Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

 • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
 • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
 • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

maandag 21 januari 2019

Geo-engineering

He who controls the weather, controls the world.
(President Lyndon Johnson, 1962)


Een samenvatting over geo-engineering schrijven in een kort blogbericht is onmogelijk. Het onderwerp is veel te uitgebreid en te complex en teveel zaken blijven nog verborgen en zijn onduidelijk. Vandaar de keuze om slechts enkele thema's toe te lichten, als een soort introductie. Nu de schoolgaande jeugd in verschillende landen op straat komt om de klimaatproblematiek aan te kaarten, kan het ook goed zijn om eens wat dieper te graven en bepaalde onderliggende agenda's te introduceren. Deze informatie kan voor sommigen beangstigend zijn, maar de eerste stap naar vrijheid en een gezondere wereld, is snappen wat er eigenlijk aan de hand is. En dan gepaste actie nemen.

Disclaimer: dit is een persoonlijke visie opgesteld aan de hand van de informatie die mij nu bekend is. Onderstaande bedenkingen hoeven daarom niet de ultieme waarheid te zijn. Ze maken deel uit van een zoektocht naar verklaringen voor de fenomenen en gebeurtenissen op Aarde die mij boeien. Bijna dagelijks verschijnen nieuwe berichten en video's waardoor de theorieën bevestigd dan wel ontkracht worden. Wie dieper wil graven, en zelf antwoorden wil vinden, wordt van harte aanbevolen om verder te zoeken op het internet.

Geo-engineering (of klimaat management) is de opzettelijke en grootschalige ingreep in de klimaatsystemen van de Aarde. Het is niets minder dan spelen voor God door met het klimaat te sjoemelen. Het is de farmaceutische oplossing voor een zieke Aarde. En we weten allemaal dat farma pillen hevige bijwerkingen hebben. Net zo heeft geo-engineering desastreuze gevolgen voor al het leven op Aarde. In plaats van de oorzaken aan te pakken die de Aarde verzieken (ontbossing, fossiele brandstoffen, big agro, vervuiling, veeteelt, nucleaire tests, globalisme,...en niet te vergeten geo-engineering zelf), gaat men de zaken nog erger maken door onbesuisde en verstorende maatregelen.

Geo-engineering gebeurt op verschillende manieren waaronder ook het sproeien van chemicaliën en licht-reflecterende partikels in de atmosfeer via ballonnen of vliegtuigen (bekend als chemtrails en Stratospheric Aerosol Injection). De officiële uitleg is dat de ingrepen gebeuren om de verdere opwarming van de planeet te verhinderen. Die opwarming wordt (onder meer) toegeschreven aan de uitstoot van CO2 en andere vervuilende broeikasgassen. Daar bestaat evenwel geen hard bewijs voor. Meer nog, 31.000 wetenschappers beweren van niet en ondertekenden daartoe ook een petitie.

De klimaatveranderingen op Aarde maken ook deel uit van de natuurlijke cyclus van de planeet in relatie tot de zonneactiviteiten en kosmische invloeden. De tweede en de grootste factor voor 'climate change' is dezelfde geo-engineering agenda van het militair-industrieel kartel die ingezet wordt om het klimaat te verstoren/beheersen. En ten derde is er uiteraard wel een invloed van de menselijke activiteiten op het klimaat en de atmosfeer van de Aarde. Alles wat we doen, heeft een bepaalde grote of kleine invloed. Maar door onze levensstijl te veranderen (onder dwang van boetes en belastingen), gaan we de klimaat veranderingen niet kunnen stoppen. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we een vervuilende levensstijl moeten aanhouden. Alle beetjes helpen. Maar veruit de belangrijkste actie in verband met de klimaat problematiek is massaal bomen planten en dadelijk stoppen met geo-engineering en onderzoek doen naar de gevolgen van al die ingrepen en vooral stoppen met het sproeien van chemische aerosols.

As you develop your awareness, you begin to see how we influence all life and how all life influences us.
A key and critical feature for us to know.

(Tony Ten Fingers, Oglala Lakota)
Terminologie

Laten we beginnen met enkele termen te definiëren.

°°#°°  Broeikasgassen zijn gassen die de (infrarode) warmtestraling in de atmosfeer absorberen en geleidelijk terug afgeven waardoor de planeet opwarmt. Hoe meer broeikasgassen, hoe meer opwarming, althans volgens de theorie. De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, koolstofdioxide (CO2), methaan, distikstofmonoxide (lachgas) en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op Aarde 33 graden lager zijn, namelijk -18° in plaats van +15°.
 • CO2 ontstaat door natuurlijke processen zoals bosbranden, vulkaan erupties en verteringsprocessen in de natuur. De verbranding van fossiele brandstoffen (olie, gas, hout) is de belangrijkste menselijke factor die bijdraagt aan de CO2 uitstoot (zo'n 6% van de totale hoeveelheid). Planten, bomen en ook oceanen nemen CO2 op en verwijderen die uit de atmosfeer. Meer nog, hoe meer CO2, hoe groener de planeet volgens geofysicus Guus Berkhout. De beste manier om de CO2 problematiek aan te pakken is dan ook stoppen met bossen en bomen om te hakken en beginnen met nieuwe bomen aan te planten.
 • Een belangrijke bron van methaan komt van de intensieve veeteelt en de miljoenen koeien en varkens. Maar ook de Aarde produceert methaan en onder het poolijs ligt genoeg methaan opgeslagen om de hele planeet te verstikken.
 • Lachgas komt voornamelijk van de intensieve landbouw (kunstmest), de chemische industrie en de verbranding van fossiele brandstoffen.
 • Ozon ontstaat door electrische ontladingen in de atmosfeer (onweer) en als chemische reactie in smog (luchtvervuiling).
°°#°° Geo-engineering valt uiteen in 2 grote subgroepen: CO2 bestrijding (Carbon Dioxide Removal - CDR) en het beheren van de zonnestraling (Solar Radiation Management - SRM). Alle grote universiteiten (zoals Harvard) hebben programma's lopen om dit te onderzoeken en te ontwikkelen.

CDR technieken proberen om de CO2 in de atmosfeer te verwijderen en/of de uitstoot te verminderen. Zoals bijvoorbeeld:
 • Carbon Capture & Storage: het opvangen van kooldioxide (CO2) bij grote producenten (zoals energiecentrales op basis van fossiele brandstoffen), en daarna transporteren naar een opslaglokatie en stockeren in een afgesloten ruimte, meestal een ondergrondse geologische formatie.
 • Coal Gasification: het produceren van een synthetisch gasmengsel dat voornamelijk bestaat uit koolmonoxide (CO), waterstof (H2), koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en waterdamp (H2O). Dit gas is dan een bruikbare energiebron.
SRM onderzoekt en gebruikt technieken om een deel van het zonlicht (straling, warmte) terug te kaatsen in de ruimte zodat de planeet koeler wordt. Dit zijn enkele technieken die ingezet (kunnen) worden.
 • Marine Cloud Brightening: het behandelen van oceaanwolken (stratocumulus) met een mist van zeezout kristallen waardoor ze helderder worden en meer zonlicht terug reflecteren in de kosmos.
 • Cirrus Cloud Thinning: het verdunnen van de cirruswolken zodat er meer langegolfstraling van de Aarde naar de ruimte kan stralen.
 • Stratospheric Aerosol Injection (SAI): het verspreiden (via ballonnen of vliegtuigen) van nanopartikels en reflecterende mineralen (zoals sulfaat, calciumcarbonaat, zwaveldioxide, zinkoxide, silica, titanium, aluminium...) in de stratosfeer, waar ze een terugkaatsende barrière vormen tegen het zonlicht. Men noemt het effect daarvan 'global dimming' of wereldwijde verduistering.
 • Chemical Ice Nucleation: het chemisch behandelen van stormen en neerslag waardoor een koude en dichte luchtlaag boven het aardoppervlak ontstaat die tijdelijk de temperaturen drastisch kan verlagen. Maar het veroorzaakt ook dodelijke hagelbollen, sneeuwstormen, ijsstormen, vriesregen. Deze korte termijn afkoeling gecreëerd door chemicaliën veroorzaakt op lange termijn evenwel een algehele planetaire opwarming. Waardoor de poolkappen (in snel tempo) blijven smelten.
 • Sun Shields: het plaatsen van zonneschermen in de ruimte om het zonlicht te reflecteren.
 • Ocean Fertilization: het voeden en bemesten van de oceanen (met bvb. ijzer, ureum, fosfor, zwavel...) om de productie van mariene levensmiddelen te vergroten en de koolstofdioxide uit de atmosfeer te verwijderen. Door de oceanen te 'dwingen' om extra CO2 op te nemen via onnatuurlijke ingrepen, ontstaan tal van andere problemen zoals extreme algengroei en afsterven van het plankton (wat een belangrijke zuurstofbron is).
 • High-Albedo Crops: het genetisch manipuleren van gewassen zodat ze meer zonlicht terugkaatsen naar de ruimte.
°°#°° Contrails is de officiële naam voor de condensatiesporen die ontstaan wanneer de uitlaatgassen van vliegtuigen in contact komen met de luchtlagen en temperatuurverschillen. Meestal verdwijnen die na enkele seconden tot minuten.
°°#°° Chemtrails is de 'conspiracy' naam voor de vliegtuigsporen die vaak langere tijd blijven hangen en uitwaaieren (waarna een sluierbewolking onstaat) en die schadelijke chemicaliën en partikels bevatten. Zowel militaire vliegtuigen als burgerluchtvaart worden ingezet om de atmosfeer te sproeien. De term 'chemtrail' werd bedacht in 1991 door het ministerie van defensie van de USA (Air Force). De technieken werden ontwikkeld door Edward Teller, de man achter de atoombom, de waterstofbom en het Star Wars defensie programma. Al in 1958 bedachten hij en zijn team methoden tot aerosol injectie in de atmosfeer in opdracht van het militair industrieel kartel. In de Space Preservation Act uit 2001 (die de bedoeling had om de ruimte te vrijwaren van oorlog door onder meer bepaalde wapentuigen te verbieden) worden chemtrails vernoemd als een onderdeel van de afdeling 'exotische wapens'. Daartoe behoren ook plasmawapens, laserwapens, electromagnetische wapens, biologische wapens, chemische wapens, en nog een paar. Het (officiële) document stelt dat deze wapens (waaronder dus ook chemtrails) ontwikkeld werden om natuurlijke ecosystemen, bevolkingsgroepen en de atmosferische lagen te beschadigen en te vernietigen. Al vele tientallen jaren worden ook tal van patenten geregistreerd betreffende methoden voor aerosol injectie en andere geo-engineering technieken. Onderzoek van de lucht toont aan dat er extreem hoge concentraties van aluminium, barium, strontium,...in aanwezig zijn. Zie onderzoeken in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk 2011/2012 en India 2015. Deze zware metalen komen van nature niet in deze hoeveelheden voor in de atmosfeer en de lucht.

°°#°° H.A.A.R.P.
Overal op de wereld staan honderden antenneparken die in staat zijn de ionosfeer op te warmen door middel van krachtige microgolf radiofrequenties. Deze apparatuur maakt het mogelijk om winden te manipuleren en te sturen en om tijdelijke en regenloze wolken te maken die het zonlicht dimmen en regio's en gebieden droger maken. De microgolven kunnen ook tornado's en orkanen aanwakkeren en sturen (wat trouwens heel vaak gebeurt). Deze apparatuur wordt in combinatie gebruikt met de (geleidende) nanopartikels uit de aerosols om het weer, het klimaat en de geologische structuur van de Aarde te manipuleren.

°°#°° DEW
Een 'Directed Energy Weapon' is een wapen dat kan doden en vernietigen door middel van geconcentreerde energie. Er zijn verschillende methoden zoals laserwapens, plasmawapens, akoestische wapens, microgolf wapens, stralingswapens,...Volgens onderzoek zouden de branden in Californië, Texas en andere gebieden (onder meer) veroorzaakt zijn door het inzetten van deze wapens in combinatie met geleidende chemtrail partikels, uitdroging door het aluminium en HAARP.

°°#°° Deep State
Een relatief kleine groep machthebbers die hoog bovenaan de piramide van controle en macht staan en die onze planeet besturen als vazallen en handlangers van figuren die nog hogerop de piramide zitten, volgens sommigen zelfs buitenaardse rassen. Andere namen voor Deep State zijn cabal, schaduwregering of illuminati. Deze families en bloedlijnen (die al vele eeuwen bestaan) zijn superrijk, compleet gestoord, bijzonder arrogant en ze beschouwen de mensheid als hun persoonlijke onderdanen en als nutteloze slaven. Ze gebruiken een heel arsenaal aan technieken om hun macht en controle te behouden zoals verdeel en heers, orde uit chaos, false flags, angstinductie, oorlogen beginnen, mediacontrole, geldsystemen, religies, en nog veel meer. Tot de bestuursgroepen behoren organisaties als de Trilaterale Commissie, CFR, de Bilderberg groep, Skull & Bones, de Jezuïeten, het Vaticaan, vrijmetselaars, BIS, IMF, CIA,...Eén van hun macabere doelen is de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) op Aarde, een gevangenisplaneet waar iedereen van geboorte tot dood in dienst staat van een Satanisch netwerk. Verder willen ze controle over alle grondstoffen en de natuur op Aarde. Ze zijn er rotsvast van overtuigd dat zij voorbestemd zijn om te heersen over de planeet en dat enkel zij weten wat het beste is voor de samenleving en de spirituele ontwikkeling van de Mens. Niettemin zijn ze ook onderling verdeeld en is er ook binnen de Deep State een strijd om de macht gaande. Op de Glossarium pagina vind je nog meer termen uitgelegd.

The great lie is that this is civilization. It's not civilized.
It has literally been the most blood-thirsty brutalizing system ever imposed upon this planet.
This is not civilization, this the great lie.
Or if it does represent civilization, and that is truly what civilization is,
then the great lie is that civilzation is good for us.
(John Trudell)

Fabels of....feiten?

°°#°° Er zijn 'vliegtuigsporen' (benoem ze zoals je wilt, contrails of chemtrails) die (bewust of per toeval) functioneren als een geo-engineering methode (het veranderen en controleren van klimaat en atmosfeer). Daar is iedereen het over eens, wetenschappers, politici en militairen. Zie bijvoorbeeld deze video waar CIA man John Brennan openbaar spreekt aerosol injectie. Of deze waar Rosalind Peterson geo-engineering en SRM bevestigt tegenover de VN. De meningen verschillen over wat die vliegtuigsporen dan precies zijn (contrails of chemtrails of beide). De vraag is of de toename aan vliegtuigsporen en bewolking boven onze hoofden een automatisch en logisch gevolg is van de toegenomen luchtvaart en zeevaart die vervuilende brandstoffen gebruiken (ja), of dat het een welbewuste strategie is van de regeringen om de klimaat opwarming tegen te gaan via aerosol injectie en andere technieken (ja), of dat het ook deel uitmaakt van de Deep State agenda om de bevolking te besproeien met giffen (hoogstwaarschijnlijk wel).
In 2014 verbrak een US Air Force piloot het stilzwijgen en deelde informatie over operatie Indigo Skyfold. Piloten van het Amerikaanse leger krijgen opdrachten om chemtrails te sproeien in het belang van de 'nationale veiligheid'. De piloten, de bemanning en de onderhoudstechnici worden regelmatig vervangen om geheimhouding te garanderen. Het bestaan en veelvuldig sproeien van chemtrails werd al vele malen bevestigd door meteorologen, piloten, wetenschappers, royalty, de FBI, de CIA, de UK EN US legers. FBI directeur Sam Gunderson werd vermoord nadat hij de chemtrail agenda openbaar maakte. Men kan zich ook afvragen waarom president Trump uit het klimaatakkoord Parijs 2015 stapte en de geo-engineering agenda daardoor een stuk in vraag stelt. In het boek 'Chemtrails Exposed' van Peter A. Kirby wordt het hele verhaal grondig onderzocht én gestaafd door een indrukwekkende lijst data en feiten. Er wordt massaal gesproeid met gif, daar raken steeds meer Mensen van overtuigd. En het SAI programma (Stratospheric Aerosol Injection) wordt gebruikt om de chemtrails te verspreiden. De juiste vraag is dan ook niet of chemtrails bestaan. De juiste vragen zijn waarom wordt er gesproeid, door wie, waar, hoeveel, wat zit er precies in de aerosols en hoe kunnen we dit zo snel mogelijk stoppen. Toelichting: non-believers zeggen dat vliegtuigen niet in de stratosfeer vliegen en het SAI programma dus niet kan gebruikt worden voor chemtrails. Maar vliegtuigen (zowel militairen als lijnpiloten) vliegen wel degelijk in de onderste lagen van de stratosfeer. Bovendien is het heel goed mogelijk dat er verschillende programma's lopen, SAI in de stratosfeer en chemtrails in de troposfeer.

°°#°° Klimaat- en weermanipulatie wordt al 100 jaar toegepast, ook dat is een vaststaand feit. We zijn al lang uit de testfase. In de media komen nu berichten dat men (nu pas) overweegt om met geo-engineering programma's te starten. Maar alles wijst er op dat dit al veel langer bezig is. Reeds in 2010 vroegen de meeste landen via de VN om te stoppen met geo-engineering vanwege de negatieve impact en werd opgeroepen/aanbevolen om de natuur op Aarde terug zichzelf te laten herstellen (als oplossing).

°°#°° Geo-engineering wordt (ook) gebruikt als een militair wapen. In feite kun je vlakaf zeggen: geo-engineering = oorlogsvoering via het klimaat. Niets meer en niets minder. Onderzoek toont aan dat chemtrail cocktails en aluminium partikels de luchtvochtigheid verminderen waardoor gebieden droger worden. Daardoor ontstaan makkelijker brandhaarden. De ongelofelijke stijging aan bosbranden in Californië en Texas wordt deels toegeschreven aan de aerosol injectie met chemicaliën door het militaire Indigo Skyfall programma in combinatie met HAARP en DEW (Directed Energy Weapons).
Ook verliezen de oceanen hun zuurstof waardoor algengroei toeneemt en het visbestand drastisch daalt (ook al door overbevissing). Wie dieper graaft, ontdekt dat geo-engineering deel uitmaakt van de Deep State plannen Agenda 21 en Agenda 30 om een Nieuwe Wereld Orde te installeren. Wat ze in feite proberen te doen is de chemtrails vermommen als (zogezegd) noodzakelijke stratosferische aerosols die de planeet opwarming en klimaat veranderingen moeten aanpakken.

°°#°° Een deel van de geo-engineering agenda gaat om de creatie van (cirrus) wolken om de opwarming van de planeet tegen te gaan door de zon af te blokken. Overdag houden de sluierwolken het zonlicht inderdaad tegen, maar tijdens de nacht weerkaatst de Aarde haar opgeslagen (infrarode) warmte die nu door de wolken worden teruggekaatst. Daardoor warmt de Aarde toch op (onder meer aan de polen) waardoor het ijs smelt. Men zoekt naar een oplossing om wolken overdag te maken die verdwijnen tijdens de nacht. Bijvoorbeeld door scheikundige elementen toe te voegen aan de brandstoffen waardoor er manipuleerbare wolken ontstaan.

°°#°° Men kan aanvoeren dat de chemicaliën en nanopartikels in de sproeimiddelen (chemtrails) in eerste instantie niet bedoeld waren/zijn als een bewuste tactiek om mensen ziek te maken en de grond te vergiftigen. Maar wel om de klimaat veranderingen tegen te gaan. Al sinds 1990 werden patenten neergelegd die methoden beschrijven om nanopartikels (metalen) toe te voegen aan de vliegtuig brandstof die helpen om het zonlicht beter te reflecteren (zie bij bronnen). Bovendien liegen de meetresultaten niet, in alle landen stelt men vast dat het regenwater steeds meer zware metalen bevat (barium, strontium, aluminium,...). De uitlaatgassen uit de industrie en het verkeer vervuilen uiteraard ook maar verklaren niet de enorme hoeveelheden aluminium in regenwater, planten, dieren en Mensen. Ook stellen we vast dat steeds meer Mensen ziek worden en langer ziek blijven. Komt dit door een foute levenswijze of door een combinatie van vaccins, chemtrails en andere gifbronnen? 

°°#°° Veel wolken ontstaan als een soort bijwerking van de economie, het vliegtoerisme en de handelsvaart: (1) door de meer dan 100.000 megaschepen die vuile diesel verbranden en uitlaatgassen uitstoten (bunkerolie met zwavel) en (2) door de uitlaatgassen, de contrails en de chemtrails van tienduizenden vliegtuigen. Hoe kunnen schepen wolken maken? De enorme hoeveelheden roet en zwarte koolstof uit de verbrande diesel fungeren als 'Cloud Condensation Nuclei' (CCN) of wolkenzaden. 16 schepen produceren evenveel vervuiling als alle auto's op Aarde samen. En 51% van de broeikasgassen komen uit de intensieve veeteelt (13% komt van het autoverkeer). Men kan zich terdege vragen stellen over de CO2 agenda om de burger financieel te laten opdraaien voor de opwarming van de Aarde als de grootste vervuilers schepen, vleesproductie en geo-engineering zijn. En verder is die zwarte koolstof (of Soot) een even belangrijke vervuiler als de CO2. Soot of black carbon zijn minuscule nanopartikels (fijnstof) wat ontstaat bij verbrandingsprocessen van diesel, gas, hout, kolen, biomassa,...en voor heel veel klachten zorgen waaronder longproblemen en kanker. Maar de grote hoeveelheden zwarte koolstof absorberen ook de zonne-energie waardoor de atmosfeer opwarmt. Wanneer het regent valt de zwarte koolstof op de Aarde waardoor die donkerder wordt, minder reflecteert (albedo effect) en dus voor opwarming en het smelten van pool- en gletsjer ijs zorgt.

°°#°° Maar volgens anderen warmen al die CO2 (biljoenen tonnen) de Aarde niet op omdat de uitlaatgassen van de schepen vol zitten met zwavel. Die zwavel blijft hangen in de troposfeer van de Aarde en zorgt voor een afkoelend effect. De afgelopen decennia werd 75% van de opwarming van de Aarde teniet gedaan door de zwavel aerosols van de scheepvaart. Het klimaat, de atmosferische gordels, de ozonlaag,...het maakt allemaal deel van een heel complex systeem waar we best niet teveel aan prutsen. Trouwens, ook de Aarde zelf en de zon gaan doorheen klimaatveranderingen die niets te maken hebben met de menselijke activiteit en de uitstoot van gassen. Er spelen factoren die we (nog) niet kennen en niet in kaart kunnen brengen. In feite weet niemand exact wat er aan de hand is.

°°#°° Er spelen wel verschillende agenda's. De petroleum industrie en gasbedrijven spinnen garen bij de extreme wolkenvorming want binnen enkele jaren zit de lucht overdag dicht en zullen zonnepanelen niet voldoende meer werken. Waardoor men opnieuw overstapt op fossiele energiebronnen zoals gas en olie. Het smelten van de polen maakt nieuw land vrij en blijkbaar zit er onder de polen massaal veel olie en gas opgeslagen (money, money). De petroleum lobbygroepen stellen zich deze vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de poolkappen smelten zodat we makkelijk naar die olie kunnen boren?

°°#°° De mogelijkheid bestaat dat onze kleinkinderen niet langer de sterren zullen kunnen gezien vanwege wolkensluiers in de atmosferische lagen rond de Aarde.

°°#°° De belangrijkste gevolgen van de Solar Radiation en Climate Engineering programma's (wetenschappelijk aangetoond):
 • De volledige ontwrichting van de waterkringloop op Aarde, waardoor extreme droogte en extreme stortvloed buien ontstaan.
 • Het verminderen van de hoeveelheid zonlicht wat een cruciale factor is voor al het leven op Aarde (global dimming).
 • Door de blokkade van het zonlicht is er minder verdamping waardoor er opnieuw meer kans is op lange droogteperiodes.
 • Een dramatische daling van de algemene atmosferische luchtvochtigheid doordat de gesproeide partikels vocht absorberen.
 • De vernietiging van de ozonlaag waardoor meer (schadelijke) Uv C straling (ultraviolet C) binnenkomt die het plankton doodt, bomen verbrandt en Mensen beschadigt.
 • De vervuiling van de hele biosfeer met zware metalen, polymeren en chemicaliën waardoor onder meer de wortelsystemen van planten en bomen niet langer voedingsstoffen kunnen opnemen.
 • Het versneld afsterven van de fauna en flora op Aarde door de aluminium vergiftiging.
 • Het verdwijnen van de insectenpopulaties waaronder de bijen door de zware metalen overdosis.
 • Bossen verliezen hun vermogen om zuurstof te produceren en koolstof op te nemen, ze worden zelfs koolstof producenten.
 • De toename van 'droog' onweer en bliksem waardoor opnieuw bossen en planeten sneller uitdrogen.
 • Een alarmerende toename van uitslaande brandhaarden en bosbranden door de droogte en de wereldwijde neerslag van het snel ontvlambare aluminium en barium.

  Humankind has not woven the web of life. We are but one thread within it.
  Whatever we do to the web, we do to ourselves.
  All things are bound together, all things connect.

  (Chief Seattle)
Even samenvatten

Conspiracy fans claimen dat chemtrails een duistere en geheime agenda dienen.
Non-believers zeggen dat chemtrails gewoon contrails zijn en onschadelijk.

De believers beweren...
 • dat contrails (condensatiesporen) en chemtrails (chemische sproeistoffen) twee totaal verschillende vliegtuigsporen zijn
 • dat chemtrails wel degelijk giftig zijn en miljoenen Mensen voortijdig doden
 • dat chemtrails al 30 jaar lang en dagelijks in vele landen gesproeid worden
 • dat reeds in 1927 de eerste vliegtuigen begonnen te sproeien
 • dat de patenten voor moderne chemtrail sproeimethoden vanaf 1991 werden goedgekeurd
 • dat heel veel regeringsleiders, militairen en wetenschappers weten dat chemtrails gebruikt worden en het klimaat gemanipuleerd wordt ten koste van de mensheid
 • dat diezelfde regeringsleiders, militairen, wetenschappers en meteorologen (onrechtstreeks en sommigen rechtstreeks) betaald, gefinancierd, gekocht en gemanipuleerd worden door het militair industrieel kartel en wellicht staan te liegen (het verspreiden van desinformatie) om hun job te houden of vanwege chantage
 • dat de VN deze methoden kent en ook aanbeveelt
 • dat de stratosfeer injecties met chemische elementen in combinatie met frequentiewapens zoals HAARP allerlei weerfenomenen veroorzaken (droogte, branden, orkanen, zuurstofarme oceanen,...)
 • dat de spectaculaire toename aan branden voor meer rook zorgt die opnieuw het zonlicht tegenhoudt, de vraag is dan hoeveel percent van de bossen op Aarde men bereid is af te branden om de klimaat opwarming tegen te gaan
 • dat de aluminium en zware metalen overdaad in atmosfeer, lichaam en grond zorgen voor tal van ziekten en ontregeling
 • dat de mensheid onderworpen wordt aan een experiment en momenteel militair aangevallen wordt via vergiftiging van de lucht, de voeding en het water
 • dat 'ze' allerlei ingrepen, acties en manipulaties uitproberen waarvan ze niet weten wat de effecten op lange termijn zullen zijn
°°° De waarheid is dat de manipulatie van het weer en het klimaat al sinds WO 2 aan de gang is met onder meer militaire projecten Cirrus, Baton, Stormfury en Operation Popeye.
°°° De waarheid is dat het creëren van artificiële wolken schadelijk is, onnatuurlijk, slecht voor de gezondheid en dat de reflecterende nanopartikels niet veel goeds doen aan mens en planeet.
°°° De waarheid is dat er vele verschillende (vaak onbegrepen) factoren het klimaat beïnvloeden. Enkel focussen op de CO2 (via belastingen en maatregelen) en global warming (via geo-engineering) is op zijn best enkel symptoombestrijding en vermindert de problemen niet.
°°° De waarheid is dat global warming weinig met CO2 te maken heeft en een zoveelste politiek spelletje is. Er is geen hard bewijs dat het menselijk handelen verantwoordelijk is voor de opwarming en de klimaat veranderingen. Het draait allemaal om geld.
°°° De waarheid is dat het blokkeren van het zonlicht een immense impact heeft op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele ontwikkeling van de Mens.
°°° De waarheid is dat geo-engineering één van de belangrijkste wapensystemen van de elite machtsorde is (samen met fiat geld, vaccinatie, big pharma, big agro, ggo, 5G,...). En dan niet zozeer de afdeling die de 'planeet opwarming' en broeikasgassen bestrijdt, maar vooral de militaire tak van geo-engineering (klimaatcontrole, natuurrampen aansturen, weermanipulatie,...).
°°° De waarheid is dat de klimaat opwarming niet veroorzaakt wordt door de mensheid, meer nog, volgens een deel van de wetenschappers is er helemaal GEEN global warming, er komt zelfs een ijstijd op ons af. En daaruit volgt uiteraard dat de global warming en CO2 hoax gebruikt worden om extra taksen en belastingen te verzinnen en zo de wurggreep op de mensheid nog wat aan te draaien.
°°° De waarheid is dat zowel de believers als de non-believers (gedeeltelijk) gelijk hebben. Het klimaat wordt wel degelijk bewust en kunstmatig gemanipuleerd (op grote schaal), maar het valt tot op heden niet keihard en onweerlegbaar te bewijzen dat er ook een duistere agenda is om de mensheid systematisch te besproeien met chemtrails (via bvb. de commerciële luchtvaart).
°°° De waarheid is dat er een proces van terraforming bezig is op Aarde, de planeet wordt moedwillig vernietigd en getransformeerd tot een kille, dode, hightech cyberwereld (transhumanisme agenda). Er is een langzame genocide bezig op de mensheid en de volgende generaties zullen geen echte vrijheid meer kennen (sociaal kredietsysteem en 5G digitale controle). We vernietigen onze eigen woonplaats en leefwereld terwijl we in staat zijn om samen een paradijs te co-creëren. Compleet onbegrijpelijk!

Er gaan nu stemmen op om de globale weer- en klimaat controle te legaliseren en nog op te voeren. Dat is een heel slecht plan. Hun hightech farma/chemische oplossing is gedoemd te mislukken en de planeet terug naar het steentijdperk te katapulteren. Hoewel men inziet dat er iets zou moeten gebeuren (de wereldwijde vervuiling, het economisch globalisme en de bomenkap zorgen voor grote planetaire veranderingen en uitdagingen), opteert men voor de verkeerde aanpak.
Laten we beginnen met de vuile scheepvaart diesel en verrijkte vliegtuig brandstof te vervangen.
Laten we beginnen met overal bomen aan te planten en te stoppen met de oerbossen om te hakken om veevoeder te telen.
Laten we beginnen met permacultuur te promoten en herstellende landbouwmethodes toe te passen.
Laten we beginnen met een belangrijke oorzaak aan te pakken, namelijk de klimaat manipulatie door middel van geo-engineering.
Laten we stoppen met nucleaire testbommen te detoneren die enorme hoeveelheden radioactieve wolken en nanopartikels verspreiden.
Laten we ook zelf verantwoordelijkheid nemen en stoppen met vlees eten (vegetariër worden heeft een veel grotere impact dan al de andere oplossingen samen).
En laten we dan eens onderzoeken hoe we de petroleumafhankelijke samenleving kunnen omswitchen naar een duurzaam systeem en zelfs naar vrije, niet-vervuilende energie.

De winnaars hier zijn de energiebedrijven (olie en gas) en hun aandeelhouders. Niet alleen omdat ze straks gaan boren naar olie op de gesmolten polen. Maar ook omdat de sluierbewolking en de chemtrails het zonlicht dimmen waardoor zonnepanelen niet voldoende rendement meer halen en we terug naar fossiele energiebronnen gedwongen worden.
En ook de farmaceutische industrie wint. Waarom? Het afblokken van het zonlicht door de sluierbewolking verhindert dat de Mens de noodzakelijke vitamine D kan opnemen. Ook de zware metalen en andere partikels uit de chemtrails maken Mensen zwak en ziek. Dit zorgt voor tal van aandoeningen, waarvan depressie, dementie en kanker wellicht de belangrijkste zijn. Vandaar het succes van Prozac en andere pillen.
De derde winnaar is het militair industrieel apparaat die door de ontwikkeling en het gebruik van geo-engineering wapens de controle krijgt over landen en regio's. Met hun kennis om aardbevingen te veroorzaken kunnen ze landen die niet in de pas lopen een klap uitdelen (Fukushima).
En tot slot haalt ook Deep State een slag thuis. Ze hadden al rechtstreekse toegang tot het fysieke lichaam van de Mens via GGO voedsel en vaccinaties. Hier had Mens evenwel nog de keuze om dit weigeren. Maar met de chemtrails en geo-engineering heb je geen keuze meer, iedereen ademt de lucht in en ook het water en het voedsel worden besproeid en het zonlicht afgesloten. En straks komt met 5G het sluitstuk van hun duivelse plan, totale mindcontrol op een gevangenis planeet.

De drang om alles te willen controleren en manipuleren (de planeet, de Mensen, het klimaat, het voedsel, ...) leidt zelden tot positieve resultaten en duurzame oplossingen. Denk maar aan de horror van de GGO gewassen en de vaccinatie misdaad. Met de klimaat en atmosfeer manipulatie opent men een doos van pandora die wel eens heel slecht zou kunnen aflopen.

Some day the Earth will weep, she will beg for her life, she will cry with tears of blood.
You will make a choice, if you will help her or let her die,
and when she dies, you too will die.

(John Hollow Horn, Oglala Lakota)

Down the rabbit hole


Waarom worden we besproeid? Waarom maken ze sluierwolken vol chemische elementen? Waarom worden we constant gebrainwasht te geloven dat klimaatopwarming veroorzaakt wordt door CO2 én ook nog eens de grootste bedreiging ooit vormt en moet aangepakt worden? Waarom wordt de mensheid niet ingelicht en niet betrokken en geraadpleegd bij deze klimaat management plannen via referenda en correcte informatie? Waarom worden serieuze onderzoekers en klokkenluiders geboycot, doodgezwegen en zelfs uit de weg geruimd? Waarom mag de elite beslissen en bepalen waar het regent en waar het droog is, of waar een orkaan komt en waar een tsunami? Wie heeft een mandaat gegeven aan de autoriteiten dat hen toestaat de mensheid te vergiftigen en de planeet te vernietigen? Wie zit achter de geo-engineering agenda?

Merk op dat de officiële standpunten telkens verkondigen dat het sproeien van zon-reflecterende partikels nu pas onderzocht wordt als een hypothetische mogelijkheid in de toekomst. Terwijl een klein kind kan zien dat dit al veel langer aan de hand is. Wie oud genoeg is (zoals ikzelf), herinnert zich nog de strak blauwe luchten boven Nederland en België in de jaren '60,'70 en '80. Nergens en nooit waren er uitwaaierende vliegtuigstrepen te zien die uren bleven hangen. NOOIT. Ook op geen enkele foto genomen voor het jaar 2000 zijn die typische chemtrail sporen te zien. Dit is een flink rood knipperlicht wat aangeeft dat er iets fundamenteels is veranderd boven onze hoofden. Wie niet ziet dat er iets verkeerd is, heeft zand in de ogen en weigert zich te informeren. We zien een gelijkaardig fenomeen als met de vaccinaties. Ik kan er bijvoorbeeld totaal niet bij dat er nog steeds Mensen zijn die echt waar geloven dat het veelvuldig inspuiten van baby's en kinderen met aluminium, kwik, formaldehyde, fenoxyethanol (antivries), phenol, virussen en andere zware giffen (die helemaal niet in een gezond lichaam thuishoren), dat deze waanzin een aan te bevelen en volledig betrouwbare ingreep is. Onbegrijpelijk. Het toont duidelijk aan dat de massa flink gehersenspoeld is en zo naïef en goedgelovig als maar kan. De chemtrails doen blijkbaar hun werk om de gemiddelde bevolking debiel en dement te maken.

De media worden nu ingezet om het publiek te bespelen. Zoals de grote universiteiten (Harvard, Yale) die onderzoek doen naar aerosol injectie. Hoe kunnen we dit best aanpakken, is hun vraag? Wat een grap, ze doen het al volop en overal. En de main stream media komen met berichten over 'het dimmen van de zon om klimaatopwarming tegen te gaan'. De bedoeling is uiteraard om de (slapende) massa klaar te maken zodat die geo-engineering straks 'normaal en noodzakelijk' gaan vinden. Terwijl het sproeien al decennia lang gebeurt. De patenten zijn tientallen jaren oud. Telkens wanneer iets in de main stream media komt, besef dan dat de elite er al decennia lang mee bezig is. Ze komen nu naar buiten omdat de massa te snel wakker wordt en iedereen de chemtrails ook zelf wel kan zien en op zoek gaat naar antwoorden.

De echte reden van chemtrails en klimaat management is 'Full Spectrum Dominance' of totale controle en macht over de planeet. En daaronder valt ook geboorte- en sterfteregeling. Zij bepalen wie mag leven en wie moet sterven. De echte reden is dat geo-engineering het ultieme wapen is van het militaire kartel waarbij ze complete landen en gebieden kunnen ontregelen, destabiliseren en vernietigen zonder dat er weerwerk mogelijk is. En dat is ook precies wat ze doen. De 7 landen die de VS neocons in 10 jaar tijd willen uitschakelen (Irak, Syrië, Somalië, Libië, Soedan, Jemen en Iran) hebben allemaal met een extreme droogte te kampen die maar eens in de duizend jaar voorkomt. Toeval of verstoring van het weer door geo-engineering?   
Alles wat bestaat (en geo-engineering bestaat) en een mogelijk wapen is, zal ook effectief worden gebruikt en ingezet zelfs wanneer men de desastreuze gevolgen kent. De mensheid is collectief gezien (nog) niet ethisch, bewust en volwassen genoeg om op een zinvolle en menselijke manier om te gaan met technologie, met de natuur, met de dieren en de medemensen. En het ziet er naar uit dat dit voor de zoveelste keer op een armageddon zal uitdraaien. Game over voor mensheid 4.0 (volgens de Hopi's). 

Geld.

HAARP wolkenformaties
Het hele globalistische leef- en werksysteem draait op en rond geld. Follow the money, wordt vaak gezegd wanneer je wilt weten wie er achter bepaalde zaken zit. Geo-engineering is een miljarden business en tal van bedrijfstakken (economie, industrie, landbouw, technologie, wetenschap, universiteiten, militairen,...) verdienen er geld aan. De economische wereldhandel wordt sterk beïnvloed door de weersomstandigheden (voor 80%) en controle over het weer kan bedrijven failliet maken of laten floreren. Maar de spinnen in het web zijn de grootbankiers en de Deep State die aansturen op een Nieuwe Wereld Orde en geo-engineering maakt deel uit van hun strategieën om dit te bereiken. Deep State organisaties die betrokken zijn bij de promotie van geo-engineering zijn de Council on Foreign Relations, de VN via het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), het Green Climate Fund en de 13 bloedlijnen. De CO2 hoax wordt al 10 jaar gebruikt voor emissiehandel (de handel in uitstootrechten van broeikasgassen) wat toont dat het alleen maar om geld draait. Via geld, belastingen, taksen, strenge wetten, bestraffingen, boetes,...dwingen ze landen, bedrijven en Mensen op hun knieën. Zie ook de VN Agenda 2030.

Fysiek/mentale controle en verzwakking en depopulatie.

HAARP frequenties zichtbaar in wolkenformaties
Het sproeien met zware metalen (aluminium, barium, strontium,...), reflecterende mineralen, mycoplasma (bacteriën), nanopartikels, polymeer vezels,...vervuilt de lucht die we inademen, de grond waar het voedsel op groeit en het regenwater en drinkwater. Zo komt het in het lichaam terecht waar het zorgt voor een algemene verzwakking, verdoving, vergiftiging, verdwazing en uiteindelijk voortijdig sterven. Het immuun- en afweersysteem is onder een constante aanval, een voortdurende stress situatie waardoor velen moe en depressief rondlopen. Zoals bekend hebben zware metalen ook een negatieve invloed op de geest (mind) en het zenuwstelsel en zorgen voor tal van ziekten (autisme, kanker, dementie, sterilisatie). Een Mens met een verzwakt lichaam en een verdoofde geest is makkelijker te controleren en manipuleren.
Aluminium, barium en strontium in het lichaam tasten de hersenfunctie en het brein aan, de Mens wordt ofwel gek en psychopathisch ofwel verdwaasd en dement. De zware metalen verlagen het I.Q., verstoren de cognitieve functies en zorgen voor een 'dumbing down' van de bevolking (in combinatie met vaccinaties en brainwash onderwijs).
Wellicht speelt de chemtrail agenda ook een rol in de genocide en depopulatie plannen van Deep State die verwoord staan in het boek 'Ecoscience' van Paul Ehrlich en John Holdren. Daarin staat een uitgebreide visie over een toekomstige samenleving (die momenteel in China al bijna bestaat) van maximaal 1 biljoen Mensen wereldwijd. Een samenleving met verplichte vaccinaties, sterilisaties, gedwongen abortussen, kindermoord, eugenetics, regeringen met absolute macht, CO2 belastingen, giftig voedsel, chemisch behandeld water, ggo gewassen,...een eindeloze lijst van satanische ingrepen en (de)populatie controlemiddelen. En volgens dit bericht zou de depopulatie agenda dit jaar wel eens in een stroomversnelling kunnen komen. De centrale regering beslist over het aantal Mensen wat kan geboren worden in functie van de voorraden en grondstoffen die beschikbaar zijn. Men noemt dit de 'soft kill', de langzame eliminatie van overtollige Mensen en de totale controle over de rest. In 1997 werd een wet goedgekeurd die aan de VS regering toestemming en groen licht geeft om biologische en chemische wapens te gebruiken en te testen op de eigen bevolking zonder hun medeweten. Onder meer Henry Kissinger is een fervent voorstander van depopulatie en schreef al in 1975 een rapport daarover.
De drogreden die dan vaak gebruikt wordt is dat de overbevolking op de Aarde moet aangepakt worden omdat we anders de planeet teveel onder druk zetten. Maar, en dit kan niet genoeg benadrukt worden want veel Mensen snappen dit blijkbaar niet echt, er is GEEN overbevolking op Aarde. Er is genoeg van alles voor iedereen. De overvloed dient alleen opnieuw verdeeld te worden en het globalisme moet de deur uit. In ieder geval, een DAGELIJKSE detox is sterk aan te bevelen om de rommel en zware metalen uit het lichaam te verwijderen (supplementen, fruit en groenten, natuur, eliminerende kruiden, chlorella, spirulina, knoflook, collodiaal zilver, zuiveringszout,...).

Controle over het milieu, het klimaat, de atmosfeer, de planeet.

Geo-engineering is in feite een militaire oorlogsvoering. Wie het klimaat beheerst, kan ook ook natuurrampen veroorzaken, voedselteelten en oogsten beïnvloeden en kan dus Mensen (en legers) uithongeren of uitroeien. Men kan (al heel lang) het weer manipuleren en zorgen voor droogte of net veel regen op bepaalde plekken. Denk maar aan de 2008 olympische spelen in Beijing of het laten sneeuwen op nieuwjaar in 1997. Zo kan men ook stormen, tornado's en tsunami's aanwakkeren en sterker maken via de nanopartikels in de aerosols. Maar in combinatie met de elektromagnetische frequenties van HAARP en NEXRAD en GWEN wordt het pas echt een wapen. De nanopartikels en metalen uit de aerosols vormen namelijk een perfect geleidend medium om frequenties door te sturen die in staat zijn om het weer te manipuleren. Men kan het ook zien aan de wolken die lijken alsof er een vibratie doorheen gaat.
Volgens een onderzoek uit 2014 bevat 40% van het bewerkbare land op Aarde te hoge concentraties aan aluminium. Men spreekt al enkele jaren over 'aluminium toxiciteit' en 'het aluminium tijdperk', er zit veel te veel aluminium in ons lichaam, in de aarde, in de lucht. Aluminium is uiterst giftig en veroorzaakt dementie, kanker en andere ziektebeelden. De 4 hoofdoorzaken voor de overdosis aan aluminium in het lichaam zijn vaccinaties, chemtrails, voeding, industrie. Aluminium op gewassen beschadigt het wortelsysteem waardoor rotting ontstaat (nog afgezien van het gif in de groenten en planten zelf). Om dit te voorkomen worden nu genetisch gemanipuleerde gewassen gebruikt die aluminium tolerant zijn. Zoals bij de nieuwe variëteiten van sorghum (kafferkoren) en rijst. En raad eens wie de patenten bezit om aluminium resistente zaden te maken? Jawel, Monsanto natuurlijk.

Niettemin sterven de bestaande bomen, de bossen en de dieren in alarmerend tempo (het verlies aan soorten is exponentieel toegenomen zijn sinds de sproeiprogramma's zijn begonnen). Een ander desastreus gevolg van de aluminium neerslag is de 'insecten apocalyps', namelijk het dramatisch uitsterven van de bijen- en insectensoorten (die o.m. nodig zijn voor bevruchting). Op de vraag welke gevolgen er zijn voor de bevolking door het jaarlijks sproeien van 20 miljoen ton (!) aluminium in de atmosfeer antwoordde geo-engineering woordvoerder David Keith (Harvard) dat dit niet onderzocht werd/wordt en dat er een reële kans bestaat dat er 'something terrible' gebeurt maar dat miljoenen slachtoffers gewoon de prijs is die we dienen te betalen om de planeet opwarming te stoppen. Deze personen zijn zwaar gestoord en ziek in het hoofd, dat is ondertussen duidelijk.

Het woord aluminium zelf is interessant om te ontleden. Etymologisch betekent het Latijnse a-lumina letterlijk anti-licht. Een teveel aan aluminium in het lichaam zou dus het Licht in de Mens kunnen verduisteren. Merk ook op dat de afkortingen voor de chemtrail elementen barium (Ba) en aluminium (Al) samen Baal vormen, de Deep State god waaraan kinderoffers werden en worden gebracht.

Een andere manier van controle is via CO2 belastingen en andere gelddiefstal die wordt opgedrongen en verantwoord door de mens de schuld te geven van de klimaat verstoringen. Terwijl de grote oorzaken elders liggen. De uitgeperste bevolking krijgt dus steeds meer lasten en taksen over zich heen, zodat ze wel moeten werken in het systeem om alles te kunnen blijven betalen.

Spirituele controle.

De Mens is een spiritueel wezen die midden in een proces zit van ontwaking, her-innering, zelfrealisatie, ascensie,... Dit is heel belangrijk om te snappen. Zonder die spirituele component van het leven erbij te betrekken, is het onmogelijk om dit Aardse multilevel/multiplayer game te begrijpen. De hele mensheid ervaart een upgrade naar een hogere bewustzijnsdimensie. Het dimmen van het zonlicht verhindert niet alleen het opnemen van helende bio-fotonen (wat ons DNA kan activeren), maar beperkt ook de doorstroom van kosmische energie en vertraagt het proces van bewustwording. En de gifstoffen en zware metalen uit de aerosols verstoren ook de spirituele organen zoals de pijnappelklier. Kortom, de elite wil niet dat we ontwaken en evolueren naar een hogere beschaving en gebruikt tal van middelen om dit te verhinderen, waarvan geo-engineering er slechts een is.

Dan rest nog een belangrijke vraag: waarom voert de elite deze agenda uit wetende dat ze daarmee ook zichzelf en hun eigen gezin besproeien? Het antwoord is veelgelaagd: geld en macht maken gek en psychopathisch. Het doel (totale wereldcontrole over een slavenbevolking van zombies) heiligt de middelen. De agenda achter geo-engineering gaat diep en is heel complex en divers. Er zijn verschillende objectieven die ze willen bereiken. In het verleden hebben ze wel meer onverantwoorde dingen gedaan die de hele wereld in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan de meer dan 2000 kernbom testontploffingen of het gentechnisch manipuleren van het voedsel en de gevaren van kruisbestuiving. Of het sproeien van 80 miljoen liter giftig Agent Orange over de militaire troepen en burgers in Vietnam. Of de uitrol van 5G waarvan zowat iedereen beweert, aantoont en weet dat het slecht en ongezond is. Of fracking, het inspuiten van chemicaliën in de ondergrond om schaliegas en -olie te ontginnen waardoor grote gebieden voor eeuwen giftig en onbewoonbaar worden. Ze staan zelden stil bij de gevolgen van hun machtshonger en dwaze besluiten.
Naar verluid beschikken ze ook over zuivere voeding en water en allerlei middelen (adrenochrome) en hightech bescherming om de schade aan zichzelf te beperken of zelfs teniet te doen. Volgens sommigen zijn ze immuun voor de rommel. En anderen beweren dat de elite slechts een tussenschakel is op de piramide, de orders komen van hogerop en kunnen zelfs ook buitenaards zijn.

De oplossingen die hier op de blog en op de website al jaren worden voorgesteld, zijn ondertussen bekend bij de trouwe lezers.
Stap 1 is het systeem zoveel mogelijk verlaten, off the grid gaan, werken aan zelfvoorziening en autonomie, produceren in plaats van consumeren, lokale economie, lokaal zelfbestuur, alternatieve geldsystemen, Ubuntu, Kgotla,  familiedomeinen, ecodorpen, transitie wijken, tiny houses, permacultuur, biolandbouw, herstellende agricultuur en bosbouw, overal voedselbossen aanplanten,  vegetarisme, en zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid en non-coörperatie, enzovoort...Mocht de hele wereld een week lang niet meer participeren in het globalistische systeem dan stort het in elkaar en kunnen we samen iets nieuws proberen. Een week lang niet gaan werken, niet naar school, niets kopen, geen auto's, geen smartphone gebruiken, geld van de bank halen, alles ligt plat. Wat een signaal! Daarna gaan we samen zitten en kijken hoe we de overvloed kunnen herverdelen en de échte oplossingen introduceren. Slechts 1 voorbeeld: alle plastiek en kunststof kunnen makkelijk en evengoed vervangen worden door natuurlijke hennep.
Stap 2 is informatie verspreiden (over Deep State, chemtrails, vaccinaties, globalisme, 5G, enzovoort én ook over de oplossingen). Mensen wakker maken.
Stap 3 is een nieuwe samenleving beginnen zonder regeringen, bankiers, fiat geld, gif en eigendom (de Aarde is vrij). Horizontaal bestuur, consent democratie, referenda, lokale buurtschappen met hechte samenwerking, schenk-economie, enzovoort.

Er bestaat geen quick fix voor het klimaat en zeker geen scheikundige oplossing. In plaats van hightech, chemie en farmacie in te zetten (die de boel nog meer om zeep helpen), kunnen we ook terugkeren naar de natuur en de planeet zelf zoveel mogelijk herstellen. Er zijn tal van bruikbare tactieken en methodes om dat te doen en vele daarvan worden tot ontwikkeling gebracht op een zelfvoorzienend, permacultuur familiedomein in een autonoom ecodorp.  Maar uiteraard begint alles bij de Mens zelf. Zolang men nog steeds de eigen kracht en zelfbeschikking weggeeft aan politici en autoriteiten die gevangen zitten in handen van bankiers, maffia en wolven, zolang zal men overheerst worden als makke schapen en een leven opgedrongen krijgen in functie van het systeem en duistere agenda's. Zolang Mensen denken dat ze leiders nodig hebben die beslissen voor hen en over hen, zolang zullen ze weggeleid worden van hun eigen essentie.

The land is sacred.
It belongs to the countless numbers who are dead,
the few who are living, and the multitudes of those yet to be born.
(Penan, Sarawak)

Bronnen & Info

Artikelen: Hoezo Global Warming --- HAARP, een wapensysteem --- Hemel Onder Vuur --- Chemtrail Aluminium Vergiftiging ---  CO2 Klimaatfraude --- CIA Baas Bevestigt Chemtrails --- Accidental Geoengineering --- The Shady Truth About Contrails --- Harvard Conference on Geo-Engineering --- Geoengineering Patenten --- Nano Vervuiling & CO2 --- US Air Force Weather Control --- 15 Arguments To Destroy Chemtrail Deniers --- Why The Chemtrail Conspiracy Is Real --- Chemtrails, Keihard Bewijs In Officiële Berichten --- 7 Agenda's Of Chemtrails & HAARP --- Chemtrails: Eerst Conspiracy, Nu Officieel Beleid --- Skyception  --- De CO2 Klimaat Hoax --- Chemtrail Manual US Air Force --- Chemtrails: The No. 1 Health Issue Of Our Time
Foto: Chemtrail Opslagtanks & Sproeiers --- Chemtrails & More

Warriors are not what you think of as warriors.
The warrior is not someone who fights, because no one has the right to take another life.
The warrior, for us, is one who sacrifices himself for the good of others.
His task is to take care of the elderly, the defenseless, those who cannot provide for themselves,
and above all, the children, the future of humanity.
(Sitting Bull, Sioux)

Bonus: Hopi voorspellingen

White Feather (Bear Clan) vertelt over oude Hopi voorspellingen:

"De Vierde Wereld zal spoedig eindigen, en de Vijfde Wereld zal beginnen. Dit weten de Ouden overal. De Tekens zijn vervuld na vele jaren. Dit zijn de Tekens:

Dé C02 oplossing: bomen, bomen, bomen,...
° Eerste Teken: Er werd verteld over de komst van de blanke mensen, zoals Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mannen die het land afnamen, land dat niet van hen was. En over mannen die hun vijanden versloegen met donder. ---- Interpretatie: kolonisatie van de VS door blanken met geweren.
° Tweede Teken: Ons land zal de komst zien van draaiende wielen met geluiden. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie uitkomen met zijn eigen ogen. – de blanke mensen die hun families in huifkarren over de prairies vervoerden. ---- Interpretatie: de huifkarren van de eerste pioniers.
° Derde Teken: Een vreemd beest dat lijkt op een buffalo met grote lange hoorns zal het land in grote aantallen veroveren. Dit zag White Feather met zijn eigen ogen -- de komst van de veestapels van de blanken. ---- Interpretatie: de grote kuddes langhoorn koeien van de blanke boeren.
° Vierde Teken: IJzeren slangen zullen het land doorkruisen. ---- Interpretatie: de treinrails van de spoorwegen.
° Vijfde Teken: Over het land zal een gigantisch spinnenweb kriskras verspreid zijn. ---- Interpretatie: de telefoonlijnen.
° Zesde Teken: Over het land zullen stenen rivieren lopen die beelden maken in de zon. ---- Interpretatie: de snelwegen waarvan het asfalt de zon reflecteert.
° Zevende Teken: Je zult berichten horen over de zee die zwart wordt en vele levende wezens die daardoor zullen sterven. ---- Interpretatie: de vervuiling der oceanen door olie, de olieramp in de golf van Mexico in 2010.
° Achtste Teken: Je zult jongeren zien met haar lang zoals mijn volk, en die bij ons komen om onze wijsheid en gewoonten te leren. ---- Interpretatie: de hippie beweging en de new age beweging.
° Negende en laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemel boven de Aarde dat met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Kort daarna stoppen alle ceremonieën van mijn volk. ---- ??? Een meteoriet?

Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan. Die wolken veroorzaken ziektes en een grote sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment worden reeds zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken voor de Herrijzenis van de Vijfde Wereld."

Any man who thinks he can be happy and prosperous by letting the government take care of him,
better take a closer look at the American Indian.

(Henry Ford)

Big Eagle (Eagle Clan) in 1912:

"Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten, zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden, legers mieren verdwaasd rondtrekken, trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek, bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen, als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven, weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de Aarde zijn aangebroken.
Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de Aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving. De Aarde is onze Moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven, zal ze binnen 100 jaar haar kracht tonen. Dan zullen de Aarde en de zee gaan beven, de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan, zal de droogte uw oogst doen mislukken en zullen oorlogen over heel de wereld razen. Water zal uw land binnenstromen en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen. Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is."


Who really cares? Who is willing to try to save our world?


No one owns the water.
No one owns the land.
No one owns the oceans.
No one owns the sand.
These are given by our Mother.
The planet provides for free.
Only by the hands of the greedy,
does the Earth require a fee.

dinsdag 1 januari 2019

Tweeduizend kusjes per dag
Children are not a distraction from more important work.
They are the most important work.
(C.S. Lewis)

Dit is deel 2 in een reeks over bewust ouderschap. Het eerste deel was meer een theoretische onderbouwing en benadrukte het belang van mindfulness en schaduw werk bij de ouders zodat ze zichzelf kunnen helen. Want anders bestaat het reële gevaar dat de ouders gewoon hun eigen ‘shit’ gaan projecteren op de kinderen (blokkades, vergeten kwetsuren, trauma’s, onverwerkte schaduwkanten,..) waardoor opnieuw beschadigde volwassenen ontstaan. Ook werden 15 speerpunten voor bewust ouderschap opgesomd.

In dit deel gaan we meer de praktische invulling bekijken door tal van tips te delen en zelfs een magische formule. Deze berichtenreeks is gedeeltelijk geïnspireerd op methodes zoals empathisch opvoeden, natuurlijk opvoeden, zachte opvoeding en attachment parenting, zie ook bij Matriarchaat. Zoals we weten ligt de sleutel voor een betere toekomst bij de kinderen die de volgende generatie zullen worden en planeet Aarde ofwel kunnen behoeden en verfraaien ofwel kunnen plunderen en vernietigen. En wanneer de ouders hun uitdagende taak bewust opnemen dan opent zich de mogelijkheid om kinderen te begeleiden tot empathische en liefdevolle volwassenen.

De titel (2000 kusjes per dag) verwijst naar het prijswinnende boek van L.R. Knost (Two Thousand Kisses a Day) over zacht ouderschap (gentle parenting), een schitterend boek en een must read voor iedere ouder en grootouder.

Gentle parenting is about guiding instead of controlling, connecting instead of punishing, encouraging instead of demanding.
It's about listening, understanding, responding and communicating.
(L.R. Knost)

Een magische formule

Bewust ouderschap kan een flinke uitdaging zijn, maar toch bestaat er ook een bepaalde aanpak die het opvoeden wat makkelijker maakt en tegelijkertijd ook de kinderen respecteert. Een soort magische formule die de ouders kan helpen omgaan met iedere situatie die zich voordoet. Zonder dat je als ouder bang hoeft te zijn voor de reacties van de kinderen of bang om hun liefde te verliezen. En zonder je schuldig of gefrustreerd te voelen als je dan toch eens ‘fouten’ maakt bij de opvoeding. Een formule waardoor harmonie ontstaat in het gezin en iedereen samenwerkt en luistert naar elkaar. Een formule die kinderen helpt om gelukkige mensen te worden die sterk en standvastig in het leven staan en niet makkelijk uit evenwicht raken door allerlei gebeurtenissen.        

Het klinkt te mooi om waar te zijn maar ondertussen passen veel ouders het toe en bevestigen dat deze methode werkt. Kinderen opvoeden KAN makkelijk en eenvoudig zijn. Maar het vraagt wel oefening en tijd om de formule te leren gebruiken en te integreren in het gezin. Het vraagt tijd en inspanning om ons gedrag en onze reacties en interacties te veranderen om op 1 lijn te komen met de kinderen. Maar zodra alles in elkaar klikt, zijn de beloningen echt geweldig.

De Formule


De formule bestaat uit 4 elementen die, wanneer ze samen worden gebruikt, een bijna magisch gemak creëren in een gezin. De formule opent de mogelijkheid om kinderen op te voeden tot respectvolle Mensen met een sterk gevoel van eigenwaarde en die zich thuis voelen in de wereld. De algemene aanpak en onderliggende houding is gebaseerd op een diep wederzijds respect, verbindende communicatie en een afstemming op ieders behoeften. Het is belangrijk op te merken dat elk van de 4 elementen allemaal samen aanwezig dienen te zijn om tot goede resultaten te komen. Hier zijn de 4 elementen.

1. De rotsvaste overtuiging dat jouw kinderen inherent GOED zijn en volkomen bereid om MEE TE WERKEN.

Jouw kinderen zijn intrinsiek goed en je WEET dat ook. Ze hoeven niet goed te worden ‘gemaakt’, ze zijn zo geboren. Ze hoeven niet te worden ‘hersteld, gerepareerd of gedwongen’ en ze zijn niet slecht of stout. Stoute kinderen bestaan niet. Stout en storend gedrag is vaak gewoon een roep om aandacht (en op een negatieve manier aandacht vragen, is beter dan helemaal geen aandacht krijgen). Het tweede belangrijke punt is dat kinderen van nature sociaal zijn. Ze willen echt het juiste doen, ze willen harmonie, ze willen samenwerken, ze willen de ouders gelukkig maken. Dit wordt veel te weinig begrepen door de ouders en nog veel minder toegepast in het voordeel van ouders en kind.

Mensen zijn sociale wezens. Het zit ingebouwd in hun DNA om erbij te willen horen, om te leren van ouderen, om in stamverband samen te zijn. Al sinds het begin der menselijke beschaving zit dit in de genen geprogrammeerd als een natuurlijke manier om het mensenras te laten overleven.

Wanneer ouders door en door beseffen dat kinderen van nature goed en coöperatief zijn, dan ontstaat er een andere relatie en communicatie met hen. We gaan dan situaties anders benaderen. Deze visie geeft de ouders toegang tot nieuwe antwoorden en strategieën. We gaan nu namelijk gebruik maken van de aangeboren liefde en coöperatieve aard van onze kinderen. Wanneer een kind zich misdraagt, kunnen we ons afvragen waarom dat gebeurt, in plaats van een straf op te leggen uit onmacht of gewoonte. We gaan op zoek naar de echte oorzaak van het probleem en we doen dit vanuit vertrouwen en connectie.

Een voorbeeld:
Wanneer jouw oudere zoontje zijn jongere zusje slaat als ze zijn blokkentoren omver duwt, dan kun je jezelf afvragen wat er bij hem innerlijk gebeurt waardoor hij zijn toevlucht neemt tot slaan. Waarschijnlijk is hij gefrustreerd en kwaad omdat zijn spel verstoord wordt. Wellicht is hij nog steeds aan het zoeken om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie met een jonger zusje in het gezin waardoor hij nu minder aandacht krijgt. Wellicht weet hij niet hoe je gevoelens van woede positief kan kanaliseren. Wellicht snapt hij nog niet hoe hij de dingen die belangrijk voor hem zijn, kan beschermen op een manier die ook de anderen respecteert.
Door jezelf af te vragen waarom je zoon zich zus of zo gedraagt (in plaats van dit gedrag te beheersen via straf of verbod), krijg je nu de gelegenheid om hem te begrijpen, om hem te helpen bij het verwerken van de dingen waar hij mee worstelt. En je leert hem ook hoe hij op een positieve en respectvolle manier toch kan bekomen wat hij wil. En daardoor wordt hij een blijer kind, coöperatief en makkelijk in de omgang.

2. Het gezin is een TEAM.

Ieder gezinslid maakt deel uit van hetzelfde team. Een analogie om het belang daarvan te verduidelijken. In het leven maken we soms deel uit van een team met een leider of autoriteitsfiguur. Dit kan een baas zijn, of een familielid, een klasleraar, een sporttrainer, een jeugdleider of een andere persoon die zich volledig ten dienste stelt van het desbetreffende team. Bijna iedereen zal zich wel zo’n ervaring kunnen herinneren. Deze persoon had of heeft respect voor jou, is geïnteresseerd in je ervaring, leert je alles wat nodig is om goed te presteren, geeft nuttige en correcte instructies op een degelijke en respectvolle wijze. Denk even na hoe je reageert op iemand die liefdevol leiding kan nemen.

Deze houding kunnen we ook introduceren in het ouderschap. De bedoeling is dat de kinderen zich helemaal thuis voelen bij het team en vertrouwen hebben in de ouders die het team (bege)leiden op een liefdevolle manier. Veel relaties en interacties tussen ouders en kinderen hebben een tegendraadse ondertoon die we soms niet eens opmerken. Vaak probeert de ene persoon iets te krijgen van de andere, of iemand probeert de andere van iets te overtuigen, of men probeert om de eigen behoeften en voorkeuren ingevuld te krijgen ten koste van de anderen.

Ouderschap in teamverband betekent dat we nooit de behoeften of voorkeuren van één persoon boven die van de anderen stellen of dat we behoeften voldoen ten koste van of door uitsluiting van een ander. Ieder gezinslid is evenwaardig en er wordt gezocht naar win/win situaties. Enkele speerpunten bij het gezinsteam:
 • De behoeften en voorkeuren van iedereen zijn even belangrijk.
 • Iedereen voelt ook werkelijk dat zijn of haar behoeften ertoe doen.
 • Ouders en kinderen zoeken naar win/win situaties.
 • Er zijn geen dubbele normen en verborgen agenda’s.
 • Er zijn geen straffen, beloningen of andere pogingen om te manipuleren.
 • Meningsverschillen worden opgelost via communicatie/discussie, respect en een focus op verbinding.
 • Ouders luisteren naar de feedback van de kinderen en ondernemen dan gepaste actie, rekening houdend met die feedback.
Respect is een tweerichtingsverkeer. Kinderen leren van het gedrag van hun ouders. De manier waarop jij hen behandelt, zo zullen ze ook jou en anderen behandelen.

3.  Wees een standvastige, duidelijke en welwillende leider.

Opnieuw een analogie. Stel dat je naar vreemd land reist waar een compleet andere cultuur bestaat. Je bent daar alleen, je kent de taal niet noch de gebruiken en tradities. Je weet niet wat als onbeschoft of choquerend wordt beschouwd. Je weet niet hoe hun maatschappij en technologie functioneert, je snapt de regels niet. Hoe zou dat voelen? En stel nu dat er een lokale gids is die jou kan helpen om het land te ontdekken en de cultuur te begrijpen. Zou je hem inhuren of zou je op eigen houtje verder gaan? En zou die gids jou dan proberen te manipuleren of zou hij eerder behulpzaam zijn zodat jij je makkelijk kunt aanpassen aan die cultuur en je tevreden bent over zijn hulp? En welk soort gids verkies je dan? Iemand die bang is om informatie te delen en zo weinig mogelijk aanwijzingen geeft? Of eerder iemand die jou goed kent en weet wat je zoekt en die correcte informatie geeft wanneer je die nodig hebt? Je snapt het plaatje wel, als ouder kun je een perfecte gids zijn voor je kinderen.
Een ouder die ook een leider is, neemt de taak op zich om de kinderen te begeleiden als een goede gids en hen wegwijs te maken in de wereld. Ouders proberen hun kinderen voor te bereiden op een toekomst als volwassene en leren hen hoe ze zich het best kunnen gedragen.

De aanpak van veel ouders is ofwel te autoritair ofwel te gemakzuchtig en beide opties brengen dingen uit evenwicht. Bij een (te) autoritaire houding worden de kinderen vaak niet echt gerespecteerd en er wordt ook geen rekening gehouden met hun behoeften waardoor hun zelfrespect beschadigd raakt. Bij een (te) tolerante houding zijn de ouders vaak te toegeeflijk en dat zorgt voor een wankele situatie en veel onduidelijkheid.

Jonge kinderen zien het grotere plaatje niet en hebben bij veel situaties onvoldoende ervaring om goede beslissingen te nemen. Daarom is het normaal, logisch en ook gezond dat ouders beslissingen voor hen nemen in belang het hele gezin. Maar dit verandert snel naarmate ze ouder worden en ook groeien in hun vermogen om zelf beslissingen te nemen. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang dat we hen begeleiden op een respectvolle manier, die geen afbreuk doet aan hun zelfgevoel.

Dit kan er zo uitzien:
 • Een respectvolle interactie met de kinderen is niet zozeer een methode als wel een manier van leven en zijn, het is een houding gekenmerkt door helderheid, liefde en een ouder die stevig geaard is en verbonden met zich Zelf (en niet met zijn ego en zijn pijnlichaam). Zie bij mindfulness in deel 1.
 • De ouders begrijpen heel goed dat hun kinderen graag willen bijdragen en meewerken aan het gezin en de dagelijkse routine.
 • De ouders weten dat hun kinderen van nature zorgzaam, medelevend, verantwoordelijk, liefdevol,...zijn; ze hoeven hen niet te dwingen of te verplichten om dingen gedaan te krijgen.
 • De ouders weten dat hun kinderen echt willen leren hoe ze het best functioneren in onze samenleving.
 • De ouders respecteren en vertrouwen hun kinderen volledig en houden altijd rekening met hun behoeften.
 • Vanuit deze levensinstelling bieden ze hen informatie aan, wetende dat ze die zullen verwelkomen en ernaar handelen.
 • De ouders gebruiken geen ‘chantage’ of machtsspelletjes om dingen te bereiken, om grenzen te stellen of iets te verbieden.
 • Nergens in de woorden of de houding van de ouders is er een hint dat hun kinderen slecht of verkeerd zijn. Nooit.
 • De ouders leren het kind dat het veilig en goed is om de ouders te raadplegen wanneer ze vragen hebben of op problemen stuiten.
 • Wanneer ze iets doen dat niet gepast is, dan volstaat één blik van de ouders vaak om hen bij te sturen, niet omwille van hun angst voor mogelijke straffen, maar omwille van het vertrouwen dat aanwezig is. Deze blik is niet veroordelend noch roept hij schaamte op bij het kind, maar komt uit een diep wederzijds begrip dat het de taak van de ouders is om het kind de weg te wijzen.
Zo’n mooie relatie tussen ouders en kinderen lijkt misschien utopisch, maar is zeker mogelijk (lees bvb. 'Op zoek naar het verloren geluk' van Jean Liedloff).  Het vergt tijd en inspanning om te integreren in het gezin, en het zal bij veel ouders ook innerlijk (schaduw)werk vragen, maar zodra het in elkaar klikt, zal het ouderschap zoveel makkelijker worden. Om dit stevige, duidelijke, welwillende en liefdevolle leiderschap te laten werken, dient het volgende aanwezig te zijn:
 • De kinderen dienen hun ouders volledig te vertrouwen en duidelijk het gevoel te hebben dat die in hun team zitten en het beste met hen voorhebben. Dan wordt het eenvoudig om hen te begeleiden want ze staan open. De kinderen WETEN dat de ouders aan hun kant staan, er is dus geen strijd nodig. Je kunt eenvoudig hun aangeboren verlangen gebruiken om te leren en samen te werken.
 • De ouders weten en vertrouwen erop dat de kinderen echt willen leren omdat die begrijpen dat dit nodig en nuttig is voor hun functioneren in de wereld en hun sociale contacten.
 • De ouders weten dat de kinderen leiderschap nodig hebben en dat een stevige (maar liefdevolle) begeleiding hen geen kwaad zal doen of hun gevoel van onafhankelijkheid en autonomie zal wegnemen of verstoren. Integendeel, het brengt hen de innerlijke vrijheid die ze nodig hebben om daadwerkelijk te groeien.
 • De ouders dienen hun kinderen diep te respecteren en aandacht te schenken aan hun noden, behoeften en voorkeuren  Door hun behoeften te eren en serieus te nemen, zal het kind vertrouwen krijgen in hun leiding en hen graag willen volgen, omdat ze weten dat ze altijd gerespecteerd en gehoord worden. Wanneer kinderen geen duidelijk leiderschap voelen, zullen ze dit tot uitdrukking brengen via storend gedrag. Zo’n gedrag is geen schreeuw voor meer vrijheid maar een signaal en een vraag voor duidelijke begeleiding zodat ze zich veilig en goed voelen.
4. Empathie

Het vierde element van de formule is empathie of zich volledig kunnen inleven in de wereld van de kinderen. Het is van cruciaal belang dat de kinderen voelen dat ze helemaal welkom zijn en dat hun gevoelens, verlangens en reacties geaccepteerd worden zonder oordeel. Want dat is wat het betekent om als een (h)echt team samen te leven. Empathie is het leren begrijpen van de gevoelens en innerlijke ervaringen van een ander zonder die te veroordelen noch te willen veranderen. De enige bedoeling van empathie is om een veilige, verwelkomende en accepterende ruimte te bieden voor de emoties, gevoelens en innerlijke ervaringen van de ander.

Enkele situaties waarin empathie aangewezen en noodzakelijk is: wanneer de kinderen overstuur zijn - wanneer ze een ongemakkelijke emotie ervaren - wanneer ze niet willen doen wat van hen gevraagd of verlangd wordt - wanneer ze zich misdragen en er conflicten zijn.

Empathie vereist volgende instellingen van de ouders:
 • Volledige aanwezigheid (mindfulness).
 • Geen enkel oordeel of veroordeling naar de kinderen toe (want dat is negatieve programmering en veroorzaakt kwetsuren die opgeslagen worden in het onderbewuste).
 • De volledige acceptatie van hun ervaring, let wel: dit betekent niet dat we hun gedrag of acties ook aanvaarden en goedkeuren, het betekent dat we kennis nemen van wat ze laten zien.
 • Geen manipulatie of sturing om hen onze oplossing of uitkomst op te dringen.
Empathie betekent NIET:
 • Geruststelling: ‘Maak je geen zorgen, alles komt goed.’
 • Je eigen verhaal delen: ‘Ik weet wat je bedoelt, het gebeurde ook toen ik ...’ (gevolgd door een paar minuten over jezelf praten).
 • Vergelijken: ‘Dat is niets! Toen ik een kind was, moest ik ...’
 • Vragen stellen: ‘Wauw, waarom denk je dat hij dat heeft gedaan?’
 • Minimaliseren: ‘Dat is niet zo'n probleem, maak je niet zo druk.’
 • Medelijden: ‘Arme jij, dit is vreselijk!’
 • Weglachen of uitlachen: ‘Kijk, daar heb je meneertje zagepiet weer die altijd klaagt.’
Er is daarom niet altijd iets mis met bovenstaande antwoorden, maar ze tonen geen blijk van empathie. Wanneer je als ouder reageert vanuit empathie, dan probeer je je echt te verbinden met wat leeft in jouw kind, en je woorden respecteren zijn ervaring.

Voorbeelden van empathische antwoorden:
 • ‘Ik zag dat je echt kwaad was toen je broer je speelgoed afpakte.'
 • ‘Je bent super opgewonden dat je vriendje vandaag langskomt!’ – wanneer je kind heel enthousiast is dat zijn vriend komt spelen en je gek maakt door er non-stop over te praten.
 • ‘Het is zo moeilijk om te vertrekken als je zoveel plezier hebt.’ – gezegd op een sympathieke toon, wanneer het tijd is om te vertrekken en het kind wil niet.
 • ‘Ik weet dat je zo moe bent en dat het moeilijk is om er zelfs maar aan te denken om je tanden goed te poetsen.

  Our children need our love the most when they least 'deserve' it.
Empathische Communicatie

De formule is dus eenvoudig: kinderen zijn inherent goed en coöperatief, het gezin is een hecht team met evenwaardige leden, er is een duidelijke maar liefdevolle begeleiding en empathie is de lijm die alles samen bindt. Omdat empathie zo cruciaal is, komen we er nog eens op terug en herhalen enkele dingen zodat het goed indringt.

Empathie is de toegangscode tot het brein en de leefwereld van de kinderen. De eerste stap om een conflict of probleem op te lossen, is het gedrag van de kinderen doorgronden door hun gevoelens en gedachten te leren begrijpen. Empathische communicatie is een prachtig middel om verbinding te maken met het kind zodat het bereid is zijn gedachten en gevoelens te delen met jou. Wanneer de zorgen en bekommernissen van een kind niet geïdentificeerd, gerespecteerd en gevalideerd worden, dan zal het kind weinig belangstelling vertonen om samen met de ouder een oplossing te vinden.

Empathie dienen we te leren en te oefenen, hier zijn enkele aanbevelingen.
 • Maak ruimte voor het kind door je eigen veronderstellingen, aannames, overtuigingen en oplossingen even op pauze te zetten. Begin niet met na te denken hoe jij zou reageren of hoe jij je zou voelen in zo'n situatie (want dat is projectie), maar kijk hoe het kind zich voelt.
 • Wees volledig aanwezig en concentreer je op het kind. Maak oogcontact, doe ondertussen niets anders wat je kan afleiden (gsm, boek lezen, huishouden,…), luister aandachtig en probeer je in te leven in wat het kind voelt, reageer met neutrale geluiden zoals ‘hmm’ om het kind aan te moedigen zijn verhaal verder te delen of reageer met empathische opmerkingen over wat het kind voelt zoals ‘ja, dat kan vervelend zijn’ of ‘pff, dat is niet zo leuk’ of ‘waauw, het klinkt alsof je een leuke namiddag hebt gehad.'
 • Vermijd situaties waarbij je onbewust of onbedoeld een muur optrekt tussen jou en het kind door bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk aandacht te schenken aan wat hij zegt, of door dadelijk te vragen wat hij verkeerd heeft gedaan en wat hij nu weer heeft uitgespookt, of door onszelf te verdedigen en te verantwoorden, of door advies te geven en direct oplossingen te verzinnen.
 • Probeer om niet te praten en gewoon (eerst) te luisteren. Dit is een van de grootste uitdagingen voor de ouders. Omdat ze hun kinderen willen helpen, zijn ze geneigd om de pijn en de nare gevoelens bij hun kinderen zo snel mogelijk te verzachten en weg te nemen. Ze voelen het als hun plicht om advies te geven en de problemen van hun kinderen op te lossen. Maar soms willen kinderen gewoon gehoord worden en hun verhaal delen. En de ouders kunnen hen niet horen als ze zelf bezig zijn om tegen hen te praten.
 • Wees geduldig. Wanneer de ouders een vraag stellen aan het kind, dan is het belangrijk om te wachten tot het kind klaar is om te antwoorden, ook al duurt het een tijdje. En ook een antwoord als: ‘Ik weet het niet...’ is zinvol in afwachting van meer duidelijkheid. Forceer je kind niet om te communiceren: als hij iets wilt zeggen, zal hij het ook zeggen. Soms zijn woorden overbodig: een enkel gebaar kan je ook helpen je kind te begrijpen.
 • Zorg dat je altijd terugkeert naar jezelf: blijf niet in het standpunt van je kind zitten.
Enkele voorbeeld zinnen:
 • ‘Ik heb gemerkt dat...' (je de laatste tijd boos bent geweest op....Hoe komt het? Is er iets?).
 • ‘Ik vraag me af...' (of het moeilijk is om een ​​gloednieuw speeltje te delen).
 • ‘Weet je, soms voelen kinderen zich... Voel jij je soms ook zo?’
 • ‘Het klinkt alsof je echt niet wilt...’
 • ‘Oh, ik denk dat ik het begrijp. Dus je hoopte op... en toen herinnerde ik je eraan dat je eerst... Heb ik dat goed?’
 •  ‘Ik merk dat je behoorlijk teleurgesteld en boos bent, vooral omdat je zo graag...Wat als we samen naar een ​​oplossing zoeken voor deze situatie?’
Dit soort antwoorden kan al voldoende zijn om het kind zijn gevoelens te laten verwerken en het probleem zelf op te lossen. En het kind krijgt ook de boodschap dat de ouders bereid zijn om te luisteren en oplossingen te bedenken wanneer dat nodig is.

Ouders kunnen opwerpen: ‘Ja maar, wanneer mijn kind zich misdraagt, kan ik toch niet zo maar empathisch zijn! Mijn kind moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn gedrag!’
Alle ouders ervaren vroeg of laat deze emotionele uitdaging en soms leidt dit tot een verstoring in de communicatie en een machtsstrijd. Maar het doel van empathische communicatie is om zowel de gevoelens van het kind te herkennen en te accepteren, als ook om tegelijkertijd grenzen te stellen aan onaanvaardbaar gedrag. Het is een subtiele evenwichtsoefening. Wanneer het kind merkt dat de ouder zijn perspectief en bezorgdheid hoort en voelt en omgekeerd het kind ook de kant van de ouder begrijpt, zal hij bereid zijn om mee te helpen zoeken naar nieuwe manieren om uitdagend gedrag te leren beheersen.

Praktisch voorbeeld

Moeder: ‘Je gaat op vakantiekamp. We hebben je aangemeld en reeds betaald en je hebt ermee ingestemd.’
Kind: ‘Nee! Ik wil niet gaan en je kunt me niet dwingen!' (Het kind schreeuwt en gooit met dingen.)
Optie 1: Moeder: ‘En nu is het genoeg! Je moet gaan, dus stop nu met dit gedrag!’
Ofwel...
Optie 2: Moeder: ‘Wauw, je klinkt echt overstuur! Kun je me vertellen waarom je niet wilt gaan?’
Kind: ’Ik kan daar altijd moeilijk in slaap vallen en zal de hele nacht wakker liggen.’
Moeder: ‘Hm, ik begrijp het. Wat denk je dat zou kunnen helpen?’
Kind: ‘Ik weet het niet...’
Moeder: ‘Ok, laten we even tijd nemen om hierover na te denken. Zijn er dingen die je thuis helpen om in te slapen en die misschien ook in het kamp zouden werken?’
Kind: ‘Wel, ik zou kunnen proberen om me eerst wat te ontspannen door een warme douche en misschien zou ik mijn lievelingsknuffel kunnen meenemen.’
Moeder: ‘Dat klinkt als een geweldig plan! En dan ga ik eens uitzoeken of er daar een begeleider is die even kan checken hoe het elke dag met je gaat. Zou dat oké zijn?’

Er zijn vele manieren om empathische communicatie te verbeteren en te oefenen. Wanneer de ouders eenmaal hun eigen woorden en stijl hebben gevonden, zal het proces natuurlijker aanvoelen. Zo ontwikkelen ze een diepere band met het kind wat hen in staat zal stellen om alle uitdagingen aan te gaan met meer begrip en gemak.

Let me love you a little more before you're not little anymore.

Verwende kinderen?

Wie niet beter weet, kan wellicht denken dat empathisch ouderschap betekent dat de kinderen teveel verwend worden, dat ze teveel aandacht krijgen. Maar dat is niet zo. Echt verwende kinderen tonen weinig tot geen respect voor hun ouders en voor anderen. En dat laten ze weten door storend en agressief gedrag, zelfs tot oudermishandeling toe wanneer ze groter worden. De fout voor dit grensoverschrijdend gedrag ligt volledig bij de ouders en de opvoeding. Vanaf jonge leeftijd (peuters en kleuters) leren de kinderen sociale omgangsvormen, zowel door nabootsing als door wat ze van de ouders en opvoeders meekrijgen. Het is belangrijk dat het kind tijdens die fase leert om rekening te houden met anderen en om de grenzen van iedereen te respecteren.

Maar hoe leer je aan kinderen (zonder hen te kwetsen) dat er grenzen zijn die ze dienen te respecteren? Zoals gezegd, soms zijn de ouders te laks, soms zijn ze te streng. Soms gaan ouders teveel toegeven omdat ze als kind zelf werden verwaarloosd en ze hun eigen kinderen een gelijkaardig verdriet willen besparen. Soms eisen de ouders strikte gehoorzaamheid en geven daarbij geen nadere uitleg. Soms spelen er factoren zoals schuldgevoel of de angst om (de liefde van) het kind te verliezen waardoor de ouder zijn eigen grenzen telkens verschuift en steeds meer toelaat. Het kind denkt dan dat hij de baas is en zich alles kan veroorloven. Maar een kind heeft grenzen nodig en dat begint met de ouders die eerst en vooral hun eigen grenzen duidelijk dienen aan te geven. Een kind heeft zeker aandacht nodig, maar het mag ook niet profiteren en voortdurend aandacht vragen aan de ouders. Zo’n opeisend gedrag wijst op een onderliggend probleem.
Het is belangrijk om te luisteren naar het kind, en de mogelijkheden te bekijken om een evenwicht te vinden tussen tijd maken voor het kind en je eigen leven. Er dienen grenzen te zijn maar die zijn  flexibel naargelang het kind en de situatie. Hier kan empathie een rol spelen om een opbouwende dialoog te starten waarbij zowel het kind als de ouder luisteren naar elkaar en uitleggen wat er aan de hand is en hoe ze zich voelen. Waardoor het kind leert dat anderen ook emoties en grenzen hebben.

Wanneer het kind leert luisteren naar anderen, zal het ook de grenzen en emoties van anderen respecteren, precies omdat er ook rekening wordt gehouden met zijn grenzen en emoties. Hierdoor zal het sneller luisteren naar de ouders, want het weet dan dat er een goede reden voor is. Ze worden minder snel hysterisch of veeleisend. Wat typisch gedrag is voor kinderen die de regels niet begrijpen of voor wie de regels willekeur lijken.

Een praktisch voorbeeld. Een kind zeurt tegen de moeder dat het gedragen wil worden. De moeder kan kort nee zeggen zonder verklaring en de hysterische uitlatingen negeren. Het is dan voor het kind niet duidelijk waarom het nu niet kan (en op ander momenten soms wel)). Het lijkt dan willekeur. Of de moeder kan kort de reden zeggen (mama heeft rugpijn). Veel kinderen zullen dan wel blijven proberen (dat ligt nou eenmaal in onze menselijke aard), maar als de moeder kalm de reden blijft herhalen, zullen ze het aanvaarden. Hij weet dan ook dat zijn moeder hem wel zal dragen als ze zich beter voelt.

Enkele praktische tips om te vermijden dat kinderen teveel verwend worden.
 • Communiceer je boodschap of instructie duidelijk en zonder schuldgevoelens op het niveau van het kind.
 • Sta even stil waarom je geneigd bent om iets toe te staan of toe te geven. Heeft jouw kind het écht nodig of had jij het nodig als kind? Is het een aspect van je eigen schaduwkant?
 • Laat een situatie niet escaleren. Zorg eventueel voor een time-out die past binnen jouw opvoedmethode.
 • Blijf consequent: een nee blijft een nee. Spreek af met je partner dat jullie dezelfde aanpak en opvoedmethode hanteren. Niets is zo verwarrend voor een kind als een ouder die het tegenovergestelde zegt van de andere ouder.
 • Maak het kind duidelijk dat een ‘nee’ of een verbod daarom NIET betekent dat het kind zelf wordt afgewezen. Maak hem duidelijk dat je nog altijd om hem geeft.
 • Zoek een regeling, een uitweg, een antwoord, een overeenkomst,...om het (onderliggend) conflict of de uitdaging echt op te lossen. Een onopgelost conflict blijft terugkeren.
Waarom straffen niet werkt.

Een (fysieke of niet-fysieke) straf kan het ongepast gedrag van een kind wel tijdelijk stoppen maar het kan nooit een middel zijn om iemand te controleren. Zoals bij alle mensen is het uiterlijk gedrag slechts een weerspiegeling van wat innerlijk leeft: de behoeften, de pijnen, de emoties. Een straf kan op korte termijn een bepaald resultaat brengen (het einde van een ruzie bijvoorbeeld) maar wanneer de onderliggende oorzaak en de innerlijke behoeften niet aangepakt worden dan ontstaan er na verloop van tijd ernstiger symptomen zoals liegen, bedriegen, woede aanvallen, regelrechte rebellie, depressie, agressie, verslavingen,...Straffen zonder op zoek te gaan naar de reden van het storend gedrag is vergelijkbaar met een pijnstiller nemen om een hersentumor te genezen, het is symptoombestrijding en het lost de problemen niet op. Integendeel, het escaleert en er zijn steeds strengere straffen nodig. Op de duur is er constant ruzie en geschreeuw.

Ook een niet-fysieke straf, zoals het kind naar zijn kamer wegsturen (isolatie), lost het onderliggende probleem niet op. Net wanneer het kind kwetsbaar is en het meeste nood heeft aan begeleiding wordt het verwijderd. Waardoor men een gouden kans mist om het kind te helpen leren omgaan met emoties. In plaats van een veilige omgeving en begripvolle benadering te bieden, worden de kinderen gescheiden van de ouders waardoor een zij-tegen-mij gevoel ontstaat wat onvermijdelijk tot conflicten leidt. Een betere aanpak is het aanhouden van een teamwerk mentaliteit die tot samenwerking leidt.

Bewust ouderschap en effectieve discipline vereisen geen straf. Sommige ouders denken dat straffen nodig is om hun kinderen discipline bij te brengen, maar dat is een misvatting. In discipline vinden we het woord discipel terug, en dat verwijst naar iemand die lering ontvangt en naar werkwoorden als begeleiden, leiden, onderwijzen en aanmoedigen. Het stamwoord in het Engelse punishment (straf) is het Latijnse woord punire en dat betekent tuchtigen, kastijden, schade toebrengen, vernederen. In dat opzicht is straf dus een vorm van geweld.

Als het doel van de opvoeding het beheersen en controleren van een kind is, dan is geweld wellicht noodzakelijk via controlemiddelen als angst en bangmakerij, intimidatie, bedreigingen, machtsspelletjes, fysieke pijn. Maar als het doel van de ouders is om hun kinderen tot gezonde en evenwichtige volwassenen op te voeden dan zijn dingen als het opbouwen van vertrouwensrelaties, aanmoediging, begeleiding, teamwork en verbindende communicatie de instrumenten voor succes.

Het geweld in de wereld kan nooit verdwijnen zolang kinderen mishandeld en geslagen worden en zolang ze leren dat geweld ‘soms goed en verantwoord is’ en een middel om te krijgen wat je wilt. Misschien is het waar wat Dr. Shefali zegt en ligt het probleem niet bij ‘opstandige’ kinderen, maar bij de ouders die de aangeleerde patronen herhalen van hun eigen ouders of bij samenlevingen die normale menselijke ontwikkelingsstadia als abnormaal zien.

Kinderen zijn namelijk van nature uitbundig, nieuwsgierig en vol vuur en leven, ze doorlopen verschillende natuurlijke ontwikkelingsstadia bedoeld om hun eigen weg te vinden in de grote en nieuwe wereld en dat zorgt voor allerlei situaties, uitdagingen en conflicten. Kinderen (en volwassenen) maken onvermijdelijk fouten (hoe meer, hoe beter zelfs, want zo leer je het best) en in plaats van te straffen en te slaan, kunnen we hen een luisterend oor, een zachte begeleiding en vertrouwde armen bieden.

De kern van de zaak is dus het aanpakken van de onderliggende behoeften bij de kinderen, het aanpakken van de werkelijke oorzaken van hun gedrag in plaats van enkel het gedrag te sturen en te beoordelen. Dit is niet alleen een veel effectievere benadering maar zorgt bovendien ook voor een gezonde en respectvolle relatie tussen ouders en kinderen. Een zachte opvoeding en een vredevol huis zijn krachtige instrumenten om kinderen tot sterke, liefdevolle en evenwichtige volwassenen te begeleiden en een betere wereld te creëren.


The way we talk to our children becomes theit inner voice.

Nog meer tips & tools

Gebruik de platina regel.

Iedereen kent de gouden regel: ‘behandel anderen zoals je zelf wilt behandeld worden’. Maar bij empathie gebruiken we de platina regel: ‘behandel anderen zoals ze willen (en ook nodig hebben) om behandeld te worden. Dat betekent niet dat je toegeeft aan de 'grillen' van je kinderen, of dat je hen teveel verwent. Het betekent dat je rekening houdt met hun gevoelens en uitdagingen wanneer je hen probeert te helpen. Het betekent dat je probeert te begrijpen waar zij nu echt nood aan hebben in plaats van wat jij denkt dat ze nodig hebben.

Maak geen veronderstellingen maar stel vragen.

Kinderen geven vaak non-verbale signalen over hoe ze zich voelen of waarmee ze worstelen. Het is belangrijk om alert te zijn op zulke signalen. En het is ook belangrijk om het kind te bevragen naar wat het nu precies voelt, ervaart en nodig heeft. Door hen de kans te geven om te praten en dingen uit te leggen, worden ze een actieve deelnemer in hun groei- en leerproces en vermijd je als ouder verkeerde of onvolledige veronderstellingen.

Vergeet even je eigen frustraties en ga niet oordelen en veroordelen.

Bij ieder verbaal gesprek of non-verbaal gedrag van je kinderen zal je als ouder ook een eigen reactie en/of antwoord klaar hebben. Of je kind nu een boze uitbarsting heeft of het vertelt over een moeilijke situatie op school, je bent sowieso geneigd te reageren vanuit jouw eigen visie (en programmering). Maar bij empathie gaan we onze reactie even terzijde schuiven en het kind als eerste laten reageren zonder te oordelen of hen te veroordelen. Dat betekent niet dat je je eigen gevoelens moet begraven. Het betekent ook niet dat je volledig akkoord moet zijn met hen of dat je hun gedrag moet accepteren. Het betekent gewoon dat je hen echt hoort en dat je situaties en ervaringen door hun ogen probeert te zien.

Gebruik de ‘ik’ formulering om te communiceren zodat er geen ‘schuld’ complex bij het kind ontstaat.

Het is belangrijk om zowel je eigen gevoelens als die van het kind te erkennen en te respecteren. Zo leert het kind om ook de gevoelens van ouders (en anderen) te respecteren en empathie te tonen. Bij een ‘jij’ uitspraak kan het kind zich aangevallen of beschuldigd voelen en zich defensief opstellen waardoor het niet langer luistert naar jou. Terwijl een ‘ik’ verklaring de mogelijkheid biedt om over situaties te praten zonder iemand de schuld te geven. Een ‘jij’ formulering is bijvoorbeeld: ‘Je schreeuwt en luistert niet naar wat ik zeg.’ Terwijl een ‘ik’ reactie blijk geeft van meer empathie: ‘Ik weet dat je van streek bent. Maar als je schreeuwt en over me heen praat, heb ik het gevoel dat je niet hoort wat ik zeg.'

Stap niet dadelijk in de ‘fix it’ modus.

Veel ouders zijn zo gewend om dingen op te lossen en te regelen dat ze meteen proberen te helpen wanneer hun kinderen problemen of uitdagingen op hun pad krijgen. Wellicht voelen de ouders zich dan beter en geruster, maar misschien is het kind daarmee niet geholpen. Probeer gewoon te luisteren en te begrijpen wat er aan de hand is. Misschien wil het kind niet eens dat je zijn probleem oplost. De eventuele nood aan een oplossing kun je bespreken nadat je geluisterd hebt naar hem. Wanneer kinderen de mogelijkheid krijgen om zelf (of samen met de ouders) oplossingen te vinden, leren ze zelfstandig worden en zelfredzaamheid oefenen.

Neem een time-out op explosieve momenten.

Soms is het moeilijk voor de ouders om kalm te blijven wanneer het kind zijn frustratie op hen afreageert. Vooral wanneer de ouders moe en prikkelbaar zijn of het kind in overdrive gaat. Op zo’n momenten kan het goed zijn om even een pauze in te lassen nog voor de dingen escaleren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: ‘Ik vind het moeilijk om niet te schreeuwen en het lijkt alsof dat bij  jou ook zo is. Ik denk dat we allebei even tijd nodig hebben om af te koelen. Ik ga even weg maar ik kom terug als ik rustiger ben en beter kan luisteren.’ Door op die manier te reageren, leren de kinderen zelfbeheersing en rekening houden met anderen.

Stel open vragen.


Een vraag met een open einde nodigt uit om dingen te delen. Het is empathisch omdat het kind dan de mogelijkheid krijgt om te zeggen wat er in hem leeft zonder het gevoel te krijgen dat hij gestuurd wordt. Een open vraag is bijvoorbeeld: ‘Was er vandaag iets dat moeilijk ging voor jou op school?’ In plaats van een vraag die al een oordeel bevat: ‘Wat scheelt er, heb je ruzie gemaakt op school?’ Open vragen helpen ook om het probleem (en de oplossingen) dieper te verkennen.

Wees helemaal aanwezig en luister bewust naar wat het kind zegt.

Empathie vereist bewust luisteren (en dat vraagt oefening want het is niet makkelijk). Het betekent dat het kind jouw volle aandacht krijgt (focus, oogcontact,…) wanneer het iets zegt dat het belangrijk acht en dat je zowel luistert naar de woorden, de intonatie van de stem en het gevoel achter de woorden. Daarna kun je eventueel kort en in je eigen woorden herhalen wat het kind jou net heeft gezegd. Om dan te eindigen met bijvoorbeeld: ‘Is dat wat je me vertelt en wat je bedoelt?’ Zo ontstaat er een opening om elk misverstand recht te zetten. En het toont ook respect voor de gevoelens en het standpunt van het kind. Bij een conflict vertel je ook je eigen gevoelens, je eigen visie en je verwachtingen. Zo leer je het kind probleemoplossend denken.

Valideer de gevoelens van jouw kind.

Empathie betekent dat je het kind kunt vertellen dat zijn gevoelens logisch en zinvol zijn. Door je in te leven in de gevoelswereld van je kind laat je hem zien dat hij het recht heeft om zich te voelen zoals hij zich voelt. Je hoeft het daarom niet eens te zijn met de keuzes van je kind. Of je denkt misschien zelfs dat hij overdreven reageert. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de manier waarop hij zich voelt, heel écht is voor hem. Zijn reacties en acties zijn misschien niet gepast, maar gevoelens kunnen nooit 'juist' of 'verkeerd' zijn.


The best security blanket a child can have is parents who respect each other.
(Jane Blaustone) 

Giftig gedrag wat ontoelaatbaar is (tussen partners en tussen ouders en kinderen)

In huwelijken of dichte relaties gaan Mensen vaak onaanvaardbaar gedrag tolereren of zelfs goedpraten met zinnen als ‘zo is hij nu eenmaal’ of ‘dat is typisch voor haar’ of ‘hij heeft nu eenmaal een moeilijk karakter’. Ze doen dit omdat ze om één of andere reden in die relatie willen blijven ook al is er voortdurend ruzie en spanning. Op de duur beseffen ze niet meer dat ze eigenlijk gedrag aanvaarden dat nooit mag worden toegestaan. Vooral Mensen die zware trauma’s meedragen uit de kindertijd (omdat hun emotionele behoeften toen niet werden gerespecteerd en vervuld) vertonen of aanvaarden grensoverschrijdend gedrag. Wie tijdens de jeugd en kindertijd werd genegeerd, bespot, gepest of vernederd, heeft veel meer kans om slecht gedrag te vertonen en normaal te vinden of te excuseren en aanvaarden.
Deze gedragingen zijn (foute) manieren om invloed op elkaar uit te oefenen en wijzen op een verstoorde machtsrelatie. En zolang ze getolereerd of ontkend worden, blijven ze ook bestaan. Het gaat erom verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven en niets toe te staan wat denigrerend, kwetsend of onaanvaardbaar is. Hier zijn 8 vormen van giftig gedrag.

Het marginaliseren van je gedachten en gevoelens

Je gevoelens en gedachten worden niet gerespecteerd of gehoord. Je wordt uitgelachen. Of je krijgt te horen dat het niet uitmaakt wat je denkt en verlangt, er wordt geen of weinig rekening mee gehouden. Of je krijgt te horen dat je gevoelens onbelangrijk en zelfs lachwekkend zijn. Of dat je gedachten verkeerd zijn. Of dat je 'te gevoelig' of 'te emotioneel' bent. Dit zijn allemaal manipulaties die niets met liefde te maken hebben maar alles met macht, zo simpel is het.

Uitschelden

Je krijgt kritiek en scheldwoorden naar je hoofd wanneer je een ‘fout’ maakt zoals een belofte niet nakomen, of wanneer het eten te laat klaar is, of als je een afspraak mist, of de vuilnis niet opruimt,...De kritiek begint meestal met de woorden: ‘Jij doet nooit.../jij bent nooit...’ of ‘Jij doet altijd.../Jij bent altijd...’ en daarna volgt een litanie van alles wat je partner verkeerd vindt aan jou of wat je ontbreekt volgens hem/haar. Uitschelden is niet oké, nooit. Wanneer dit een terugkerend patroon is in de relatie en je wordt vaak beschimpt of afgekraakt, dan is het tijd om eens goed na te denken of je dit nog langer wenst te dulden. Probeer dit gedrag niet te verklaren door allerlei excuses te verzinnen zoals ‘Hij werd kwaad omdat hij gefrustreerd was’ of ‘Ze meende niet echt wat ze zei, het kwam door dit of dat...’. Door excuses te bedenken, moedig je het gedrag aan en wordt het een ‘normale’ gewoonte.

Fysiek geweld

Hier kunnen we kort over zijn, iedere vorm van fysiek geweld (ook tegen kinderen) is volstrekt af te keuren. Een relatie waarin je fysiek mishandeld wordt, dien je zo spoedig mogelijk te beëindigen.

Mentaal misbruik (gaslighting)


Gaslighting is eenvoudig gezegd iemand proberen te overtuigen dat hun ervaring niet echt is. Het is een narcistische manipulatie techniek gebruikt door Mensen die de andere personen in de relatie als zwakker of als makkelijk te manipuleren beschouwen. Veel ouders doen dit (ook) bij hun kinderen. Ze misbruiken hun macht als autoriteit om controle te verwerven en te behouden. Subtiel gaan ze de percepties en visies van de ander door ontkenning in twijfel trekken, en in erge gevallen wordt de ontkenning gevolgd door hersenspoeling en suggestieve manipulatie. Ze teren op de onzekerheid en de goedgelovigheid van het slachtoffer en gaan bewust leugens en onjuiste informatie verspreiden waardoor de ander begint te twijfelen aan zichzelf en zijn wereldbeeld. Ook gaat de narcist jouw onzekerheden uitbuiten en manipuleren. Hij misbruikt de kennis die hij heeft over jou om ervoor te zorgen dat je volgzaam en afhankelijk wordt. Bijvoorbeeld: hij weet dat je nerveus wordt als iemand ruzie maakt, of dat je moeite hebt om uit je comfortzone te stappen, of dat je overgewicht je onzeker maakt,... en hij gebruikt dit gegeven om je te stoppen, te beperken en te demotiveren. Slachtoffers van gaslighting gaan enorm aan zichzelf twijfelen en in extreme gevallen beginnen ze te denken dat ze totaal verkeerd of zelfs gek zijn. Ze krijgen het gevoel dat ze zichzelf niet meer kunnen vertrouwen omdat de narcist het slachtoffer laat twijfelen door voortdurende kritiek en ondermijning.

Enkele voorbeelden bij kinderen. Wanneer een kind valt, zich bezeert en huilt, horen we soms deze uitspraak: ‘Komaan, niet huilen, het is niet erg’ . Wanneer een kind huilt omdat het geen snoep krijgt in de winkel: ‘Stop met huilen of ik zal je een echte reden geven om te huilen’.  Of wanneer een kind teleurgesteld is omdat zijn broertje een mooier cadeau krijgt dan hijzelf: ‘Ja, het leven is niet eerlijk’. Wat hier telkens gebeurt, is dat de ouder probeert om de ervaring en het gevoel van het kind te negeren en/of te verbloemen. Vaak doen ouders dit omdat ze reageren vanuit hun eigen patronen en kwetsuren. Wanneer we kinderen dwingen te blijven eten nadat ze aangeven dat ze genoeg hebben, of wanneer we hen proberen te overtuigen dat ze geen pijn hebben terwijl dat wel zo is, of wanneer we hen vertellen dat ze huilen om niets, dan zeggen we hen eigenlijk dat hun ervaringen niet echt zijn. Zo beginnen ze hun eigen oordeel in vraag te stellen en stoppen ze met te luisteren naar hun intuïtie. Ze verliezen hun gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen.

Het lijkt misschien contraproductief om een kind te laten uithuilen over een schijnbaar onbelangrijk voorval. Maar door hen de vrijheid te geven om zeer menselijke emoties te uiten, helpen we hen om een geestelijk gezond leven te leiden. Mensen en kinderen huilen om een reden. Tranen verwijderen de stress en het verdriet uit het lichaam tijdens een intense gebeurtenis. Het is een noodzakelijke energetische reactie. Een pijnlijke val, gebroken speelgoed, ruzie of pestgedrag op school, niet krijgen wat ze willen hebben,... het zijn allemaal intense gebeurtenissen voor een kind. Wanneer we hen vertellen dat ze egoïstisch, onbeschoft, behoeftig, zeurderig, ondankbaar of dramatisch zijn, dan bevestigen we eigenlijk het gevoel dat er iets mis is met hen.

In plaats van hun emoties te veroordelen of te negeren, proberen we te begrijpen wat ze ervaren. We vragen of ze OK zijn in plaats van hen te vertellen dat ze OK zijn. We voelen met hen mee door bijvoorbeeld te zeggen: 'Ik begrijp hoe je je voelt. Ik zou me ook zo voelen mocht ik in jouw schoenen staan.’ Validatie en bevestiging van iemands ervaring getuigt van echt mededogen en begrip.

Emotionele chantage

Ook dit is een manipulatie techniek die vaak wordt ingezet door een narcist om zijn zin te krijgen. Bekende chantage technieken zijn onder meer: zielig doen en de rol van slachtoffer spelen;  klagen, zagen en jammeren; kritiek spuien en ideeën van anderen afbreken; felle emoties tonen zoals hevige woede; minachtende blikken en lichaamstaal; emotionele druk uitoefenen: spotten en uitlachen; flirten en verleiden;…
Enkele voorbeelden van emotionele chantage: ‘Als je echt van me houdt dan doe je…’‘Na alles wat ik voor jou gedaan heb…’ – ‘Ik dacht dat jij hetzelfde voelde als ik!’ – ‘Laat me niet alleen, want zonder jou doe ik mezelf wat aan.’ – ‘Jij denkt alleen maar aan jezelf.’ – ‘Ik doe toch ook heel veel voor jou?’ – ‘Kijk nou wat je me aandoet!’ – ‘Jij bent de enige die me echt kan helpen!’ – ‘Als je de afspraken tussen ons niet in gevaar wil brengen dan doe je…’ – ‘Jij mag je verjaardag niet vieren omdat ik feestdagen haat’.
De narcist wil zijn zin krijgen en hij wil jou voor zijn karretje spannen. De 3 belangrijkste middelen die hij gebruikt zijn angst, schuld en plicht.

Angst: De narcist dreigt je iets aan te doen, dreigt weg te lopen of te scheiden, dreigt niet meer met je te praten, of dreigt zelfs met geweld tegen jou of de kinderen.
Schuld: Je krijgt de schuld van alles. Hij maakt dat jij je schuldig voelt als je niet doet wat hij zegt of van je verlangt.
Plicht: Hij zorgt er voor dat jij je verplicht voelt om te doen wat hij wil. (‘Als jij net zo veel van mij houdt als ik van jou dan… - Na alles wat ik voor jou gedaan heb... – Ik doe toch ook heel veel voor jou…)'.

Waarom laten Mensen zich soms makkelijk chanteren? Daar zijn verschillenden redenen voor, hier zijn er enkele. Je eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn laag; je bezit een groot verantwoordelijkheidsgevoel; je voelt je snel schuldig; je bent veel te braaf en wil niemand kwetsen; je wil je kinderen beschermen,...Of ook nog omdat je een enorme behoefte voelt om alles goed te doen en je snakt naar goedkeuring. Of omdat je in het begin van de relatie niet doorhad dat de narcist misbruik van je maakte. Of omdat je altijd twijfelt aan jezelf en denkt dat iemand anders het altijd beter weet dan jij. Of omdat je meer problemen voorkomt als je nu toegeeft aan de chantage.

Minachting

Je wordt bespot en uitgelachen. Zowel woordelijk als door zijn/haar lichaamstaal die minachting toont voor jou (met de ogen rollen als je iets zegt of doet bvb). Je krijgt geen respect. Het is nooit goed wat je doet, er is altijd kritiek of je krijgt altijd reacties die gericht zijn op het uitoefenen van controle en macht over jou. Elke gezonde relatie vereist wederzijds respect en de afwezigheid van minachting is daarbij een basisregel.

Projectie

Het favoriete trucje van een narcist is het projecteren van zijn gevoelens op jou. In plaats van zijn gevoelens te bezitten en er verantwoordelijkheid voor te nemen, projecteert hij die op jou, door bijvoorbeeld zijn kwaadheid van jou te maken, dat het jouw schuld is, dat je mee verantwoordelijk bent voor zijn kwaadheid. En dat is onmogelijk, want iedereen is zelf verantwoordelijk voor wat hij kiest te denken en te voelen. Projectie verschuift het machtsevenwicht op een subtiele manier omdat je zijn woede kunt zien (de vuisten zijn gebald, de kaakspieren geklemd, het gezicht is rood), terwijl jij helemaal niet kwaad bent. Maar zo lokt hij jou in de verdediging waardoor discussie en ruzie ontstaat.

De stenen muur


Een vaak gebruikte tactiek is gewoon weigeren om te luisteren als jij iets te zeggen hebt of om dingen die voor jou belangrijk zijn niet willen bespreken. Het is een van de meest giftige gedragingen van allemaal en het is tegelijk frustrerend als vernederend. Wat je vooral niet moet doen, is verantwoordelijkheid nemen voor iemands weigering om te communiceren met jou, bijvoorbeeld door jezelf de schuld te geven omdat het de ‘verkeerde tijd’ is om een discussie op gang te brengen en dergelijke.

Great parenting happens when you start controlling yourself and stop controlling your child.

Drie dingen die kinderen wél mogen zeggen

Kinderen zijn geen honden die je moet trainen en africhten. Het zijn ook geen gehoorzame robotten die als een automaat reageren en hun eigenheid wegstoppen (vaak uit angst). Het zijn menselijke wezens. Mooie, perfect onvolmaakte, unieke menselijke wezens met hun eigen persoonlijkheden, hun eigen gedachten en hun eigen meningen. Ouders kunnen hun kinderen (h)erkennen, omhelzen en eren voor wie ze zijn, en niet voor wie zij willen dat ze zouden moeten zijn. Kinderen dienen zich vrij te voelen om dingen te zeggen, emoties te tonen, gevoelens te delen, meningen te uiten,...kortom, om écht te zijn. Ouders dienen een veilige omgeving te creëren waar kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze hun ouders volledig kunnen vertrouwen.
Vaak lijkt opvoeden meer op censureren en controleren en het voldoen aan allerlei eisen die de ouders stellen. Kinderen zijn hier niet gekomen zodat we hen kunnen programmeren, maar ze zijn hier om hen te koesteren, te beschermen en te begeleiden en toe te kijken hoe hun ziel zich ontvouwt en ontwikkelt als Mens.

1. Nee

‘Nee’ is een van de belangrijkste en krachtigste woorden die bestaan. Het vermogen om voor jezelf grenzen te kunnen stellen (in allerlei situaties), is een onschatbare vaardigheid. Veel volwassenen hebben nog steeds moeite om ‘nee’ te zeggen, misschien omdat het hen niet toegestaan was als kind. Nee zeggen brengt zelfvertrouwen en heeft te maken met beschermen van jouw ruimte, jouw grenzen, jouw gezondheid en jouw vrijheid. Dat betekent uiteraard niet dat de kinderen voortdurend ‘nee’ zeggen telkens wanneer de ouders iets vragen. Bij gezinnen waar bewust ouderschap wordt toegepast, werkt het niet zo. Het gezin is een team, een partnerschap en geen dictatuur. Er is wederzijds respect en open communicatie. Kinderen helpen de ouders en ouders helpen de kinderen, maar een ‘nee’ wordt getolereerd en gerespecteerd. Soms is een ‘nee’ gerechtvaardigd, soms niet, en daar kan eventueel over gepraat worden in wederzijds respect.

2. Ja, nog een minuutje...ben bijna klaar...ik kom straks...wacht even...


Volwassenen gebruiken deze zinnetjes constant. Ze zijn bezig met iets en willen dit eerst afwerken of nemen hun tijd om het af te ronden en af te sluiten. Maar kinderen moeten dadelijk gehoorzamen en dadelijk alles laten vallen wanneer ze geroepen worden. Een verzoek als: ‘mag ik eerst mijn hoofdstuk uitlezen?’, wordt vaak als ‘tegenspreken’ bestempeld. Maar is het eigenlijk wel de opdracht van de kinderen om toestemming te vragen? Respect betekent dat de ouders erkennen dat de tijd en de bezigheden van hun kinderen net zo waardevol zijn als die van hen? Hoe kun je iets eisen of verwachten van kinderen wat je als volwassene zelf niet doet? Bij bewust ouderschap verwacht je geen ‘blinde gehoorzaamheid’ van je kinderen, je verwacht dat ze jou behandelen met dezelfde zorg en het hetzelfde respect als jij hen behandelt.

3. Ik lust dit niet.

Ieder mens (en kind) is uniek en heeft een eigen voedingspatroon en voorkeur. Volwassenen kopen en eten enkel wat ze lekker vinden, waarom moeten kinderen dan alles eten wat ze voorgeschoteld krijgen? Hoe meer kinderen in een gezin hoe uitdagender de dagelijkse maaltijden kunnen worden om iedereen tevreden te stellen. Maar kinderen dwingen iets tegen hun zin toch op te eten, of hun bord leeg te eten wanneer hun maag signaleert dat ze genoeg hebben, is een vorm van mishandeling. Men kan hen de vrijheid geven zelf te kiezen en iets anders te eten of ze iets zelf laten bereiden wat ze wel lusten of samen overleggen over de dagelijkse maaltijden. Vaak wordt ook deze dooddoener gebruikt: ‘wees dankbaar dat je eten krijgt want er zijn arme kinderen die niets hebben en sterven van de honger’. Nu is dankbaarheid uiteraard prachtig, maar deze aanpak neigt naar manipulatie, chantage en veroordeling en dat is niet de juiste weg.

When a flower doesn't bloom, you fix the environment in which it grows. Not the flower.

Tot slot, een samenvatting

Er is een berg informatie te vinden op internet over het bewust opvoeden van kinderen en het creëren van harmonie in het gezin. Men kan zoeken op termen als gentle parenting, positive parenting, attachment parenting,...Nog even kort samenvatten.

Attachment parenting is meer gericht op de eerste levensjaren (baby en peuter) en hanteert volgende basisprincipes:
 • De ouders bereiden zich zo goed mogelijk voor op een natuurlijke zwangerschap, een natuurlijke geboorte en een zachte opvoeding. De hulp en ondersteuning van een doula kan hierbij heel waardevol zijn.
 • De baby krijgt zolang mogelijk borstvoeding. Die is veel rijker en voedzamer dan flesvoeding. Het is een ideaal troostmiddel en kan op verzoek van het kind gegeven worden.
 • Vanaf de geboorte wordt een hechte vertrouwensband opgebouwd tussen ouders en kind gebaseerd op empathie, liefde en sensitiviteit.
 • De ouders geven altijd gehoor aan de signalen van het kind. Ze laten het nooit alleen als het huilt maar koesteren de baby, ook als ze het verdriet niet kunnen wegnemen. Een baby huilt nooit zomaar, er is altijd een echte reden, hun verdriet of angst zijn oprecht. Liefde en fysiek contact brengen verlichting.
 • Men streeft naar zoveel mogelijk fysiek huid-op-huid contact via knuffelen, massages, baden, spelen,...Een sterke band tussen moeder, kind en gezin is de basis van natuurlijk ouderschap en een garantie voor gezonde en evenwichtige volwassenen. Men gebruikt geen kinderwagen maar draagt de baby zoveel mogelijk zelf. Het gebruik van een draagdoek is ideaal, zo blijven moeder of vader vrij en ongehinderd om hun ding te doen. Baby’s die meer dan vier uur per dag gedragen worden, huilen veel minder dan baby’s die niet of nauwelijks gedragen worden.
 • De ouders slapen (indien mogelijk) samen met de baby of peuter of zetten een co-slaper tegen het bed aan. Slaaptraining wordt afgeraden.
 • Baby's en peuters zijn voortdurend in de buurt van een liefdevolle en begripvolle verzorger, bij voorkeur één van de ouders.
 • Men geeft ruimte aan de ontwikkeling van empathie door positief in te grijpen en geen agressie te gebruiken. Respect voor het kind tonen, helpt om zijn waardigheid te behouden waardoor het zich later ook beter zal kunnen inleven in anderen. 
 • Men vermijdt scheiding of vaak voorkomende en langdurige separatie.
 • De ouders proberen het evenwicht in hun eigen leven en in het gezin te bewaren.
En dit zijn enkele aandachtspunten bij zacht ouderschap. Het hoofdaspect is verbinding maken met jouw kind via empathie en wederzijds respect.
 • Ook bij het opgroeien van het kind doorheen kleutertijd, kindertijd, adolescenten tijd,...blijft aanraken en knuffelen en eventueel massage,...een mooie en zachte manier om de liefde tussen ouder en kind te bevestigen.
 • De ouders maken dagelijks tijd om te spelen met hun kinderen.
 • De ouders voorzien regelmatig een moment om echt contact te maken met het kind. Gedurende deze tijd is de aandacht volledig bij het kind. Wanneer er meerdere kinderen zijn, dan krijgt ieder kind haar of zijn 'speciale tijd'.
 • Stoute kinderen bestaan niet. Elk storend of stout gedrag wordt gezien als een schreeuw of een vraag om aandacht. De ouders gaan op zoek naar de dieperliggende oorzaak van dit gedrag in plaats van onderdrukking en bestraffing.
 • Kinderen hebben nood aan duidelijke grenzen, de ouders hanteren beiden dezelfde visie over de opvoed methoden. De ouders zijn liefdevolle (bege)leiders. Evenwel blijft er ten allen tijde ook ruimte voor flexibiliteit en wordt iedere situatie apart bekeken en beoordeeld.
 • De ouders respecteren hun kinderen en verontschuldigen zich wanneer ze een 'fout' maken. Zo leert het kind dat fouten maken niet zo erg is en dat ouders ook niet perfect zijn.
 • De ouders beseffen hoe belangrijk zij zelf zijn bij het proces van opvoeden en hoe belangrijk het is om ook voldoende ruimte en tijd te maken voor de komst en aanwezigheid van een kind. Zonder daarbij hun eigen grenzen en behoeften te negeren. 
 • De ouders zijn bereid zichzelf te helen wanneer ze getriggerd worden en staan open voor de feedback van hun kinderen.
 • De ouders zien opvoeden eerder als begeleiden, waarderen en motiveren dan verbieden, straffen en controleren.
 • De ouders onderhouden een empathische relatie en communicatie met hun kinderen. Men probeert zich in te leven in elkaars leefwereld.
 • De ouders komen altijd op voor kind. Het gezin is een team en de kinderen voelen zich veilig en volledig gesteund door de ouders. Kinderen en ouders zijn de beste bondgenoten van elkaar. 
 • Er zijn geen straffen (een vorm van geweld), noch beloningen (een vorm van chantage). Er is wel aanmoediging en positieve waardering.
 • De ouders (h)erkennen ieder kind als uniek en respecteren zijn of haar natuurlijke ontwikkeling, ritme, behoeften en voorkeuren.
En bij bewust ouderschap houden we rekening met deze aspecten. Zie uitgebreide toelichting in deel 1.
 • De ouders en het gezin creëren een warme thuis, een ruimte van liefde waar de kinderen zich goed en geborgen voelen.
 • Bij een warme en veilige thuis horen ook een gezonde leefomgeving en levensstijl en dat betekent vooral gezonde fysieke en mentale voeding.
 • De ouders bereiden zich voor op het ouderschap door onderzoek en zelfstudie.
 • Bewust ouderschap begint bij het neutraal observeren van de kinderen om hen beter te leren kennen. 
 • Het betekent de volledige acceptatie van wie jouw kind is én van wat het laat zien via gedrag of woorden.
 • Bewust ouderschap vraagt volledige aanwezigheid bij de kinderen. Het betekent echt leren luisteren naar de kinderen met volle aandacht en interesse.
 • De ouders hechten belang aan intentie en motivatie. Waarom worden bepaalde beslissingen genomen en specifieke dingen gedaan in het gezin?
 • De ouders geven het goede voorbeeld want een kind leert vooral door na te volgen wat het ziet in zijn omgeving.
 • Bewust ouderschap betekent vertrouwen hebben in je kind zodat het ook zelf leert vertrouwen op zijn eigen inherente wijsheid en kracht. 
 • Bewust ouderschap hecht veel belang aan een open en verbindende communicatie tussen ouders en kinderen. Dit betekent ook echt luisteren naar elkaar.
 • Bewust ouderschap betekent dat het gezin als een team samenwerkt.
 • Het betekent ook dat je de feedback die je krijgt van je kind bewust opneemt en onderzoekt en eventueel jezelf heelt door schaduwwerk te doen.
 • Bewust ouderschap vraagt dat je jekwetsbaar durft opstellen. Dat je echt, eerlijk en authentiek bent.
 • De ouders laten de kinderen de wereld ontdekken op hun eigen manier en tempo.
 • De ouders geven hun kinderen ruimschoots de tijd en de vrijheid om (veel) te kunnen spelen.
Bronnen & Info: Natuurlijk Ouderschap - Little Hearts - Exit Narcist - Attachment Parenting 


The child must know that he is a miracle.
That since the beginning of the world there hasn't been and until the end of the world there will not be,
another child like him.
(Pablo Casals)