning en de onderhoudstechnici worden regelmatig vervangen om geheimhouding te garanderen. Het bestaan en veelvuldig sproeien van chemtrails werd al vele malen bevestigd door meteorologen, piloten, wetenschappers, royalty, de FBI, de CIA, de UK EN US legers. FBI directeur Sam Gunderson werd vermoord nadat hij de chemtrail agenda openbaar maakte. Men kan zich ook afvragen waarom president Trump uit het klimaatakkoord Parijs 2015 stapte en de geo-engineering agenda daardoor een stuk in vraag stelt. In het boek 'Chemtrails Exposed' van Peter A. Kirby wordt het hele verhaal grondig onderzocht én gestaafd door een indrukwekkende lijst data en feiten. Er wordt massaal gesproeid met gif, daar raken steeds meer Mensen van overtuigd. En het SAI programma (Stratospheric Aerosol Injection) wordt gebruikt om de chemtrails te verspreiden. De juiste vraag is dan ook niet of chemtrails bestaan. De juiste vragen zijn waarom wordt er gesproeid, door wie, waar, hoeveel, wat zit er precies in de aerosols en hoe kunnen we dit zo snel mogelijk stoppen. Toelichting: non-believers zeggen dat vliegtuigen niet in de stratosfeer vliegen en het SAI programma dus niet kan gebruikt worden voor chemtrails. Maar vliegtuigen (zowel militairen als lijnpiloten) vliegen wel degelijk in de onderste lagen van de stratosfeer. Bovendien is het heel goed mogelijk dat er verschillende programma's lopen, SAI in de stratosfeer en chemtrails in de troposfeer.

°°#°° Klimaat- en weermanipulatie wordt al 100 jaar toegepast, ook dat is een vaststaand feit. We zijn al lang uit de testfase. In de media komen nu berichten dat men (nu pas) overweegt om met geo-engineering programma's te starten. Maar alles wijst er op dat dit al veel langer bezig is. Reeds in 2010 vroegen de meeste landen via de VN om te stoppen met geo-engineering vanwege de negatieve impact en werd opgeroepen/aanbevolen om de natuur op Aarde terug zichzelf te laten herstellen (als oplossing).

°°#°° Geo-engineering wordt (ook) gebruikt als een militair wapen. In feite kun je vlakaf zeggen: geo-engineering = oorlogsvoering via het klimaat. Niets meer en niets minder. Onderzoek toont aan dat chemtrail cocktails en aluminium partikels de luchtvochtigheid verminderen waardoor gebieden droger worden. Daardoor ontstaan makkelijker brandhaarden. De ongelofelijke stijging aan bosbranden in Californië en Texas wordt deels toegeschreven aan de aerosol injectie met chemicaliën door het militaire Indigo Skyfall programma in combinatie met HAARP en DEW (Directed Energy Weapons).
Ook verliezen de oceanen hun zuurstof waardoor algengroei toeneemt en het visbestand drastisch daalt (ook al door overbevissing). Wie dieper graaft, ontdekt dat geo-engineering deel uitmaakt van de Deep State plannen Agenda 21 en Agenda 30 om een Nieuwe Wereld Orde te installeren. Wat ze in feite proberen te doen is de chemtrails vermommen als (zogezegd) noodzakelijke stratosferische aerosols die de planeet opwarming en klimaat veranderingen moeten aanpakken.

°°#°° Een deel van de geo-engineering agenda gaat om de creatie van (cirrus) wolken om de opwarming van de planeet tegen te gaan door de zon af te blokken. Overdag houden de sluierwolken het zonlicht inderdaad tegen, maar tijdens de nacht weerkaatst de Aarde haar opgeslagen (infrarode) warmte die nu door de wolken worden teruggekaatst. Daardoor warmt de Aarde toch op (onder meer aan de polen) waardoor het ijs smelt. Men zoekt naar een oplossing om wolken overdag te maken die verdwijnen tijdens de nacht. Bijvoorbeeld door scheikundige elementen toe te voegen aan de brandstoffen waardoor er manipuleerbare wolken ontstaan.

°°#°° Men kan aanvoeren dat de chemicaliën en nanopartikels in de sproeimiddelen (chemtrails) in eerste instantie niet bedoeld waren/zijn als een bewuste tactiek om mensen ziek te maken en de grond te vergiftigen. Maar wel om de klimaat veranderingen tegen te gaan. Al sinds 1990 werden patenten neergelegd die methoden beschrijven om nanopartikels (metalen) toe te voegen aan de vliegtuig brandstof die helpen om het zonlicht beter te reflecteren (zie bij bronnen). Bovendien liegen de meetresultaten niet, in alle landen stelt men vast dat het regenwater steeds meer zware metalen bevat (barium, strontium, aluminium,...). De uitlaatgassen uit de industrie en het verkeer vervuilen uiteraard ook maar verklaren niet de enorme hoeveelheden aluminium in regenwater, planten, dieren en Mensen. Ook stellen we vast dat steeds meer Mensen ziek worden en langer ziek blijven. Komt dit door een foute levenswijze of door een combinatie van vaccins, chemtrails en andere gifbronnen? 

°°#°° Veel wolken ontstaan als een soort bijwerking van de economie, het vliegtoerisme en de handelsvaart: (1) door de meer dan 100.000 megaschepen die vuile diesel verbranden en uitlaatgassen uitstoten (bunkerolie met zwavel) en (2) door de uitlaatgassen, de contrails en de chemtrails van tienduizenden vliegtuigen. Hoe kunnen schepen wolken maken? De enorme hoeveelheden roet en zwarte koolstof uit de verbrande diesel fungeren als 'Cloud Condensation Nuclei' (CCN) of wolkenzaden. 16 schepen produceren evenveel vervuiling als alle auto's op Aarde samen. En 51% van de broeikasgassen komen uit de intensieve veeteelt (13% komt van het autoverkeer). Men kan zich terdege vragen stellen over de CO2 agenda om de burger financieel te laten opdraaien voor de opwarming van de Aarde als de grootste vervuilers schepen, vleesproductie en geo-engineering zijn. En verder is die zwarte koolstof (of Soot) een even belangrijke vervuiler als de CO2. Soot of black carbon zijn minuscule nanopartikels (fijnstof) wat ontstaat bij verbrandingsprocessen van diesel, gas, hout, kolen, biomassa,...en voor heel veel klachten zorgen waaronder longproblemen en kanker. Maar de grote hoeveelheden zwarte koolstof absorberen ook de zonne-energie waardoor de atmosfeer opwarmt. Wanneer het regent valt de zwarte koolstof op de Aarde waardoor die donkerder wordt, minder reflecteert (albedo effect) en dus voor opwarming en het smelten van pool- en gletsjer ijs zorgt.

°°#°° Maar volgens anderen warmen al die CO2 (biljoenen tonnen) de Aarde niet op omdat de uitlaatgassen van de schepen vol zitten met zwavel. Die zwavel blijft hangen in de troposfeer van de Aarde en zorgt voor een afkoelend effect. De afgelopen decennia werd 75% van de opwarming van de Aarde teniet gedaan door de zwavel aerosols van de scheepvaart. Het klimaat, de atmosferische gordels, de ozonlaag,...het maakt allemaal deel van een heel complex systeem waar we best niet teveel aan prutsen. Trouwens, ook de Aarde zelf en de zon gaan doorheen klimaatveranderingen die niets te maken hebben met de menselijke activiteit en de uitstoot van gassen. Er spelen factoren die we (nog) niet kennen en niet in kaart kunnen brengen. In feite weet niemand exact wat er aan de hand is.

°°#°° Er spelen wel verschillende agenda's. De petroleum industrie en gasbedrijven spinnen garen bij de extreme wolkenvorming want binnen enkele jaren zit de lucht overdag dicht en zullen zonnepanelen niet voldoende meer werken. Waardoor men opnieuw overstapt op fossiele energiebronnen zoals gas en olie. Het smelten van de polen maakt nieuw land vrij en blijkbaar zit er onder de polen massaal veel olie en gas opgeslagen (money, money). De petroleum lobbygroepen stellen zich deze vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de poolkappen smelten zodat we makkelijk naar die olie kunnen boren?

°°#°° De mogelijkheid bestaat dat onze kleinkinderen niet langer de sterren zullen kunnen gezien vanwege wolkensluiers in de atmosferische lagen rond de Aarde.

°°#°° De belangrijkste gevolgen van de Solar Radiation en Climate Engineering programma's (wetenschappelijk aangetoond):
 • De volledige ontwrichting van de waterkringloop op Aarde, waardoor extreme droogte en extreme stortvloed buien ontstaan.
 • Het verminderen van de hoeveelheid zonlicht wat een cruciale factor is voor al het leven op Aarde (global dimming).
 • Door de blokkade van het zonlicht is er minder verdamping waardoor er opnieuw meer kans is op lange droogteperiodes.
 • Een dramatische daling van de algemene atmosferische luchtvochtigheid doordat de gesproeide partikels vocht absorberen.
 • De vernietiging van de ozonlaag waardoor meer (schadelijke) Uv C straling (ultraviolet C) binnenkomt die het plankton doodt, bomen verbrandt en Mensen beschadigt.
 • De vervuiling van de hele biosfeer met zware metalen, polymeren en chemicaliën waardoor onder meer de wortelsystemen van planten en bomen niet langer voedingsstoffen kunnen opnemen.
 • Het versneld afsterven van de fauna en flora op Aarde door de aluminium vergiftiging.
 • Het verdwijnen van de insectenpopulaties waaronder de bijen door de zware metalen overdosis.
 • Bossen verliezen hun vermogen om zuurstof te produceren en koolstof op te nemen, ze worden zelfs koolstof producenten.
 • De toename van 'droog' onweer en bliksem waardoor opnieuw bossen en planeten sneller uitdrogen.
 • Een alarmerende toename van uitslaande brandhaarden en bosbranden door de droogte en de wereldwijde neerslag van het snel ontvlambare aluminium en barium.

  Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it.
  Whatever we do to the web, we do to ourselves.
  All things are bound together, all things connect.

  (Chief Seattle)
Even samenvatten

Conspiracy fans claimen dat chemtrails een duistere en geheime agenda dienen.
Non-believers zeggen dat chemtrails gewoon contrails zijn en onschadelijk.

De believers beweren...
 • dat contrails (condensatiesporen) en chemtrails (chemische sproeistoffen) twee totaal verschillende vliegtuigsporen zijn
 • dat chemtrails wel degelijk giftig zijn en miljoenen Mensen voortijdig doden
 • dat chemtrails al 30 jaar lang en dagelijks in vele landen gesproeid worden
 • dat reeds in 1927 de eerste vliegtuigen begonnen te sproeien
 • dat de patenten voor moderne chemtrail sproeimethoden vanaf 1991 werden goedgekeurd
 • dat heel veel regeringsleiders, militairen en wetenschappers weten dat chemtrails gebruikt worden en het klimaat gemanipuleerd wordt ten koste van de mensheid
 • dat diezelfde regeringsleiders, militairen, wetenschappers en meteorologen (onrechtstreeks en sommigen rechtstreeks) betaald, gefinancierd, gekocht en gemanipuleerd worden door het militair industrieel kartel en wellicht staan te liegen (het verspreiden van desinformatie) om hun job te houden of vanwege chantage
 • dat de VN deze methoden kent en ook aanbeveelt
 • dat de stratosfeer injecties met chemische elementen in combinatie met frequentiewapens zoals HAARP allerlei weerfenomenen veroorzaken (droogte, branden, orkanen, zuurstofarme oceanen,...)
 • dat de spectaculaire toename aan branden voor meer rook zorgt die opnieuw het zonlicht tegenhoudt, de vraag is dan hoeveel percent van de bossen op Aarde men bereid is af te branden om de klimaat opwarming tegen te gaan
 • dat de aluminium en zware metalen overdaad in atmosfeer, lichaam en grond zorgen voor tal van ziekten en ontregeling
 • dat de mensheid onderworpen wordt aan een experiment en momenteel militair aangevallen wordt via vergiftiging van de lucht, de voeding en het water
 • dat 'ze' allerlei ingrepen, acties en manipulaties uitproberen waarvan ze niet weten wat de effecten op lange termijn zullen zijn
°°° De waarheid is dat de manipulatie van het weer en het klimaat al sinds WO 2 aan de gang is met onder meer militaire projecten Cirrus, Baton, Stormfury en Operation Popeye.
°°° De waarheid is dat het creëren van artificiële wolken schadelijk is, onnatuurlijk, slecht voor de gezondheid en dat de reflecterende nanopartikels niet veel goeds doen aan mens en planeet.
°°° De waarheid is dat er vele verschillende (vaak onbegrepen) factoren het klimaat beïnvloeden. Enkel focussen op de CO2 (via belastingen en maatregelen) en global warming (via geo-engineering) is op zijn best enkel symptoombestrijding en vermindert de problemen niet.
°°° De waarheid is dat global warming weinig met CO2 te maken heeft en een zoveelste politiek spelletje is. Er is geen hard bewijs dat het menselijk handelen verantwoordelijk is voor de opwarming en de klimaat veranderingen. Het draait allemaal om geld.
°°° De waarheid is dat het blokkeren van het zonlicht een immense impact heeft op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling van de Mens.
°°° De waarheid is dat geo-engineering één van de belangrijkste wapensystemen van de elite machtsorde is (samen met fiat geld, vaccinatie, big pharma, big agro, ggo, 5G,...). En dan niet zozeer de afdeling die de 'planeet opwarming' en broeikasgassen bestrijdt, maar vooral de militaire tak van geo-engineering (klimaatcontrole, natuurrampen aansturen, weermanipulatie,...).
°°° De waarheid is dat de klimaat opwarming niet veroorzaakt wordt door de mensheid, meer nog, volgens een deel van de wetenschappers is er helemaal GEEN global warming, er komt zelfs een ijstijd op ons af. En daaruit volgt uiteraard dat de global warming en CO2 hoax gebruikt worden om extra taksen en belastingen te verzinnen en zo de wurggreep op de mensheid nog wat aan te draaien.
°°° De waarheid is dat zowel de believers als de non-believers (gedeeltelijk) gelijk hebben. Het klimaat wordt wel degelijk bewust en kunstmatig gemanipuleerd (op grote schaal), maar het valt tot op heden niet keihard en onweerlegbaar te bewijzen dat er ook een duistere agenda is om de mensheid systematisch te besproeien met chemtrails (via bvb. de commerciële luchtvaart).
°°° De waarheid is dat er een proces van terraforming bezig is op Aarde, de planeet wordt moedwillig vernietigd en getransformeerd tot een kille, dode, hightech cyberwereld (transhumanisme agenda). Er is een langzame genocide bezig op de mensheid en de volgende generaties zullen geen echte vrijheid meer kennen (sociaal kredietsysteem en 5G digitale controle). We vernietigen onze eigen woonplaats en leefwereld terwijl we in staat zijn om samen een paradijs te co-creëren. Compleet onbegrijpelijk!

Er gaan nu stemmen op om de globale weer- en klimaat controle te legaliseren en nog op te voeren. Dat is een heel slecht plan. Hun hightech farma/chemische oplossing is gedoemd te mislukken en de planeet terug naar het steentijdperk te katapulteren. Hoewel men inziet dat er iets zou moeten gebeuren (de wereldwijde vervuiling, het economisch globalisme en de bomenkap zorgen voor grote planetaire veranderingen en uitdagingen), opteert men voor de verkeerde aanpak.
Laten we beginnen met de vuile scheepvaart diesel en verrijkte vliegtuig brandstof te vervangen.
Laten we beginnen met overal bomen aan te planten en te stoppen met de oerbossen om te hakken om veevoeder te telen.
Laten we beginnen met permacultuur te promoten en herstellende landbouwmethodes toe te passen.
Laten we beginnen met een belangrijke oorzaak aan te pakken, namelijk de klimaat manipulatie door middel van geo-engineering.
Laten we stoppen met nucleaire testbommen te detoneren die enorme hoeveelheden radioactieve wolken en nanopartikels verspreiden.
Laten we ook zelf verantwoordelijkheid nemen en stoppen met vlees eten (vegetariër worden heeft een veel grotere impact dan al de andere oplossingen samen).
En laten we dan eens onderzoeken hoe we de petroleumafhankelijke samenleving kunnen omswitchen naar een duurzaam systeem en zelfs naar vrije, niet-vervuilende energie.

De winnaars hier zijn de energiebedrijven (olie en gas) en hun aandeelhouders. Niet alleen omdat ze straks gaan boren naar olie op de gesmolten polen. Maar ook omdat de sluierbewolking en de chemtrails het zonlicht dimmen waardoor zonnepanelen niet voldoende rendement meer halen en we terug naar fossiele energiebronnen gedwongen worden.
En ook de farmaceutische industrie wint. Waarom? Het afblokken van het zonlicht door de sluierbewolking verhindert dat de Mens de noodzakelijke vitamine D kan opnemen. Ook de zware metalen en andere partikels uit de chemtrails maken Mensen zwak en ziek. Dit zorgt voor tal van aandoeningen, waarvan depressie, dementie en kanker wellicht de belangrijkste zijn. Vandaar het succes van Prozac en andere pillen.
De derde winnaar is het militair industrieel apparaat die door de ontwikkeling en het gebruik van geo-engineering wapens de controle krijgt over landen en regio's. Met hun kennis om aardbevingen te veroorzaken kunnen ze landen die niet in de pas lopen een klap uitdelen (Fukushima).
En tot slot haalt ook Deep State een slag thuis. Ze hadden al rechtstreekse toegang tot het fysieke lichaam van de Mens via GGO voedsel en vaccinaties. Hier had Mens evenwel nog de keuze om dit weigeren. Maar met de chemtrails en geo-engineering heb je geen keuze meer, iedereen ademt de lucht in en ook het water en het voedsel worden besproeid en het zonlicht afgesloten. En straks komt met 5G het sluitstuk van hun duivelse plan, totale mindcontrol op een gevangenis planeet.

De drang om alles te willen controleren en manipuleren (de planeet, de Mensen, het klimaat, het voedsel, ...) leidt zelden tot positieve resultaten en duurzame oplossingen. Denk maar aan de horror van de GGO gewassen en de vaccinatie misdaad. Met de klimaat en atmosfeer manipulatie opent men een doos van pandora die wel eens heel slecht zou kunnen aflopen.

Some day the Earth will weep, she will beg for her life, she will cry with tears of blood.
You will make a choice, if you will help her or let her die,
and when she dies, you too will die.

(John Hollow Horn, Oglala Lakota)

Down the rabbit hole


Waarom worden we besproeid? Waarom maken ze sluierwolken vol chemische elementen? Waarom worden we constant gebrainwasht te geloven dat klimaatopwarming veroorzaakt wordt door CO2 én ook nog eens de grootste bedreiging ooit vormt en moet aangepakt worden? Waarom wordt de mensheid niet ingelicht en niet betrokken en geraadpleegd bij deze klimaat management plannen via referenda en correcte informatie? Waarom worden serieuze onderzoekers en klokkenluiders geboycot, doodgezwegen en zelfs uit de weg geruimd? Waarom mag de elite beslissen en bepalen waar het regent en waar het droog is, of waar een orkaan komt en waar een tsunami? Wie heeft een mandaat gegeven aan de autoriteiten dat hen toestaat de mensheid te vergiftigen en de planeet te vernietigen? Wie zit achter de geo-engineering agenda?

Merk op dat de officiële standpunten telkens verkondigen dat het sproeien van zon-reflecterende partikels nu pas onderzocht wordt als een hypothetische mogelijkheid in de toekomst. Terwijl een klein kind kan zien dat dit al veel langer aan de hand is. Wie oud genoeg is (zoals ikzelf), herinnert zich nog de strak blauwe luchten boven Nederland en België in de jaren '60,'70 en '80. Nergens en nooit waren er uitwaaierende vliegtuigstrepen te zien die uren bleven hangen. NOOIT. Ook op geen enkele foto genomen voor het jaar 2000 zijn die typische chemtrail sporen te zien. Dit is een flink rood knipperlicht wat aangeeft dat er iets fundamenteels is veranderd boven onze hoofden. Wie niet ziet dat er iets verkeerd is, heeft zand in de ogen en weigert zich te informeren. We zien een gelijkaardig fenomeen als met de vaccinaties. Ik kan er bijvoorbeeld totaal niet bij dat er nog steeds Mensen zijn die echt waar geloven dat het veelvuldig inspuiten van baby's en kinderen met aluminium, kwik, formaldehyde, fenoxyethanol (antivries), phenol, virussen en andere zware giffen (die helemaal niet in een gezond lichaam thuishoren), dat deze waanzin een aan te bevelen en volledig betrouwbare ingreep is. Onbegrijpelijk. Het toont duidelijk aan dat de massa flink gehersenspoeld is en zo naïef en goedgelovig als maar kan. De chemtrails doen blijkbaar hun werk om de gemiddelde bevolking debiel en dement te maken.

De media worden nu ingezet om het publiek te bespelen. Zoals de grote universiteiten (Harvard, Yale) die onderzoek doen naar aerosol injectie. Hoe kunnen we dit best aanpakken, is hun vraag? Wat een grap, ze doen het al volop en overal. En de main stream media komen met berichten over 'het dimmen van de zon om klimaatopwarming tegen te gaan'. De bedoeling is uiteraard om de (slapende) massa klaar te maken zodat die geo-engineering straks 'normaal en noodzakelijk' gaan vinden. Terwijl het sproeien al decennia lang gebeurt. De patenten zijn tientallen jaren oud. Telkens wanneer iets in de main stream media komt, besef dan dat de elite er al decennia lang mee bezig is. Ze komen nu naar buiten omdat de massa te snel wakker wordt en iedereen de chemtrails ook zelf wel kan zien en op zoek gaat naar antwoorden.

De echte reden van chemtrails en klimaat management is 'Full Spectrum Dominance' of totale controle en macht over de planeet. En daaronder valt ook geboorte- en sterfteregeling. Zij bepalen wie mag leven en wie moet sterven. De echte reden is dat geo-engineering het ultieme wapen is van het militaire kartel waarbij ze complete landen en gebieden kunnen ontregelen, destabiliseren en vernietigen zonder dat er weerwerk mogelijk is. En dat is ook precies wat ze doen. De 7 landen die de VS neocons in 10 jaar tijd willen uitschakelen (Irak, Syrië, Somalië, Libië, Soedan, Jemen en Iran) hebben allemaal met een extreme droogte te kampen die maar eens in de duizend jaar voorkomt. Toeval of verstoring van het weer door geo-engineering?   
Alles wat bestaat (en geo-engineering bestaat) en een mogelijk wapen is, zal ook effectief worden gebruikt en ingezet zelfs wanneer men de desastreuze gevolgen kent. De mensheid is collectief gezien (nog) niet ethisch, bewust en volwassen genoeg om op een zinvolle en menselijke manier om te gaan met technologie, met de natuur, met de dieren en de medemensen. En het ziet er naar uit dat dit voor de zoveelste keer op een armageddon zal uitdraaien. Game over voor mensheid 4.0 (volgens de Hopi's). 

Geld.

HAARP wolkenformaties
Het hele globalistische leef- en werksysteem draait op en rond geld. Follow the money, wordt vaak gezegd wanneer je wilt weten wie er achter bepaalde zaken zit. Geo-engineering is een miljarden business en tal van bedrijfstakken (economie, industrie, landbouw, technologie, wetenschap, universiteiten, militairen,...) verdienen er geld aan. De economische wereldhandel wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden (voor 80%) en controle over het weer kan bedrijven failliet maken of laten floreren. Maar de spinnen in het web zijn de grootbankiers en de Deep State die aansturen op een Nieuwe Wereld Orde en geo-engineering maakt deel uit van hun strategieën om dit te bereiken. Deep State organisaties die betrokken zijn bij de promotie van geo-engineering zijn de Council on Foreign Relations, de VN via het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het Green Climate Fund en de 13 bloedlijnen. De CO2 hoax wordt al 10 jaar gebruikt voor emissiehandel (de handel in uitstootrechten van broeikasgassen) wat toont dat het alleen maar om geld draait. Via geld, belastingen, taksen, strenge wetten, bestraffingen, boetes,...dwingen ze landen, bedrijven en Mensen op hun knieën. Zie ook de VN Agenda 2030.

Fysiek/mentale controle en verzwakking en depopulatie.

HAARP frequenties zichtbaar in wolkenformaties
Het sproeien met zware metalen (aluminium, barium, strontium,...), reflecterende mineralen, mycoplasma (bacteriën), nanopartikels, polymeer vezels,...vervuilt de lucht die we inademen, de grond waar het voedsel op groeit en het regenwater en drinkwater. Zo komt het in het lichaam terecht waar het zorgt voor een algemene verzwakking, verdoving, vergiftiging, verdwazing en uiteindelijk voortijdig sterven. Het immuun- en afweersysteem is onder een constante aanval, een voortdurende stress situatie waardoor velen moe en depressief rondlopen. Zoals bekend hebben zware metalen ook een negatieve invloed op de geest (mind) en het zenuwstelsel en zorgen voor tal van ziekten (autisme, kanker, dementie, sterilisatie). Een Mens met een verzwakt lichaam en een verdoofde geest is makkelijker te controleren en manipuleren.
Aluminium, barium en strontium in het lichaam tasten de hersenfunctie en het brein aan, de Mens wordt ofwel gek en psychopathisch ofwel verdwaasd en dement. De zware metalen verlagen het I.Q., verstoren de cognitieve functies en zorgen voor een 'dumbing down' van de bevolking (in combinatie met vaccinaties en brainwash onderwijs).
Wellicht speelt de chemtrail agenda ook een rol in de genocide en depopulatie plannen van Deep State die verwoord staan in het boek 'Ecoscience' van Paul Ehrlich en John Holdren. Daarin staat een uitgebreide visie over een toekomstige samenleving (die momenteel in China al bijna bestaat) van maximaal 1 biljoen Mensen wereldwijd. Een samenleving met verplichte vaccinaties, sterilisaties, gedwongen abortussen, kindermoord, eugenetics, regeringen met absolute macht, CO2 belastingen, giftig voedsel, chemisch behandeld water, ggo gewassen,...een eindeloze lijst van satanische ingrepen en (de)populatie controlemiddelen. En volgens dit bericht zou de depopulatie agenda dit jaar wel eens in een stroomversnelling kunnen komen. De centrale regering beslist over het aantal Mensen wat kan geboren worden in functie van de voorraden en grondstoffen die beschikbaar zijn. Men noemt dit de 'soft kill', de langzame eliminatie van overtollige Mensen en de totale controle over de rest. In 1997 werd een wet goedgekeurd die aan de VS regering toestemming en groen licht geeft om biologische en chemische wapens te gebruiken en te testen op de eigen bevolking zonder hun medeweten. Onder meer Henry Kissinger is een fervent voorstander van depopulatie en schreef al in 1975 een rapport daarover.
De drogreden die dan vaak gebruikt wordt is dat de overbevolking op de Aarde moet aangepakt worden omdat we anders de planeet teveel onder druk zetten. Maar, en dit kan niet genoeg benadrukt worden want veel Mensen snappen dit blijkbaar niet echt, er is GEEN overbevolking op Aarde. Er is genoeg van alles voor iedereen. De overvloed dient alleen opnieuw verdeeld te worden en het globalisme moet de deur uit. In ieder geval, een DAGELIJKSE detox is sterk aan te bevelen om de rommel en zware metalen uit het lichaam te verwijderen (supplementen, fruit en groenten, natuur, eliminerende kruiden, chlorella, spirulina, knoflook, collodiaal zilver, zuiveringszout,...).

Controle over het milieu, het klimaat, de atmosfeer, de planeet.

Geo-engineering is in feite een militaire oorlogsvoering. Wie het klimaat beheerst, kan ook ook natuurrampen veroorzaken, voedselteelten en oogsten beïnvloeden en kan dus Mensen (en legers) uithongeren of uitroeien. Men kan (al heel lang) het weer manipuleren en zorgen voor droogte of net veel regen op bepaalde plekken. Denk maar aan de 2008 olympische spelen in Beijing of het laten sneeuwen op nieuwjaar in 1997. Zo kan men ook stormen, tornado's en tsunami's aanwakkeren en sterker maken via de nanopartikels in de aerosols. Maar in combinatie met de elektromagnetische frequenties van HAARP en NEXRAD en GWEN wordt het pas echt een wapen. De nanopartikels en metalen uit de aerosols vormen namelijk een perfect geleidend medium om frequenties door te sturen die in staat zijn om het weer te manipuleren. Men kan het ook zien aan de wolken die lijken alsof er een vibratie doorheen gaat.
Volgens een onderzoek uit 2014 bevat 40% van het bewerkbare land op Aarde te hoge concentraties aan aluminium. Men spreekt al enkele jaren over 'aluminium toxiciteit' en 'het aluminium tijdperk', er zit veel te veel aluminium in ons lichaam, in de aarde, in de lucht. Aluminium is uiterst giftig en veroorzaakt dementie, kanker en andere ziektebeelden. De 4 hoofdoorzaken voor de overdosis aan aluminium in het lichaam zijn vaccinaties, chemtrails, voeding, industrie. Aluminium op gewassen beschadigt het wortelsysteem waardoor rotting ontstaat (nog afgezien van het gif in de groenten en planten zelf). Om dit te voorkomen worden nu genetisch gemanipuleerde gewassen gebruikt die aluminium tolerant zijn. Zoals bij de nieuwe variëteiten van sorghum (kafferkoren) en rijst. En raad eens wie de patenten bezit om aluminium resistente zaden te maken? Jawel, Monsanto natuurlijk.

Niettemin sterven de bestaande bomen, de bossen en de dieren in alarmerend tempo (het verlies aan soorten is exponentieel toegenomen zijn sinds de sproeiprogramma's zijn begonnen). Een ander desastreus gevolg van de aluminium neerslag is de 'insecten apocalyps', namelijk het dramatisch uitsterven van de bijen- en insectensoorten (die o.m. nodig zijn voor bevruchting). Op de vraag welke gevolgen er zijn voor de bevolking door het jaarlijks sproeien van 20 miljoen ton (!) aluminium in de atmosfeer antwoordde geo-engineering woordvoerder David Keith (Harvard) dat dit niet onderzocht werd/wordt en dat er een reële kans bestaat dat er 'something terrible' gebeurt maar dat miljoenen slachtoffers gewoon de prijs is die we dienen te betalen om de planeet opwarming te stoppen. Deze personen zijn zwaar gestoord en ziek in het hoofd, dat is ondertussen duidelijk.

Het woord aluminium zelf is interessant om te ontleden. Etymologisch betekent het Latijnse a-lumina letterlijk anti-licht. Een teveel aan aluminium in het lichaam zou dus het Licht in de Mens kunnen verduisteren. Merk ook op dat de afkortingen voor de chemtrail elementen barium (Ba) en aluminium (Al) samen Baal vormen, de Deep State god waaraan kinderoffers werden en worden gebracht.

Een andere manier van controle is via CO2 belastingen en andere gelddiefstal die wordt opgedrongen en verantwoord door de mens de schuld te geven van de klimaat verstoringen. Terwijl de grote oorzaken elders liggen. De uitgeperste bevolking krijgt dus steeds meer lasten en taksen over zich heen, zodat ze wel moeten werken in het systeem om alles te kunnen blijven betalen.

Spirituele controle.

De Mens is een spiritueel wezen die midden in een proces zit van ontwaking, her-innering, zelfrealisatie, ascensie,... Dit is heel belangrijk om te snappen. Zonder die spirituele component van het leven erbij te betrekken, is het onmogelijk om dit Aardse multilevel/multiplayer game te begrijpen. De hele mensheid ervaart een upgrade naar een hogere bewustzijnsdimensie. Het dimmen van het zonlicht verhindert niet alleen het opnemen van helende bio-fotonen (wat ons DNA kan activeren), maar beperkt ook de doorstroom van kosmische energie en vertraagt het proces van bewustwording. En de gifstoffen en zware metalen uit de aerosols verstoren ook de spirituele organen zoals de pijnappelklier. Kortom, de elite wil niet dat we ontwaken en evolueren naar een hogere beschaving en gebruikt tal van middelen om dit te verhinderen, waarvan geo-engineering er slechts een is.

Dan rest nog een belangrijke vraag: waarom voert de elite deze agenda uit wetende dat ze daarmee ook zichzelf en hun eigen gezin besproeien? Het antwoord is veelgelaagd: geld en macht maken gek en psychopathisch. Het doel (totale wereldcontrole over een slavenbevolking van zombies) heiligt de middelen. De agenda achter geo-engineering gaat diep en is heel complex en divers. Er zijn verschillende objectieven die ze willen bereiken. In het verleden hebben ze wel meer onverantwoorde dingen gedaan die de hele wereld in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan de meer dan 2000 kernbom testontploffingen of het gentechnisch manipuleren van het voedsel en de gevaren van kruisbestuiving. Of het sproeien van 80 miljoen liter giftig Agent Orange over de militaire troepen en burgers in Vietnam. Of de uitrol van 5G waarvan zowat iedereen beweert, aantoont en weet dat het slecht en ongezond is. Of fracking, het inspuiten van chemicaliën in de ondergrond om schaliegas en -olie te ontginnen waardoor grote gebieden voor eeuwen giftig en onbewoonbaar worden. Ze staan zelden stil bij de gevolgen van hun machtshonger en dwaze besluiten.
Naar verluid beschikken ze ook over zuivere voeding en water en allerlei middelen (adrenochrome) en hightech bescherming om de schade aan zichzelf te beperken of zelfs teniet te doen. Volgens sommigen zijn ze immuun voor de rommel. En anderen beweren dat de elite slechts een tussenschakel is op de piramide, de orders komen van hogerop en kunnen zelfs ook buitenaards zijn.

De oplossingen die hier op de blog en op de website al jaren worden voorgesteld, zijn ondertussen bekend bij de trouwe lezers.
Stap 1 is het systeem zoveel mogelijk verlaten, off the grid gaan, werken aan zelfvoorziening en autonomie, produceren in plaats van consumeren, lokale economie, lokaal zelfbestuur, alternatieve geldsystemen, Ubuntu, Kgotla,  familiedomeinen, ecodorpen, transitie wijken, tiny houses, permacultuur, biolandbouw, herstellende agricultuur en bosbouw, overal voedselbossen aanplanten,  vegetarisme, en zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid en non-coörperatie, enzovoort...Mocht de hele wereld een week lang niet meer participeren in het globalistische systeem dan stort het in elkaar en kunnen we samen iets nieuws proberen. Een week lang niet gaan werken, niet naar school, niets kopen, geen auto's, geen smartphone gebruiken, geld van de bank halen, alles ligt plat. Wat een signaal! Daarna gaan we samen zitten en kijken hoe we de overvloed kunnen herverdelen en de échte oplossingen introduceren. Slechts 1 voorbeeld: alle plastiek en kunststof kunnen makkelijk en evengoed vervangen worden door natuurlijke hennep.
Stap 2 is informatie verspreiden (over Deep State, chemtrails, vaccinaties, globalisme, 5G, enzovoort én ook over de oplossingen). Mensen wakker maken.
Stap 3 is een nieuwe samenleving beginnen zonder regeringen, bankiers, fiat geld, gif en eigendom (de Aarde is vrij). Horizontaal bestuur, consent democratie, referenda, lokale buurtschappen met hechte samenwerking, schenk-economie, enzovoort.

Er bestaat geen quick fix voor het klimaat en zeker geen scheikundige oplossing. In plaats van hightech, chemie en farmacie in te zetten (die de boel nog meer om zeep helpen), kunnen we ook terugkeren naar de natuur en de planeet zelf zoveel mogelijk herstellen. Er zijn tal van bruikbare tactieken en methodes om dat te doen en vele daarvan worden tot ontwikkeling gebracht op een zelfvoorzienend, permacultuur familiedomein in een autonoom ecodorp.  Maar uiteraard begint alles bij de Mens zelf. Zolang men nog steeds de eigen kracht en zelfbeschikking weggeeft aan politici en autoriteiten die gevangen zitten in handen van bankiers, maffia en wolven, zolang zal men overheerst worden als makke schapen en een leven opgedrongen krijgen in functie van het systeem en duistere agenda's. Zolang Mensen denken dat ze leiders nodig hebben die beslissen voor hen en over hen, zolang zullen ze weggeleid worden van hun eigen essentie.

The land is sacred.
It belongs to the countless numbers who are dead,
the few who are living, and the multitudes of those yet to be born.
(Penan, Sarawak)

Bronnen & Info

Artikelen: Hoezo Global Warming --- HAARP, een wapensysteem --- Hemel Onder Vuur --- Chemtrail Aluminium Vergiftiging ---  CO2 Klimaatfraude --- CIA Baas Bevestigt Chemtrails --- Accidental Geoengineering --- The Shady Truth About Contrails --- Harvard Conference on Geo-Engineering --- Geoengineering Patenten --- Nano Vervuiling & CO2 --- US Air Force Weather Control --- 15 Arguments To Destroy Chemtrail Deniers --- Why The Chemtrail Conspiracy Is Real --- Chemtrails, Keihard Bewijs In Officiële Berichten --- 7 Agenda's Of Chemtrails & HAARP --- Chemtrails: Eerst Conspiracy, Nu Officieel Beleid --- Skyception  --- De CO2 Klimaat Hoax --- Chemtrail Manual US Air Force --- Chemtrails: The No. 1 Health Issue Of Our Time
Foto: Chemtrail Opslagtanks & Sproeiers --- Chemtrails & More

Warriors are not what you think of as warriors.
The warrior is not someone who fights, because no one has the right to take another life.
The warrior, for us, is one who sacrifices himself for the good of others.
His task is to take care of the elderly, the defenseless, those who cannot provide for themselves,
and above all, the children, the future of humanity.
(Sitting Bull, Sioux)

Bonus: Hopi voorspellingen

White Feather (Bear Clan) vertelt over oude Hopi voorspellingen:

"De Vierde Wereld zal spoedig eindigen, en de Vijfde Wereld zal beginnen. Dit weten de Ouden overal. De Tekens zijn vervuld na vele jaren. Dit zijn de Tekens:

Dé C02 oplossing: bomen, bomen, bomen,...
° Eerste Teken: Er werd verteld over de komst van de blanke mensen, zoals Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mannen die het land afnamen, land dat niet van hen was. En over mannen die hun vijanden versloegen met donder. ---- Interpretatie: kolonisatie van de VS door blanken met geweren.
° Tweede Teken: Ons land zal de komst zien van draaiende wielen met geluiden. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie uitkomen met zijn eigen ogen. – de blanke mensen die hun families in huifkarren over de prairies vervoerden. ---- Interpretatie: de huifkarren van de eerste pioniers.
° Derde Teken: Een vreemd beest dat lijkt op een buffalo met grote lange hoorns zal het land in grote aantallen veroveren. Dit zag White Feather met zijn eigen ogen -- de komst van de veestapels van de blanken. ---- Interpretatie: de grote kuddes langhoorn koeien van de blanke boeren.
° Vierde Teken: IJzeren slangen zullen het land doorkruisen. ---- Interpretatie: de treinrails van de spoorwegen.
° Vijfde Teken: Over het land zal een gigantisch spinnenweb kriskras verspreid zijn. ---- Interpretatie: de telefoonlijnen.
° Zesde Teken: Over het land zullen stenen rivieren lopen die beelden maken in de zon. ---- Interpretatie: de snelwegen waarvan het asfalt de zon reflecteert.
° Zevende Teken: Je zult berichten horen over de zee die zwart wordt en vele levende wezens die daardoor zullen sterven. ---- Interpretatie: de vervuiling der oceanen door olie, de olieramp in de golf van Mexico in 2010.
° Achtste Teken: Je zult jongeren zien met haar lang zoals mijn volk, en die bij ons komen om onze wijsheid en gewoonten te leren. ---- Interpretatie: de hippie beweging en de new age beweging.
° Negende en laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemel boven de Aarde dat met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Kort daarna stoppen alle ceremonieën van mijn volk. ---- ??? Een meteoriet?

Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan. Die wolken veroorzaken ziektes en een grote sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment worden reeds zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken voor de Herrijzenis van de Vijfde Wereld."

Any man who thinks he can be happy and prosperous by letting the government take care of him,
better take a closer look at the American Indian.

(Henry Ford)

Big Eagle (Eagle Clan) in 1912:

"Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten, zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden, legers mieren verdwaasd rondtrekken, trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek, bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen, als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven, weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de Aarde zijn aangebroken.
Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de Aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving. De Aarde is onze Moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven, zal ze binnen 100 jaar haar kracht tonen. Dan zullen de Aarde en de zee gaan beven, de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan, zal de droogte uw oogst doen mislukken en zullen oorlogen over heel de wereld razen. Water zal uw land binnenstromen en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen. Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is."


Who really cares? Who is willing to try to save our world?


No one owns the water.
No one owns the land.
No one owns the oceans.
No one owns the sand.
These are given by our Mother.
The planet provides for free.
Only by the hands of the greedy,
does the Earth require a fee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten