06/05/2021

Parallelle Samenleving


When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw.
(Nelson Mandela)

Wie de agenda kent, weet ondertussen dat de oude wereld en het oude normaal nooit meer terug komen. In de plaats komen er 2 andere en nieuwe wereldsystemen. Als eerste de Klaus Schwab/WEF/VN Great Reset. Met name de digitaal gestuurde en volledig gereglementeerde globalistische technocratie met sociaal krediet systeem naar Chinees model. Momenteel kiest het merendeel der Mensen al dan niet bewust deze weg. En deze toekomst biedt op het eerste zicht ook tal van voordelen: complete verzorgingsstaat, basisinkomen (met voorwaarden), smart cities, high tech upgrades,...Bekijk de video onderaan dit blogbericht om deze agenda te begrijpen: 'De waarheid over het huidige systeem'. Volgens onafhankelijk econoom en auteur Ad Broere zal in dit wereldsysteem het persoonlijk eigendom, het contante geld en de individuele vrijheid verdwijnen. De coronacrisis en fake plandemie versnellen deze ontwikkeling. We worden afgeleerd om op onszelf te vertrouwen, op het eigen immuunsysteem en op onze innerlijke wijsheid. We worden quasi gedwongen om te vertrouwen op dubieuze medische systemen en we zien lijdzaam toe hoe de lokale economie verdwijnt en vervangen wordt door digitale technologieën en overgenomen door grote corporaties. Het eigen beoordelingsvermogen, onze inherente creatieve vermogens en de menselijke grondrechten worden uitgeschakeld. Big government wil volledige controle en beslissingsrecht over het leven en het lichaam van iedereen. Zie hier het gesprek van Pieter Stuurman met Ad Broere: 'Parallelle Samenlevingen'. Ad Broere pleit voor burgerlijke ongehoorzaamheid en het opzetten van parallelle economische systemen met een eigen munt (zonder rente) waarin Mensen elkaar steunen en waar lokale bedrijvigheid terug een prioriteit wordt. 'Ga niet in gevecht met het systeem, maar steun elkaar en blijf vastbesloten,' is zijn advies.

Niettemin biedt de crisis ook een mooie opportuniteit want men spreekt naast 'the great reset' ook over 'the great awakening'. Velen zijn wakker geworden dankzij het Covid debacle en beseffen dat we het nu zelf zullen moeten doen. Vertrouwen op overheid en autoriteiten is een verloren zaak want zij handelen niet in het belang van de burgers maar staan ten dienste van rijke en machtige opdrachtgevers en broodheren die onmenselijke plannen met de wereld hebben. De transitie- en permacultuur bewegingen die al 20 jaar een nieuwe weg tonen, krijgen daardoor een sterke impuls. En het nieuwe hoofdstuk binnen de ecologische grassroots beweging heet de 'parallelle samenleving' als antwoord op de 17 duurzame doelen van de VN. Zie hier de alternatieve invulling van deze 17 doelen. Dit zal leiden tot het tweede wereldsysteem: een organische, vrije wereld gebaseerd op natuurwetten, schenkeconomie, complementaire munten, overvloed delen, lokale economie en zelfeigenaarschap.

Marja de Vries gebruikt in haar laatste nieuwsbrief nog een andere invalshoek om dezelfde tweedeling te verwoorden. Zij spreekt over 'samenlevingen in balans' en 'samenlevingen uit balans'. Samenlevingen in balans hebben de universele natuurwetten als fundament en zij leven in harmonie met de natuur en met de dynamiek van het universum. Samenlevingen uit balans (zoals de westerse cultuur) missen deze basis en leven in strijd met de natuur en zijn in wezen disfunctioneel (ze werken niet of heel gebrekkig). Nu we op het punt staan een nieuwe samenleving te organiseren, kan het goed zijn stil te staan bij de drie basisaspecten die Marja herkent binnen een samenleving in balans (een natuurlijke bewustzijnsstaat, een holistisch wereldbeeld en lokale zelforganisatie). Hieronder staan wat aangepaste fragmentjes uit haar nieuwsbrief.

Samenleving in balans

1. De natuurlijke staat van bewustzijn.

Wat is die natuurlijke staat? In ieder geval niet het bewustzijn wat door jarenlange manipulatie, mindcontrol, leugens en onwetendheid verworden is tot de pathologische staat van narcisme, egoïsme, angstpsychosen en machtsmisbruik die we heden ten dage opmerken bij politici en bij grote delen van de bevolking. Een natuurlijke bewustzijnsstaat kenmerkt zich door een innerlijke balans tussen het mannelijke (yang) en het vrouwelijke (yin) aspect en door een coherente samenhang tussen gevoelens, gedachten en daden. Het bewustzijn is dan verruimd en de levensenergie stroomt ongehinderd waardoor men optimaal kan functioneren, perfect gezond is, helder nadenkt, juist kan invoelen, zich creatief ontplooit, bewust is van innerlijke processen en luistert naar een diepere intuïtie. Zo iemand staat in contact met het innerlijk weten en vertrouwt op de eigen autoriteit en leiding (op het Zelf en niet op het ego). De talenten worden optimaal ontwikkeld op basis van een sterke motivatie waardoor vreugde en vervulling vanzelfsprekend zijn. Binnen een samenleving die gedragen wordt door Mensen die in hun kracht staan en een natuurlijk bewustzijn uitstralen, ontwikkelen zich vanzelf ‘goede relaties’. Dit zijn harmonieuze, vreedzame en ondersteunende relaties gebaseerd op gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen. Zulke ‘goede relaties’ tussen mannen en vrouwen, tussen volwassenen en kinderen, tussen jong en oud, en met de omringende natuur, is essentieel voor een harmonieuze gemeenschap en vormt in feite de hoeksteen van de samenleving.

Een natuurlijke bewustzijnsstaat laat ook toe om de universele wetten te (h)erkennen en ze te integreren in het leven. Deze altijd werkzame kosmische principes kun je nalezen in dit bericht en vertegenwoordigen de onderliggende dynamiek van het universum. Een samenleving in balans beweegt in harmonie met deze natuurwetten waardoor de bewoners zich kunnen ontwikkelen tot krachtige en zelfbewuste persoonlijkheden vol levensvreugde en zonder angst. Ze ervaren zichzelf als een integraal onderdeel van het grotere geheel en voelen zich volledig betrokken bij het leven.  Als gevolg van deze staat van innerlijke balans laat de gemeenschap zich leiden door innerlijke waarden zoals verantwoordelijkheid, zorg dragen, samenwerken, gelijkwaardigheid, geven, delen, vertrouwen, eerlijkheid, integriteit, diversiteit, liefde, wijsheid, waarheid, moed, vreugde, vrede, mededogen, nederigheid en dankbaarheid. Ongewenste zaken worden beschouwd als een signaal van onbalans, en dus als een mogelijkheid tot leren en groeien en bij te sturen om het evenwicht te herstellen.

2. Een holistisch wereldbeeld gebaseerd op de universele wetten

Het wereldbeeld van een samenleving in balans is holistisch en organisch en gebaseerd op inzicht in de universele wetten. Men gaat uit van het grote geheel waarbinnen alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is (eenheid) en alles permanent al het andere beïnvloedt (holisme). Inzicht in de universele wetten helpt om de multidimensionale aard van de werkelijkheid te begrijpen, die dynamisch is en tegelijkertijd ordening en harmonie kent. Terwijl alles voortdurend en permanent in beweging, verandering en ontwikkeling is, wordt zowel het grote geheel als de delen van het systeem gekenmerkt door een complexe dynamische balans tussen het mannelijke naar buiten gerichte aspect en het vrouwelijke naar binnen gerichte aspect.

Een holistische wereldbeeld betekent verder dat alles in het universum wat bestaat in fysieke vorm, ook bestaat in de niet-fysieke en subtiele werkelijkheid. Er is geen scheiding tussen het materiële, zintuigelijk waarneembare universum en het spirituele, geestelijke aspect van het leven. Het betekent ook dat het universele, kosmische bewustzijn (de Ene) als essentie aanwezig is in alles wat bestaat. Daarom is ieder wezen een manifestatie van het universeel bewustzijn en daardoor ook in essentie 'goddelijk'. Alles heeft een doel en betekenis binnen het geheel, en dat geldt ook voor de Mens. Door onze vrije wil kunnen we keuzes maken en daardoor levenslessen leren en ons onbegrensd potentieel verder ontwikkelen, waardoor we steeds meer samen vallen met wie we in essentie zijn (een aspect van Bronbewustzijn).

Bij samenlevingen in balans staat het leven zelf centraal en krijgt dit het nodige respect. De prioriteit ligt in geven en zorg dragen. Het geven gebeurt niet om te ontvangen, maar vanuit de natuurlijke neiging om bij te dragen aan het welzijn van alles en iedereen en het gemeenschapsleven te steunen. Een logisch gevolg is dat de uitbuiting van Mensen, dieren en de natuur geen deel uitmaken van de cultuur. Het belangrijkste doel is om tegemoet te komen aan het welzijn van alles en iedereen. Dit kan door alvast de klassieke basisbehoeften in te vullen (land, onderdak, voedsel, water, energie,...) zodat iedereen een menswaardig bestaan kan opbouwen. Een andere basisbehoefte is deel uitmaken van een gemeenschap waar men zich thuis voelt en waarbij spiritualiteit een integraal onderdeel vormt van het alledaagse leven. De relatie met de natuur, met het land en de omgeving, wordt vooral gezien als een spirituele relatie. Men benadrukt het belang om ‘op een heilige manier te leven’ of om ‘in schoonheid te leven’ of ‘in balans te leven’.

Waarheid en wijsheid komen niet van anderen of uit boeken. Men wordt aangemoedigd om trouw te blijven aan zichzelf en te vertrouwen op de eigen innerlijke autoriteit en de persoonlijke ervaring te beschouwen als de beste bron van waarheid en levenswijsheid. Het land en de natuurlijke omgeving zijn een belangrijke plek voor het opdoen van persoonlijke spirituele ervaringen. Die spiritualiteit beleeft men als een voortdurend leerproces. Het leven is dan eerder een reis met telkens belangrijke lessen die helpen om dichter bij waarheid, wijsheid en de eigen essentie te komen. Dit uit zich dan in het ervaren van vreugde en geluk wanneer men dienstbaar is aan het welzijn van allen en de samenleving kan ondersteunen in het kiezen van een pad naar steeds meer harmonie, vreugde en geluk.

3. Zelforganisatie

Samenlevingen in balans kenmerken zich door sociale structuren die de zelforganisatie in de natuur weerspiegelen/nabootsen en waarbij verbinding het belangrijkste principe is. Zelforganisatie is iets wat we overal in het universum en in de natuur aantreffen. Het verwijst naar het verschijnsel dat de verschillende onderdelen waar levende systemen uit bestaan, de neiging hebben om zich onderling zodanig te organiseren dat het systeem als geheel in staat is om optimaal te functioneren. We herkennen dit principe ook binnen de permacultuur waar men zichzelf onderhoudende, autonome en versterkende systemen probeert op te zetten. Een voorwaarde daarbij is gelijkwaardigheid en dus ook het koesteren/bevorderen van (respectvolle) relaties. Men beschouwt de moeder-kind relatie (en niet de man-vrouw relatie) als de meest natuurlijke, duurzame en heilige verbinding en daarom als allerbelangrijkste relatie. De moeder-kind relatie vormt de sociale eenheid waarrond de cultuur zich ontwikkelt en is de basis voor de kwaliteit van alle andere relaties.

Binnen een samenleving in balans zijn alle aspecten van het sociale leven, zoals economie, ecologie, gezondheid, spiritualiteit, politiek, opvoeding en onderwijs zo met elkaar verweven dat alles elkaar ondersteunt bij het bereiken van het gemeenschappelijke doel: welzijn voor alles en iedereen. Bij zelforganisatie kent met geen leiders. In de praktijk kiest men soms binnen een basiseenheid (een gezin, familie, dorp,...) iemand die verantwoordelijk is voor de coördinatie van alle sociale en economische zaken van de samenwonende eenheid, zodat uiteindelijk alle inspanningen kunnen bijdragen aan het welzijn van ieder lid van de uitgebreide basiseenheid. Een basisunit neemt beslissingen via consent (zie verder).

Mark Passio presenteert hieronder zijn seminarie over natuurwetten, universele wetten en de relatie tot bewustzijn. In een tweede voordracht spreekt hij over de 7 hermetische principes. Ook Marja de Vries kun je vinden op YouTube: Living by Universal Laws en haar 2 boeiende boeken aanschaffen: De Hele Olifant in Beeld en Samenlevingen in Balans.

Enkele kenmerken van een samenleving in balans

° Consensus en consent besluitvorming

Iedereen binnen de gemeenschap wordt betrokken bij het nemen van besluiten en beslissingen. Zowel binnen de kleinste basisunit (het gezin), als bij de grotere verbanden (de familie, het dorp, de regio, het land,...) waarbij dan telkens gewerkt wordt met afgevaardigden die spreken in naam van hun groepsunit. Er wordt geluisterd naar iedereen (ook naar kinderen) en men zoekt naar een oplossing of beslissing waar iedereen kan achter staan. Op die manier kunnen alle Mensen hun soevereiniteit en verantwoordelijk opnemen om mee te werken aan hun eigen toekomst en die van de gemeenschap. Consensus besluitvorming baseert zich op de vaststelling dat iedereen een eigen perspectief heeft wat gehoord mag worden. Het uitwisselen van deze verschillende perspectieven en visies is verrijkend en kan helpen om een situatie te zien vanuit verschillende invalshoeken die elkaar wellicht zelfs aanvullen. Zo kan diversiteit ook tot rijkdom worden, want het is niet altijd of/of maar vaak en/en.  Zie verder voor meer uitleg.

° Leren en permanente feedback

Leren is een essentieel onderdeel van het leven. Ook een gemeenschap leert en ontwikkelt zich en dit leren vormt samen met voortdurende feedback een voorwaarde voor zelforganisatie (zelfbestuur). Omdat iedereen betrokken wordt bij het besluitvormingsproces is het voor de gemeenschap mogelijk om te leren op basis van feedback. De belangrijkste stemmen bij consensus zijn vaak degenen die wijzen op de dingen die niet goed gaan, of die vergeten worden, of de dingen waar geen verantwoordelijkheid wordt voor opgenomen. Deze stemmen kunnen helpen om eventueel gemaakte fouten via feedback opnieuw te betrekken bij het besluitvormingsproces, zodat de gemeenschap kan leren en evolueren naar meer harmonie. Problemen en conflicten worden dan eerder gezien als boeiende uitdagingen die een gelegenheid bieden om te leren en te groeien.  Bij consensus besluitvorming is het resultaat geen compromis waarbij iedereen iets inlevert en daardoor uiteindelijk niemand echt krijgt wat hij of zij zou willen, maar is de uiteindelijke oplossing meer dan de som van de delen.

° Ouderlingen

Bij alle samenlevingen in balans worden de oudere mensen gezien als de wijzen (the elders). En dat is ook logisch gezien hun lange ervaring en de vele levenslessen die ze mochten leren. Het is daarom vaak de verantwoordelijkheid van de ouderlingen om de besluitvormingsprocessen te faciliteren. In deze context bestaat leiderschap uitsluitend als een reflectie van innerlijke kracht, op basis van het daadwerkelijk leven van het voorbeeld en door dienstbaar te zijn aan het gemeenschappelijke doel van welzijn voor alles en iedereen. Dit is dan geen valse autoriteit, zoals bij veel politieke ambtenaren, maar echt leiderschap gestoeld op ervaring, eerbied, respect en mededogen.

° Educatie


Goede relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en kunnen helpen om sociale interacties voedend en verrijkend te houden. Kinderen kunnen zich ont-wikkelen op basis van innerlijke motivatie (zelfsturend leren). Kinderen kunnen en mogen zelf ont-dekken wie/wat ze zijn waarbij het opgroeien in een natuurlijke omgeving een cruciale factor speelt. De gemeenschap ondersteunt en faciliteert deze speelse ontdekkingstocht van een opgroeiend kind door bevestiging en inbedding in het dagelijkse praktische leven. De kinderen leren op hun eigen unieke wijze bij te dragen aan het welzijn van alles en iedereen wat uiteindelijk een diepere zin en betekenis geeft aan hun levenskeuzes.

° Cultuur in harmonie met de natuur

De bewoners van een samenleving in balans leven zowel in harmonie met elkaar als met de natuurlijke omgeving. Er is geen scheiding tussen natuur en cultuur, meer nog, omdat alle aspecten van de cultuur in harmonie zijn met de natuur, versterken beiden elkaar op een prachtige manier. Bovendien respecteren ze de universele wetten en op die manier ook de achterliggende dynamiek van het universum. En dit ondersteunend en richtinggevend aspect creëert een gemeenschap vol leven, vreugde en innerlijke zingeving en een samenleving die als geheel floreert.

Samenlevingen uit balans

1. Deze gemeenschappen leven in een staat van permanente onbalans met enkele vaak voorkomende kenmerken: het mannelijke en naar buiten gerichte, rationele aspect is dominant; het vrouwelijke naar binnen gerichte, voelende en intuïtieve aspect wordt niet op waarde geschat; er is een patriarchale en piramidale machtsstructuur en er heerst een bewustzijn van afscheiding en schaarste.
2. Deze gemeenschappen hanteren een hoofdzakelijk materialistisch, dualistisch, reductionistisch, mechanistisch wereldbeeld in tegenstelling tot het holistisch wereldbeeld van een samenleving in balans. Dit leidt tot egocentrische fenomenen zoals groei-economie, korte termijn denken, uitbuiting van de natuur, uitbuiting van Mensen, allerlei vormen van racisme en uitsluiting,...
3. Deze gemeenschappen kennen hiërarchische vormen van organisatie en de overtuiging dat er leiders en autoriteiten nodig zijn om de belangrijke beslissingen te nemen. Bekende vormen van hiërarchische modellen zijn dictaturen en democratieën. In plaats van verbinding en transparantie worden rangschikken en controle de belangrijkste organisatie principes waarbij alles gelabeld en gestuurd wordt.

Deze twee gemeenschapsvormen (samenlevingen in balans en samenlevingen uit balans) verschillen fundamenteel en zijn onverenigbaar met elkaar. Ze sluiten elkaar uit. Om een samenleving in balans te creëren zijn een aantal cruciale factoren van belang. De buitenwereld is een afspiegeling van de innerlijke wereld. Echte verandering komt van binnenuit en begint bij de individuele Mens zelf. Inzicht in de universele wetten is alvast een goed begin. Het kan helpen om tot een holistische wereldbeeld te komen. Verder is het essentieel om het evenwicht te herstellen tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect en om een spiritueel pad te bewandelen. Wanneer het bewustzijn verandert, dan veranderen ook de overtuigingen, de waarneming van de werkelijkheid, de gedachten en gevoelens, de manier van leven en de samenlevingen op zich. 'Ongeacht hoe actief we zijn, hoeveel we ons inspannen, onze staat van bewustzijn schept onze wereld,' schrijft Eckhart Tolle, 'en als er geen verandering optreedt op dat innerlijke niveau, maakt het niet uit hoeveel actie we ondernemen. We zouden alleen maar telkens opnieuw aangepaste versies van dezelfde wereld herscheppen, een wereld die een uiterlijke afspiegeling is van het ego.'

Consent beslissing

Eerlijke besluitvorming en het nemen van gezamenlijk gedragen beslissingen zijn belangrijke aspecten binnen een samenleving. Een samenleving uit balans kiest vaak voor dictatuur en autocratie (1 iemand beslist) ofwel voor democratie waarbij de meerderheid beslist en voortdurend compromissen worden gesloten en waar de mogelijkheid tot machtsmisbruik en corruptie op de loer ligt. Een democratisch genomen beslissing kent altijd voor- en tegenstanders wat voor onvrede zorgt bij de 'verliezende' groep. Maar er zijn ook besluitvormingsprocessen die beter aansluiten bij samenlevingen in balans. Consensus is een beslissing op basis van unanimiteit en een besluit wordt in dat geval pas genomen wanneer iedereen akkoord is. Deze unanimiteit voorkomt de verdeling in een meerderheid die de macht krijgt en een minderheid die verliest. Iedereen is het met elkaar eens en iedereen is tevreden en kan achter een beslissing staan. Dat klinkt allemaal heel mooi maar echte consensus is vaak moeilijk te bereiken, vooral bij grotere groepen. Consent besluitvorming is makkelijker want niet gebaseerd op unanimiteit maar op toestemming. Wanneer niemand in de groep een (gemotiveerd) bezwaar heeft op een voorstel of op een te nemen beslissing, dan is er groen licht. De mogelijke bezwaren en zorgen worden gebruikt om het voorstel te verrijken in plaats van te blokkeren. Bij consent wordt uitgegaan van de gelijkwaardigheid van de individuen. Op basis van dit uitgangspunt worden besluiten alleen genomen wanneer er geen overwegend en beargumenteerd bezwaar is tegen het voorgenomen besluit. Eenmaal een besluit is genomen, wordt dit ook door iedereen gedragen en opgevolgd, gezien iedereen zich gehoord en begrepen voelt en heeft kunnen bijdragen aan de besluitvorming.

Hoe verloopt een consent besluitvorming

Bij het nemen van een beslissing of het bespreken van een voorstel wordt gewerkt met stemrondes. Die rondes helpen om de zorgen en bezwaren in de groep te leren kennen betreffende het voorstel of beslissing.  Er is een onderscheid tussen bezwaren en zorgen. Bezwaren dienen te worden opgelost om mogelijke schade of onenigheid te vermijden. Zorgen mogen er zijn maar remmen de besluitvorming niet. Zorgen zijn soms vermoedens of gevoelens die aanwezig zijn op het moment van vergaderen maar die niet altijd een doorwegende impact hebben of die zich niet gaan manifesteren in de toekomst. Ze worden wel meegenomen in de volgende stappen van het vergaderproces (ter evaluatie) maar blokkeren de consent niet. Bij elke stemronde is de hele groep betrokken en wordt iedereen gehoord. Dit zijn mogelijke stappen.

1. Het begint met de uitleg van het voorstel of het onderwerp waar een besluit voor nodig is.
2. De groep kan verhelderende vragen stellen maar het doel is niet zozeer om te discussiëren maar eerder om het voorstel of onderwerp te begrijpen. Het is een dialoog, geen discussie.
3. Er wordt een ronde gedaan om ieders persoonlijke emotionele reactie te horen.
4. De facilitator vraagt een consent. Dit kan aangegeven worden via handgebaren. Iedereen steekt zijn vuist in de lucht, er wordt afgeteld tot 3 en het handgebaar toont of er wel of geen consent is.

 • Wanneer iedereen zijn duim in de lucht steekt, is er consent.
 • Platte hand met de palm naar beneden. Dit betekent dat de persoon 'zorgen'  heeft rond het voorstel of het besluit maar die zorgen belemmeren het nemen van een beslissing niet, men geeft toestemming. De zorgen worden wél besproken tijdens nieuwe ronden en eventueel geïntegreerd in de uitwerking van het voorstel of het onderwerp. Consent gaat over acceptatie in plaats van goedkeuring. In plaats van 'dit is wat ik zou doen' krijg je 'hier kan ik wel mee leven'.      
 • Platte hand met de palm naar boven. Dit betekent dat de persoon een doorwegend bezwaar heeft en dit wordt gezien als iets positiefs. Want wellicht heeft de persoon een perspectief wat het voorstel of onderwerp kan verrijken of een invalshoek die nog niet werd bekeken of een oplossing waar niemand aan dacht of ziet een onvoorzien risico waar niemand op let. De uitdaging wordt dan om verschillende standpunten te verenigen in een én/én oplossing. De facilitator vraagt de anderen of ze het bezwaar (h)erkennen, snappen en als valabel erkennen. Indien wel, dan is het bezwaar nu een uitdaging voor de hele groep en er wordt samen naar een oplossing gezocht. De groep kan het bezwaar wegnemen door verhelderende vragen te stellen aan degene met het bezwaar. Wanneer de bezwaren door de vragen weggenomen worden, is er consent op het voorstel (na een nieuwe stemronde). Wanneer er geen consent is, wordt het voorstel opnieuw bekeken, aangepast en geherformuleerd, waarna een nieuwe ronde volgt en een poging tot consent. De ronden gaan zo lang door tot er geen bezwaren meer zijn. De aanwezige zorgen worden meegenomen in het uitwerken van een voorstel en kunnen dienst doen als criteria om de effectiviteit van het besluit te evalueren.

5. Wanneer de bezwaren weg zijn, de zorgen besproken en meegenomen, het voorstel wellicht completer is en de groep toestemming geeft, dan is er een consent beslissing genomen, die door iedereen wordt gedragen.

Money has become a ring we wear through the nose,
which allows us to be lead by those who control it.

(Mark Boyle)

Het slavensysteem van het beest en de vrije wereld van de soevereine Mens

De bekende alfabet organisaties (WHO, WEF, CDC, NIH, RIVM, BIS, CIA,...) en hun opdrachtgevers (Bill Gates, George Soros, big pharma, big medicine, big tech,...) en hun uitvoerders/spreekbuizen (de overheden en omgekochte 'experts') maken het vrije leven op Aarde nu zo moeilijk en onmogelijk dat de wakkere Mens wel gedwongen wordt om af te haken en het allemaal zelf te regelen. Winkels dicht, horeca dicht, failliete kleinhandel, zelfmoorden, depressies, uitzichtloosheid, familiedrama's, mondkapjesplicht, PCR testplicht, vaccinatieplicht, vaccinatie paspoorten, een paramilitaire politiemacht die compleet dolgedraaid is,.... Het stuit steeds meer Mensen tegen de borst, vooral ook omdat er eigenlijk geen echte pandemie is, omdat er effectieve geneesmiddelen zijn voor virussen en omdat er goede oplossingen zijn (de omgekeerde lockdown bvb). Er duiken cruciale vragen op, zoals: kunnen we niet beter zelf het heft in eigen handen nemen nu de overheid onze grondrechten afpakt, iedereen in armoede stort, angst en verdeeldheid propageert, haar totale onbekwaamheid dagelijks demonstreert en een medische dictatuur installeert? Steeds meer Mensen beseffen wat Larken Rose en vele anderen al jarenlang schrijven: de overheid is in wezen een criminele misdaad organisatie en verdient geen enkel respect noch medewerking. Hoe groter de bemoeienis van de overheid, hoe slechter een samenleving functioneert. En omgekeerd ook: hoe minder overheid, wetten en regels en dus hoe meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, hoe beter alles geregeld wordt door de Mensen zelf. Blijft dus over: zelf thuiseducatie organiseren, eigen voedselvoorziening regelen, een alternatief circuit van basisbehoeften opzetten, autonoom worden qua energie, een eigen muntsysteem starten, zelf zorg dragen voor je gezondheid en immuunsysteem, elkaar helpen,...Allemaal zonder maskers, vaccins en paspoorten, zonder bemoeienis door de overheid. Just leave the sick system. We moeten het zelf gaan doen, dat is wel duidelijk.

Het hele economisch/maatschappelijk/sociaal systeem zit zo belabberd in elkaar dat de enige oplossingen die politici kunnen bedenken als pleisters op een zinkend schip zijn: langer werken, meer taksen, hogere belastingen, geld weggeven aan omvallende banken, alle kleinhandel de nek omdraaien, zinloze lockdowns, bangmakerij voor griepvirussen, apartheidspaspoorten, en nu als laatste 'the great reset'...mooie illustraties van hun totale incompetentie en onmacht en in het geval van the great reset ook van hun dubbele agenda en plannen voor wereldcontrole waar de mensheid geen enkele inspraak bij heeft. Terwijl de echte oplossingen al lang voorhanden zijn en perfect toepasbaar, maar genegeerd worden omdat ze vrijheid en rechtvaardigheid brengen voor iedereen. De monetaire bubbel staat op klappen en fiat geld blijven drukken kan niet eeuwig doorgaan. Vandaar hun great reset en de 17 duurzame doelen om het hele sociaal/economische weefsel weg te vegen en een globalistische wereld dictatuur in de plaats te installeren. Maar het kan ook anders indien we ervoor kiezen (zie de link hierboven over de 17 doelen).

Economie --- Een geld-, groei en graai-economie gebaseerd op winst, uitbuiting, leegroof, schaarste,... wordt vervangen door een resourced based economie gebaseerd op gelijkheid, welzijn, regeneratie, overvloed en lokale initiatieven.
Onderwijs -- Een onderwijs systeem gericht op competitie, indoctrinatie, gelijkvormigheid,...wordt vervangen door een educatie gericht op zelfbekrachting, soevereiniteit, zelfsturend leren en creatieve ontwikkeling.
Politiek --- Een politieke cultuur gebaseerd op favoritisme, corruptie, globalisme, verdeel en heers,... wordt vervangen door een open en lokaal zelfbestuur gebaseerd op sociocratie, holacracy, consent beslissingen, directe democratie, transparantie, referenda.
Gezondheid --- Een farmaceutisch/medisch verdienmodel gericht op symptoombestrijding waar Mensen steeds zieker van worden door de chemische rommel die ze nemen en die een puur materialistische kijk op lichaam en genezing propageert (de Mens als machine)...wordt vervangen door een holistische visie met de nadruk op preventie, oorzaken aanpakken, energetische en complementaire geneeswijzen, gezonde voeding (de basis!), fytotherapie,...
Maatschappelijk --- Een werk- en consumptie maatschappij waar velen uit de boot vallen, gedemotiveerd raken, in stress en angst amper (over)leven, vluchten in roes en ontkenning, of eenzaamheid en emotionele pijn ervaren,...wordt vervangen door een samenleving waar eenvoud, welzijn, vriendschap, creativiteit, zingeving, liefde, vertrouwen, broederschap, gelijkwaardigheid, vrijheid...vanzelfsprekend zijn.

De parallelle samenleving

Dankzij de dwaze Covid dictatuur die vernietiging, ellende en totale afhankelijkheid brengt, zien we nu de wakkere en bewuste Mens opstaan en actie nemen. Het oude systeem is door en door rot en het alternatief wat 'ze' willen invoeren (the great reset, 4th industrial revolution, building back better, nieuwe wereld orde,...) betekent de doodsteek voor vrijheid en creativiteit. Er blijft maar één weg open: verlaat het oude systeem en bouw mee aan een nieuwe samenleving die de oude wereld uiteindelijk hopeloos voorbijgestreefd en onwerkzaam zal maken. Een parallelle samenleving is niet zo vreemd als het klinkt. Er zijn tal van voorbeelden zoals de vele natuurstammen en de Indiaanse reservaten of religieuze groepen zoals de Amish, de Mennonieten, de Hutterieten, de orthodoxe joden,... Hier zijn 30+ tips en acties die nu overal opduiken. Sluit je aan en co-creëer een beter model voor de toekomst (van jouw kinderen en kleinkinderen).

 • Niet vechten tegen het systeem (betogen, petities, geweld, protest...hebben allemaal geen zin). Gewoon afhaken en het dystopische systeem en vooral ook de media loslaten. 
 • Dus stoppen met aandacht geven aan wat je niet wenst mee te creëren. Dit betekent wellicht om de main stream media,  de alternatieve media en de social media los te laten die het vooral hebben over angst, schaarste, virussen, vaccins, politiesstaat, geweld, en vele andere doemscenario's. Je kunt geen 2 meesters dienen, je kunt geen nieuwe wereld manifesteren als je nog voortdurend bezig bent met de oude wereld te voeden.
 • Laat geen verdeling toe, want dit is hoe het spel al eeuwen gespeeld wordt: verdeel en heers. We dienen onze gezamenlijke menselijke waarden, kwaliteiten en overeenkomsten én de natuurwetten als basis te nemen. Deze overstijgen alle vakjes en labels die de wereld blijven verdelen en die gebruikt worden om ons tegen elkaar op te zetten: ras, religie, geslacht, politieke overtuiging, afkomst, taal, rijk/arm,...Focus op wat ons verbindt als mensheid.
 • De grootste opdracht is om terug verbinding te maken met jouw ziel, met jouw essentie, met het goddelijke Bronbewustzijn en vanuit jouw waarheid en creativiteit te gaan leven. Dagelijkse meditatie en mindfulness oefeningen zijn uiterst belangrijk. Verhoog op die manier je frequentie en innerlijke vrede en verleg de focus naar spirituele groei en zelfopvoeding.
 • Dit zal helpen om allerlei angsten te neutraliseren waaronder ook de grote, onderliggende en algemene angst voor de dood. Naast verdeel en heers technieken behoort het verspreiden van angst tot de meest gebruikte manipulatietechnieken van de elite. En angst voor virussen is nu hun nieuwe hoofdstuk in het horrorboek van overheersing.
 • Iedereen draagt oude kwetsuren, verborgen trauma's en beperkende (ego)patronen mee die vaak een belemmering vormen om een nieuw leven te kiezen en vol te houden. Het wordt aanbevolen om innerlijk schaduwwerk te doen (los je eigen shit, blokkades en angsten op, al dan niet met hulp van therapeuten). 
 • Burgerlijke ongehoorzaamheid is de beste manier tot vreedzaam verzet. 
 • Daarnaast kunnen, indien gewenst, andere acties opgezet worden waaronder politici bestoken met brieven en hen ter verantwoording roepen, maatregelen niet opvolgen en boetes niet betalen, bewustmakende informatie verspreiden via social media en flyers,... 
 • Er zijn nu tal van groepen actief die de weg tonen naar gerechtelijke soevereiniteit en de nodige documenten ter beschikking stellen. Lees je in betreffende jouw rechten en de grote 'goocheltruc' die 3 dagen na je geboorte plaatsvindt waardoor je (zonder jouw medeweten) een slaaf wordt in het systeem. Zie deel 1 en deel 2. 
 • Blijven vasthouden aan en focussen op jouw droom voor een nieuwe wereld en toekomst (volledig engagement nemen). Laat je niet afleiden en insluiten door het onderdrukkende systeem en het oude denken. Negeer de kritiek, de negativiteit en de verwijten, vaak  afkomstig van familie en vrienden, die jouw droom ondermijnen en saboteren.
 • Samenwerken met gelijkgestemden, netwerken, connecten met elkaar in real life, samenkomen in vreugde en creatiekracht.
 • De eigen creativiteit, intelligentie en soevereiniteit inzetten om een parallelle samenleving te creëren.
 • Kinderen uit school halen (het zijn instituten voor conditionering) en thuiseducatie en microschooltjes opstarten (zie hier).
 • Autonome familiedomeinen en groene, onafhankelijke ecodorpen opstarten.
 • Dit vraagt zelfstudie en voorbereiding. Gezien de parallelle samenleving vanuit de basis wordt gecreëerd (door de wakkere burgers zelf), kan studie over de grote thema's zoals permacultuur, zelfvoorziening, autonomie en unschooling noodzakelijk zijn. Ook zelfstudie over vaccins, virussen, 5G, transhumanisme, agenda 2030, enz....kan zeker nuttig zijn gezien de mainstream media hier voortdurend over liegt. 
 • Coöperatieve groepen (met buren en vrienden) opzetten die de basisbehoeften voorzien (voedsel, water, energie, onderdak). Steun eventueel de transitiebeweging (die helaas niet ver genoeg durft gaan).
 • Volop de lokale boeren, kleinhandel en bedrijven steunen die de maatregelen en vaccin paspoorten niet willen. Er komen er steeds meer bij en er zijn apps en FB groepen om ze te vinden.
 • Lokale en kleinschalige initiatieven opzetten.
 • Lokaal zelfbestuur organiseren gebaseerd op consent, sociocratie, holacracy, kgotla, ubuntu, enzovoort (in plaats van het globalisme en het VN wereldbestuur door de elite).
 • Lokale complementaire betaalmiddelen starten die onafhankelijk zijn van bank- en beurssystemen.
 • Zoveel als mogelijk zelfvoorzienend worden (qua basisbehoeften). Dit is cruciaal, blijf niet afhankelijk van het systeem (het gaat crashen).
 • Geld van de bank en de beurs halen en investeren in zelfvoorziening en/of nuttige projecten.
 • Stop met de grote kartels te steunen, koop niet langer hun producten, bestel niet bij de grote bedrijven, boycot de grote corporaties.
 • Stop met jouw lichaam te verzwakken met farmaceutische producten (pillen en vaccins).
 • Stop je verslavingen (vooral degene die jouw lichaam vernietigen zoals alcohol, tabak, drugs, medicijnen,...). Stop ook de digitale schermpjesverslaving. Kies voor minder technologie en meer natuur in je leven.
 • Gooi je smartphone weg. Dit is iets wat velen nog steeds niet begrijpen en het is nochtans cruciaal, de smartphone is één van de belangrijkste sleutels in de big brother A.I. prison planet agenda die nu over de hele wereld wordt uitgerold. Mocht iedereen de smartphone wegdoen en stoppen met tv kijken, dan is het hele fake Covid en vaccinatie circus dadelijk voorbij en dan maak je jezelf los van het slavensysteem.   
 • Technologie is het middel wat de elite gebruikt en in de toekomst nog veel meer wil gebruiken om de voltallige wereldbevolking te manipuleren, te controleren en afhankelijk te maken. Dit is voor het eerst in de geschiedenis mogelijk, namelijk de 'slaven' matrix besturen via technologie (internet, allerlei schermpjes, 5G). Ze proberen het exploitatiemodel van Mensen en grondstoffen wat ze hebben bedacht te digitaliseren en te automatiseren. Wees dus uiterst kieskeurig en beperk de digitale invloed ten gunste van de organische wereld. Met andere woorden: go back to nature and choose a simple life.
 • Gebruik humor en vreugde als wapen, als zelfbescherming en als energieboost.
 • Eet gezond, denk positief, open je hart, doe wat goed voelt, wees nooit bang, lach vaak.
 • De enige weg uit de gevangenis die nu wordt opgetrokken is zelf volledige verantwoordelijkheid nemen voor je leven.
 • Enjoy the ride, it's just a game. Jouw diepste essentie is ongeboren, onsterfelijk en onbegrensd en kan nooit geraakt of verstoord worden.

Er blijft echt maar 1 optie over voor iedereen die geen vaccin, masker en vaccinatiepaspoort wil, en dat is: meebouwen aan een parallelle samenleving. En daar dienen we nu aan te beginnen. Nogmaals: er is geen andere optie. Op geen enkele andere manier kan de medisch, totalitaire politiestaat die uitgerold wordt as we speak, tegengehouden worden. De figuren in machtsposities zijn vastberaden. De enige optie is uit het systeem stappen en niet meedoen met de werelddictatuur. 


This is the hardest time to live, but it is also the greatest honor to be alive now, and to be allowed to see this time. There is no other time like now.
We should be thankful, for creation did not make weak spirits to live during this time.
The old ones say 'this is the time when the strongest spirits will live through and those who are empty shells, those who have lost the connection will not survive'.
We have become masters of survival -we will survive- it is our prophecy to do so.
Humanity must shift from living "on" the earth, to living with her.

(Tiokasin Ghosthorse)


What on Earth is happening?

Tot slot nog even stilstaan bij deze (spirituele) vraag. Waarom creëren we nu collectief als mensheid een gevangenisplaneet als ervaring? Wie of wat steekt daarachter? Er zijn vele antwoorden mogelijk, hier zijn er zes.

°° 1 °° Het is een initiatie op weg naar volwassenheid.

Net als kinderen begeleiding nodig hebben tijdens het opgroeien, net zo doorloopt de mensheid een fase waarin velen (nog steeds) nood hebben aan externe autoriteit om hun leven richting en zin te geven. Deze begeleiding komt dan in de vorm van religies, kerkgemeenschappen, goeroes, spirituele meesters, politieke leiders, mediafiguren, influencers,  academici, 'experts',...Maar wie zijn soevereiniteit en verantwoordelijkheid afstaat aan een externe autoriteit kan nooit tot zelfbeschikking en volwassenheid komen. Ook kinderen laten hun ouders en begeleiders op een bepaald moment los en vinden hun eigen weg en waarheid. Een groep Mensen is momenteel klaar om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor gedachten, gevoelens en daden en te vertrouwen op hun eigen kracht, inzicht en wijsheid. De lockdowns en strenge maatregelen kunnen helpen om stil te staan en naar binnen te keren, om een sprong in bewustzijn te maken en om duidelijk te zien en te ervaren wat men NIET wilt. Opgroeiende jongeren experimenteren tijdens de puberfase met allerlei gedachten, contacten, situaties en middelen. Zo leren ze zichzelf ontdekken en de richting kiezen die ze uit willen gaan. Een mensheid in pubertijd experimenteert nu met een gevangeniswereld en strenge restricties. Zo worden vele dingen duidelijk, zoals: overheden en experts zijn ook maar mensen die voortdurend fouten maken, ik kan beter op mezelf vertrouwen...of...het leven is echt niet bedoeld om opgesloten te worden uit angst voor een onzichtbare en onbewezen ziektekiem...of...de strikte controle van de staat over mijn gezondheid, over mijn leven, over mijn toekomst en op die van mijn kinderen is veel te extreem en onverantwoord geworden...of...na een jaar van maatregelen en luisteren naar TV ga ik nu zelf op onderzoek naar antwoorden op mijn vele vragen...Enzovoort. Op die manier maken vele Mensen nu een sprong in bewustzijn die mee zal spelen in de collectieve toekomst die we samen zullen manifesteren. Covid was en is dan de noodzakelijke initiatie, het is een inwijding, een groeiproces van een afhankelijke mensheid naar een vrije en volwassen mensheid die bewust wordt van haar zelf-eigenaarschap (althans bij wie klaar is om de eigen autoriteit te volgen).

°° 2 °° Het is een trigger tot massale ontwaking.

Een flinke schokgolf schudt de wereld wakker, iedereen op Aarde is op de hoogte van de Covid verhalen, het is een mondiaal gebeuren. Daarom spreekt men ook over 'the great awakening'. New age fans gebruiken het woord 'ascensie', wat samenhangt met een soort planetaire upgrade (van 3D naar 5D) én tegelijk ook een upgrade voor de Mens, een verruiming van het bewustzijn. Dankzij internet en social media verspreidt (bevrijdende én verwarrende) informatie zich razendsnel. Er is veel fake news maar ook veel nieuwe inzichten en ontluisterende berichten. Alles wordt openbaar, zowel het helse duistere als het mooie en liefdevolle. Onwetendheid is tegenwoordig geen geldig excuus meer, wie echt wil weten wat er aan de hand is, kan het allemaal zelf ontdekken. Het is de tijd van de grote apocalyps wordt ook gezegd, de tijd van de openbaring, een bijzonder eindspel waar een oud tijdperk wordt afgesloten. Niets blijft geheim, alles is nu vrij beschikbaar, zowel de daden en de plannen van de elite, als de diepste geheimen der oude mysteriescholen. Door de Covid lockdowns en groepen zoals wikileaks en de 'truther' gemeenschappen krijgt de mensheid een enorme data impuls. Bij sommigen ontstaat door de overload aan (bewustmakende) info een kortsluiting (cognitieve dissonantie), bij anderen gaat het lampje branden en is dit net de trigger die nodig was om hen voorgoed wakker te schudden. En eenmaal de ontwaking begint, is er geen weg meer terug. Daarom kiezen velen om het allemaal niet te weten (ignorance is bliss).        

°° 3 °° De interventie hypothese.

Deze theorie werd reeds uitgebreid besproken op de blog (3 delen): Anunnaki, Archonten, A.I. Kort gezegd: er werd en wordt ingegrepen in de natuurlijke evolutie van de mensheid en de fysieke opmaak van het lichaam. Door wie en met welke bedoelingen is niet helemaal duidelijk, er zijn verschillende visies. Een bekende theorie is die van Zecharia Sitchin afgeleid van de Sumerische kleitabletten. Volgens Sitchin en anderen werd het menselijk DNA lang geleden (veelvuldig) aangepast door verschillende groepen buitenaardsen op zoek naar goud en andere grondstoffen met de bedoeling een werkslaaf te maken die makkelijk luistert naar autoriteit. Sommigen beweren dat de Anunnaki ondertussen verdwenen zijn (na de zondvloed) maar de systemen voor sociale controle die ze introduceerden (hiërarchie, religie, geld, overheid, geweld) werken nog steeds verder, ook al omdat wij als mensheid geprogrammeerd en genetisch 'bedraad' zijn om braaf mee te werken met de overlords. Toen de Anunnaki de Aarde verlieten, namen andere groepen (zoals de 13 bloedlijn families) hun taak als heersers over...tot op de dag van vandaag. Andere onderzoekers beweren dat de Anunnaki nog steeds op Aarde zijn (wellicht op de zuidpool) en samenwerken met de deep state (schaduwregering). Er zijn nog tal van variaties op dit interventie thema, maar enkele constante factoren zijn: DNA en genoom manipulatie, controle en sturing, overheersing en hiërarchische machtsstructuren, oorlog en geweld, productie van energetisch voedsel (loosh energy en adrenochrome),...

De Covid plandemie en de vaccinatie dwang kaderen dan in een agenda van terravorming. Dit speelt over diverse levels. De planeet en de Mens worden aangepast aan een digitale, technocratische toekomst waar A.I. voor een totale controle zorgt van geboorte tot dood. Meer nog, waar Mens en machine zullen samensmelten en de Mens als organisch wezen verdwijnt en volledig ingeplugd zit in een digitaal grid (singulariteit en transhumanisme). De connectie met de ziel en de natuur worden doorgesneden. De Mens als oorspronkelijke en scheppende drager van de Goddelijke broncode wordt op die manier verandert in een androïd robot die de her-innering aan zijn essentie kwijt raakt. De smart cities vol high tech snufjes en internet of things verbindingen zorgen voor het toezicht en de sturing. Het lichaam wordt van binnenuit veranderd via nanotechnologie en enzymen (hydrogels) die geïnjecteerd worden via (opeenvolgende) vaccins tegen de telkens (zogezegde) 'muterende virussen'. Op de lange termijn wil men de Mens laten samengaan met geautomatiseerde systemen en A.I. Het gaat ook om iedereen te kunnen monitoren. De hydrogels maken een grid in het lichaam wat kan verbinden met 5G waardoor het mogelijk wordt om informatie uit te wisselen (het uploaden/downloaden van fysieke, mentale en emotionele data). Data laat A.I. 'groeien' en met een sterke A.I. kun je de hele wereld beheersen.

Ze verkopen deze controle agenda door een gefabriceerde plandemie te orkestreren waardoor ze de vaccins kunnen verplichten/opdringen. De hydrogels veranderen de innerlijke structuur en de frequentie van het lichaam, alsook het DNA. Zo wordt onze oorspronkelijke menselijke en natuurlijke frequentie (moeder Aarde resonantie) van binnenuit veranderd naar een artificiële (en veel lagere) frequentie (een zwakkere aura). Dit sluit ook aan bij de algemene ontmenselijking die nu bezig is door de absurde maatregelen (beletten om de ademen, beletten om anderen te ontmoeten, beletten om je menselijkheid en creativiteit te leven, enz.). Mensen weg houden van elkaar en van de natuur en hen opsluiten in 5G slimme steden en betonnen huizen maakt hen ziek. De reden dat ze iedereen in de steden willen, is makkelijke controle op het gedrag der bevolking (en bijsturen wanneer nodig) en dagelijkse data collectie en overdracht. Daar kunnen ze op anticiperen en die data gebruiken om hun modificatie van de Mens te finetunen én om de smart cities verder te ontwerpen zodat die optimaal geschikt zijn voor de transhumane mens. Data verzamelen doen ze nu al via de smartphone. Covid is een gedragsexperiment om nog meer data te verzamelen (hoe reageren we op extreme ervaringen) en om de vaccins (DNA instructies) te kunnen opdringen (via een injecteerbaar operating system).

Gezien de steden niet onze natuurlijke habitat zijn en we daar ziek worden en er niet willen blijven, zijn ze begonnen om de menselijke frequentie en structuur aan te passen aan de komende technocratische maatschappij. Onze lichamen worden klaargemaakt om in smart cities te gedijen. De hydrogel nanosensoren kunnen data verzenden waardoor men de aanpassing kan opvolgen en bijsturen indien nodig. De opeenvolgende plandemieën en vaccinatierondes tijdens de komende jaren zorgen dan voor nieuwe vaccincocktails naargelang de verandering verloopt. De mensen die zich nu laten vaccineren zijn proefkonijnen die de nodige data opleveren. Ze maken geen deel uit van de toekomstige mens na 'the great reset'. De 'nieuwe' Mens wordt transhumaan en posthumaan. En hun kinderen worden geboren uit kunstmatige baarmoeders in fertiliteitsklinieken. Daarom willen ze ook nu al de kinderen aanvallen (testen, vaccins, maskers, isolatie,...) en hen soms zelfs weghalen bij de ouders. We dienen te wennen aan het idee dat kinderen niet van ons zijn, maar van de staat en dat ze moeten gehoorzamen aan wat de overheid beslist. De kinderen van de toekomst zullen allemaal 'genetisch' aangepast zijn aan het technocratische matrixsysteem en niet langer vruchtbaar. Men wil in feite een nieuw ras creëren. Een ras wat weliswaar intelligent en 'gezond' zou zijn maar geen liefde, empathie en creativiteit kent. Deze kille Mens zal uiteindelijk toch ziek worden omdat we deel zijn van de natuur en niet zonder haar kunnen. De einddatum voor dit plan (het vervangen van de natuurlijke matrix door een elektronisch grid) is 2030.

°° 4 °° De virtuele realiteit hypothese.

Dit is de theorie die de mogelijkheid onderzoekt dat we in een virtuele simulatie leven, een soort multilevel, multiplayer, realtime videogame waarin we als speler (Zelf) een avatar (mind/body/ego suit) animeren en allerlei avonturen en ervaringen beleven op een holografisch ruimte/tijd speelveld (3D Aarde). Men veronderstelt dan dat de Plancklengte de basiseenheid is van de pixelgrootte van het geprojecteerde 3D simulatie hologram. Maar als dit een virtuele matrix is waar bevindt zich dan de oorspronkelijke wereld (base reality) en hoe kom je daar? En worden onze realiteit én bewustzijn gemanipuleerd door alien technologie via het Saturnus/Maan grid, zoals David Icke beweert? Of is dit vreemde leven allemaal een droom in Bewustzijn? Er zijn verschillende standpunten met betrekking tot de simulatie theorie die grofweg onder te verdelen zijn in duistere/negatieve standpunten en lichtere/positieve versies. Lees meer onder punt 11 van dit bericht: Vreemde Mysteries & Theorieën. In een meer negatieve versie wordt gesteld dat bepaalde spelers dit game of life gehackt of gekaapt hebben en de Mens via DNA manipulatie, biowapens en mindcontrol in 'slaaptoestand' houden waardoor we onze oorsprong en onmetelijke creatiekracht vergeten en denken dat dit hele circus echt is, waardoor we al vele eonen gevangen zitten in een voortdurende loop (van geboorte/dood/vergetelheid/reïncarnatie) als voedselbron voor parasieten hogerop de piramide. Deze (buitenaardse) spelers controleren ook de deep state en installeren via hen en door middel van mind manipulatie een angst matrix en controle grid op de planeet. Naar verluid zou door de 'ontwaking' (ascensie) op Aarde er nu wel steeds meer 'gaten' in het elektromagnetisch zielegrid komen. De Covid en vaccinatie agenda zijn dan een soort ultieme aanval om de ziel te kluisteren, het bewustzijn te manipuleren, de ontwaking te blokkeren en de Mens vast te houden in een spirituele/digitale gevangenis. Dit sluit aan bij de bewering van Rudolf Steiner dat de nieuwe generatie vaccins de verbinding met de ziel doorsnijden. En ook bij wat in de antroposofie bekend staat als de drie tegenkrachten, dit zijn machten die werkzaam zijn in de Mens en in de samenleving en voor weerstand, tegenwerking en obstructie zorgen. Steiner stelde zich de vraag waarom het kwaad eigenlijk in de wereld is, wat is haar functie? Het is volgens hem een (noodzakelijke) trigger tot groei en bewustzijnsevolutie Hij onderkent daarbij Luciferische impulsen (illusie), Ahrimanische werkingen (materialisme) en Azoerische krachten (vernietiging) waarbij de middenweg die van Christus is (liefde).
 
°° 5 °° Star wars
 
Aansluitend en aanvullend op de 2 vorige bedenkingen zijn er ook uitgebreide verhalen (en Hollywood mindcontrol movies) over een galactische ruimte oorlog die zich momenteel zou afspelen. De vaccinatie en virus agenda zijn dan twee van de vele biologische wapens die deel uitmaken deel van een exo-politieke, interdimensionale strijd (die trouwens al heel lang aan de gang is). Wat is de inzet? Planeet Aarde en haar rijkdommen (waaronder de ongelofelijke biodiversiteit aan levensvormen)? Het DNA, de ziel en het bewustzijn van de Mens? Loosh energie en andere bronnen van energetisch voedsel? Zijn er reeds lange tijd basissen op de Maan en op Mars? Krijgt de heersende elite op Aarde de beschikking over alien technologie in ruil voor hun medewerking aan planetairre overheersing door parasitaire en oorlogszuchtige E.T. rassen? In het Tijdlijnen bericht kwam reeds aan bod dat er al eonenlang oorlog is in het zonnestelsel. Veel wordt verborgen gehouden, dat is waar, maar opgelet, veel is ook compleet fake. Denk ook aan het Secret Space Program, Vril Society en Disclosure en dingen als de Galactic Federation. Zit er waarheid in die verhalen of is het (opnieuw) misleiding en leugens die deel zijn van de massale psy op (psychologische operatie) die de geheime diensten constant de wereld insturen (zoals Q, white hats, flat earth, Tartaria, enz)? Men beweert dat de laatste troefkaart die de elite wil uitspelen, na de klimaat hoax en de virus plandemie, een fake alien invasion is. Via geprojecteerde hologram beelden en geluiden kan men een invasie van buitenaardsen simuleren waardoor de mensheid in angst en shock gaat en zich makkelijk zal laten manipuleren en dus nooit in haar creatiekracht en soevereiniteit gaat opstaan. Hologram projectie werd wellicht ook gebruikt om vliegtuigen (zogezegd) in de Twin Towers te laten crashen, terwijl de 3 torens instortten door vooraf aangebrachte springladingen. Men hoeft trouwens wellicht niets in de lucht te projecteren deze keer, iedereen zit binnen te kijken op schermen en gelooft alles wat de media hen voorschotelt, de smartphone is de nieuwe realiteit.    

°° 6 °° De genocide en eugenetica agenda.

Dit is het duistere plan van de elite om een groot deel van de mensheid te laten verdwijnen via verschillende ingrepen: vaccinaties, sterilisatie en onvruchtbaarheid, abortus, euthanasie, biologische wapens, geo-engineering, oorlogen, hongersnood,...Volgens hen zijn er teveel Mensen op Aarde en kan de planeet de overbevolking niet aan (wat een leugen is). Deze agenda houdt ook verband met de klimaat en CO2 hoax (de leugen dat de Mens verantwoordelijk is voor climate change) en de Covid plandemie (de leugen dat er een gevaarlijk virus rondspookt). De mogelijke reden is wellicht dat de elite een groeiende en wakker wordende mensheid niet langer kan controleren en in slavernij houden en flink wil uitdunnen. Na de genocide (die momenteel bezig is) zou de resterende mensheid dan in smart cities en onder voortdurende A.I. controle 'opgesloten' worden. Een vrij en zelfvoorzienend leven in de natuur is dan niet langer toegestaan (door de 17 VN doelen en the great reset).

Tot slot...

Het is 100% zeker dat de dystopische maatschappij met vaccinatiepaspoorten, sociaal krediet systeem en afscheiding van elkaar uiteindelijk nooit kan slagen. Toch niet op lange termijn. Men kan de ziel van de Mens niet blijvend kluisteren noch definitief vernietigen. Men kan de natuur van moeder Aarde en onze eigen natuur niet vervangen door technologie. Men kan de waarheid niet verbergen en de liefde niet doden. Toch wil men het proberen en velen zullen daarbij geofferd worden. En dit zal precies het tegengestelde teweegbrengen. De Mens zal snakken naar vrijheid en ruimte, zal zoeken naar menselijkheid en verbinding en zal tenslotte de kluisters van gevangenschap weigeren en een hartbeschaving co-creëren.


Can't you feel our souls ignite?
Shedding ever-changing colours
In the darkness of the fading night
Like the river joins the ocean
As the germ in a seed grows
We have finally been freed to get back home

There's an angel standing in the sun
And he's crying with a loud voice
"This is the supper of the mighty one"
Lord of Lords, King of Kings
Has returned to lead his children home
To take them to the new Jerusalem
Just One Victory
God Said


The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe, to match your nature with nature.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten