23/04/2010

Op Aarde komt alles goed !


Dag 20 tot 25 - 18 tot 23 april - Op Aarde komt alles goed !

Anastasia is een strijdster voor de krachten van het licht.
Het onderkennen van haar ware betekenis en grootsheid is iets dat voor onze nakomelingen is weggelegd.
Geen enkele sage, legende of vertelling is in staat de grootsheid van zo'n strijdster zelfs maar voor te stellen.

Ik (her)lees momenteel deel 5 uit de Anastasia reeks (Wie zij wij?) en vind het zo inspirerend dat dit bericht er volledig aan gewijd is en ook enkele citaten van haar bevat. Duizenden boeken vullen ondertussen mijn boekenkast (hoe krijg ik die allemaal in mijn yurt?), maar Anastasia behoort nog altijd tot het beste wat ik ooit gelezen heb. Ja, ik ben fan voor het leven. Niet iedereen denkt er zo over, weet ik ondertussen, maar dat deert niet. Mijn hart wordt telkens geraakt, rillingen over de rug, tranen langs de wangen,...en dan weet ik genoeg. Het betekent: dit is informatie die je ziel laat zingen, die jou het pad wijzen, die je helpen herinneren aan thuis. Aan H(eaven) O(n) M(other) E(arth).

De trouwe lezers merken dat de reisblog berichtjes deze keer (lente 2010) vooral de ontwikkelingen rond het ecodorp en de pioniersgroep behandelen. Wellicht niet voor iedereen even interessant, misschien enkel voor mensen met gelijkaardige dromen. Voor mij is het schrijven van deze reisblog (en nog andere verhalen) een manier om de intense gebeurtenissen die hier voorvallen allemaal rustig te verwerken. Een vorm van schrijftherapie zeg maar, waar hopelijk ook anderen iets aan hebben. Ten tweede helpt het schrijven bij de creatie van mijn droom, omdat woorden eigenlijk ideeën zijn. Energie in de vorm van gedachten die materialiseren als je ze voedt met intentie, wil en gevoel.

Creatieve Ruimten van Liefde op Geweldloze Dorpen van Leven.

Persoonlijk voel ik heel veel om de inzichten en tips uit de Anastasia reeks te gebruiken bij de creatie van een Europees familiedomein dorp zoals Rivendell. Zoals de vier onderstaande stappen: een officiële groep vormen, samenwerken met professionele mensen, gratis grond aanvragen en het dorp en de eigen hectare ontwerpen. Ik ben mij wel bewust dat die eerder op de Russische mogelijkheden en situaties zijn toegespitst, maar eigenlijk bevatten de negen boeken (bijna) alle antwoorden op de vele vragen die kunnen oprijzen rond het vestigen van nieuwe-tijd nederzettingen en het leven in harmonie met elkaar en de natuur. In boek vijf schetst Anastasia een toekomstbeeld van Rusland als rijkste en machtigste land der wereld. En dat is uitsluitend toe te schrijven aan de miljoenen volkstuintjes en de vele familiedomein dorpen. Dit is wat er gebeurt.

Regering en rijke ondernemers schenken hectares grond gratis aan mensen die wensen in harmonie en eenvoud te leven. De Aarde is tenslotte vrij en behoort aan iedereen. Maar bovendien is het ook zo dat Mensen die autonoom en zelfredzaam leven, een belangrijke verlichting voor de rijksbegroting betekenen en dus een land rijkdom en overvloed schenken. De uitwisseling werkt in beide richtingen, het is een win-win situatie op alle niveaus. Door de snel stijgende toename in Rusland van vele zelfredzame nederzettingen en gezinnen die van hun tuintje leven, komt er enorm veel kapitaal beschikbaar. Grootschalige voedselproductie verdwijnt, landbouwbedrijven, distributie concerns, grootboeren en voedingsmultinationals verliezen hun afzetmarkt. Want iedereen leeft min of meer van de eigen opbrengst en ruilt wat over is met de buren. Idem voor kledij, kruidengeneesmiddelen, artisanaal handwerk, enz. Heel wat producten worden (door wie talent en zin heeft) met liefde handgemaakt en lokaal verhandeld. Dit veroorzaakt dadelijk enkele belangrijke economische gevolgen. De werkloosheid verdwijnt, want de mens leeft van zijn land en geniet van de co-creatie met God in zijn ‘Ruimte van Liefde’. Er is geen armoede en honger meer, want de voedselbossen op de hectares schenken overvloed en iedereen is zelfvoorzienend op vlak van de basis levensbehoeften (energie, water, voeding, onderdak, warmte). De helende zelfgekweekte voeding, het wegvallen van stress en de genezende kruiden uit de natuur zorgen voor gezonde mensen. Mensen bouwen hun eigen huis met hulp van buren en vrienden en met natuurlijke materialen uit de directe omgeving. Dus ook de transport- en bouwsector verliezen hun invloed. Het gevolg is minder auto’s, vrachtwagens en fabrieken en dus minder vervuiling, verspilling en drukte. Door al deze ontwikkelingen wordt Rusland een welvarend en vooral gezond land. De pollutie is verdwenen en de rivieren zo zuiver dat ze drinkbaar zijn.

Een ander toekomstbeeld in de droom van Anastasia is het verdwijnen van alle wapens omdat ze nutteloos zijn geworden. Dit komt omdat jonge nieuwetijdskinderen die zich één voelen met de levende natuur vanuit een liefdesimpuls met hun denkkracht micro organismen aansporen het metaal van wapens aan te tasten. In heel snel tempo (enkele dagen) erodeert het wapenmetaal tot stof en as. Gezien het nu zinloos is om wapens te produceren (ze werken toch niet), stort de wapenhandel in elkaar.

Al deze ontwikkelingen maken van Rusland een welvarend en machtig land. Het geld dat de regering bespaart op werkloosheidsuitkeringen, ziekenzorg, landbouwsubsidies, transportkosten en wapenproductie wordt gebruikt om vervuilende en chemische fabrieken op te kopen en te sluiten, en om vervuilde gronden en rivieren te zuiveren. Rusland wordt een paradijs waar de lucht gevuld is met genezende ethers en geuren en de rivieren helder drinkbaar water bevatten. Dit lokt veel toeristen en nieuwsgierigen die opnieuw geld in het laatje brengen.

Een prachtige droom uiteraard en gezien Anastasia's creatievermogen extreem krachtig is, twijfel ik er niet aan dat dit ooit werkelijkheid kan worden. Vooral als steeds meer mensen haar droom vervoegen en concreet maken door nieuwe keuzes zoals een voedseltuintje beginnen, streven naar zelfvoorziening en leven in eenvoud.


De praktische stappen naar realisatie van zelfredzame nederzettingen,
zoals verwoord in boek 5, zijn de volgende:
  • 1. In iedere regio dient een initiatiefgroep te worden georganiseerd, die op termijn juridische status krijgt. Dit kan een kring van Anastasialezers zijn, die zich verenigen en de volgende stappen bespreekt en voorbereid. Het is noodzakelijk (al dan niet voor beperkte tijd) om een gevolmachtigd vertegenwoordiger te kiezen, die in naam van zijn groep bij de overheidsinstanties een verzoek om grondtoewijzing kan indienen, die vergaderingen kan bijeen roepen, enz. De vertegenwoordiger kan ook een rechtspersoon of ondernemer zijn. Denk bvb. aan een (ecologisch) bouwbedrijf als vertegenwoordiger en tussenpersoon, die in een later stadium (na toekenning der gronden) de bouw van de particuliere woningen, de gemeenschappelijke gebouwen en de infrastructuur op zich kan nemen. Het samenwerken met en de steun van (allerhande) ondernemers om het ecodorp gestalte te geven, kan heel interessant zijn door gebruik te maken van hun expertise, ervaring en organisatietalent.

  • 2. De initiatiefgroep dient bij de gemeente, en rechtstreeks bij de voorzitter van de regionale overheid, een aanvraag in voor de toewijzing van een stuk grond met een oppervlakte van ten minste 150 hectare (afhankelijk van aantal deelnemers en specifieke regio). Gezien de mogelijkheid dat vele families zich permanent in de toekomstige nederzettingen zullen vestigen, dienen er allerlei voorzieningen te komen zoals een school, winkel, gemeenschapshuis,...Kleinere nederzettingen zijn wellicht niet staat om alle benodigde infrastructuur te voorzien.

  • 3. Bij de uiteindelijke verdeling van de grond is het noodzakelijk om deskundigen op het gebied van landinrichting, en architecten, bouwkundigen en permacultuur ontwerpers aan te trekken voor het opstellen van een bouwplan voor het ecodorp. Dat is ook van belang voor het verkrijgen van informatie over het ondergrondse waterpeil der percelen, de plaats der boorgaten voor de watervoorziening van elke woning, het berekenen van de benodigde diepte voor de funderingen der woningen, de aanleg van een vijver op elk perceel. Het ontwerpplan bevat ook de meest geschikte locaties voor school, openbaar recreatiegebied, gemeenschappelijke gebouwen, toegangswegen, enz.
    Momenteel wordt door deskundigen aan een algemeen modelplan gewerkt voor een eco-nederzetting. Dit modelplan kan dan (mits aanpassing en bijsturing naargelang de situatie in de specifieke regio en naargelang eigen ideeën en voorstellen), overgenomen worden door opstartende familiedomein dorpen. Dit is alvast tijd- en kostenbesparend.

  • 4. Na het afronden van de ontwerpfase van de nederzetting, waaraan naast deskundigen ook toekomstige bewoners deelnemen, krijgt u een gedetailleerde bouwtekening waarop de afzonderlijke domeinen met een oppervlakte van ten minste een hectare aangegeven staan. Aan elke deelnemer zal - wellicht door loting - een stuk grond toegewezen worden waarbij het officiële eigendom van de grond wettelijk dient te worden vastgelegd in een daartoe geëigend juridisch document, waarin - en dat is van groot belang - het eigendom op naam van de bewoner staat en niet op naam van de organisatie.
The Earth is the Mother of all people, and all people should have equal rights upon it.

Dit zijn enkele creatiestappen zoals in Rusland toegepast worden. Ze kunnen dienen als inspiratiebron, een mogelijke weg, maar hoeven daarom niet letterlijk overgenomen te worden. Kleine nederzettingen kunnen wellicht zonder ondernemers en planningbureaus. Grote dorpen hebben wel baat bij een professionele aanpak. In onze groep spreken we ook liever over behoederschap dan over eigenaar zijn. Gezien de Aarde vrij is, kan niemand eigenaar zijn. We dragen zorg voor de grond, maar zijn geen persoonlijke eigenaar. Wel is er een juridische overeenkomst die bepaalt dat een familie 'eeuwig', overerfbaar en belastingvrij vruchtgebruik/behoederschap over een hectare land verkrijgt. Het gewoon vragen van (gratis) grond aan burgemeester, gouverneur en regering vind ik persoonlijk een erg mooi en gedurfd plan. Uiteraard gemotiveerd aan de hand van een uitgewerkt dossier die de ecologische en economische voordelen voor regio en land uit de doeken doet van ecodorp bewoning (en die zijn veelvuldig en erg overtuigend !). Er dienen wellicht wetten en urbanisatieplannen gewijzigd te worden om hectarebewoning en off-the-grid dorpen mogelijk te maken. Maar er komt een tijd dat de oude wetten (die de creativiteit en oplossingen beperken) verdwijnen en de dromen der mensen zelf de inspiratie zullen vormen voor nieuwe wetten. Maar goed, in het geval de autoriteiten weigeren om gratis grond te schenken voor deze geweldloze en zelfredzame paradijsdorpen, en de deelnemers dus zelf dienen aan te kopen (en wellicht niet over voldoende kapitaal bezitten), dan komt Anastasia met plan B, namelijk sponsoring door privé-personen en/of filantropische stichtingen. Dit idee valt na te lezen in hoofdstuk 'The Billionaire' uit boek 8.1. Een prachtig, ontroerend en romantisch verhaal, en samen met de huwelijksceremonie mijn persoonlijke favoriet uit de hele Anastasia reeks.

Ik stierf als mineraal en werd een plant.
Ik stierf als plant en groeide uit tot dier.
Ik stierf als dier en was een mens.
Wat heb ik te vrezen?
Wanneer was sterven achteruitgang?
En wanneer de mens in mij sterft
stijg ik op tussen gezegende engelen.
En zelfs de engelenkoren moet ik achterlaten
om te worden wat niet onder woorden te brengen valt.

En daar zit je dan, op je familiedomein. Een stukje van moeder Aarde om zorg voor te dragen, om rijker en vruchtbaarder te maken, om tot paradijs om te toveren. Aan jou om het in te richten, de vele planten te kiezen, een eenvoudige woning te bouwen, de vijver en het voedselbos te situeren. (Het kan interessant zijn om alvast vooraf een ontwerp te maken, zo help je trouwens ook het creatieproces.)
Het wordt een prachtig Moederland, waar je lief en leed deelt, waar je elk plantje kent en ieder dier toespreekt, waar helende ethers de lucht verrijken en zuiver water aanwezig is, waar alle voedsel bomvol levenskracht zit die alle bewoners geneest en verjongt, waar je kunt aarden in moeder Aarde, je openen voor het universum en begraven worden onder de familieboom. Waar je een Ruimte van Liefde creëert die verbonden is met het hart van de Schepper via je eigen hart.
Nog even vermelden dat dagelijks vele uren in de tuin werken om voldoende voedsel en overvloed te genereren helemaal niet nodig is (mocht je echt geen zin hebben in tuinieren). Wel tijdens de eerste jaren, om voedselbos, groentecirkel, eetbare tuin en kruidenspiralen op te starten (zie permacultuur), maar later, wanneer die volgroeid zijn en zichzelf onderhouden en uitzaaien, hoef je enkel nog te oogsten en bij te sturen. En hoewel ik zelf graag in de tuin werk is het niet mijn bedoeling daar constant mee bezig te zijn. Er zijn teveel andere leuke dingen die ik nog wil uitproberen en doen. En dat is nu juist het mooie. Het bereiken van een bepaalde mate van zelfvoorziening qua voeding, water en energie (na enkele jaren) en het wegvallen van allerlei uitgaven (huur, leningen, elektriciteit,...) betekent de vrijheid om te doen wat je graag doet. Omdat er minder geld nodig is, krijg je de mogelijkheid het courante arbeidscircuit te verlaten en inkomsten te verwerven op andere manieren. Een ideale kans om (eindelijk) je eigen talenten, passies, kennis, creativiteit,...te delen, ruilen, verzilveren om zo de overblijvende kosten en uitgaven te betalen. Dit zijn dan vooral verplaatsingen (benzine, reizen) en communicatie (telefoon, internet,...).

Wat is nu een 'Ruimte van Liefde'? Iedereen stelt zich daar wellicht iets anders bij voor. Sommigen denken aan een paradijselijk familiedomein waar alles aanwezig is om in je levensbehoeften te voorzien. Waar je leert samenwerken met de natuur, planten, dieren, de elementen, de eventuele medebewoners,...Of een plaats waar je samen bent met je geliefden en je helemaal thuis voelt. Of een energetisch veld waar het makkelijker is om contact te maken met je eigen Essentie, met spirituele wezens, met de Schepper. Een opening naar hogere bewustzijnsgebieden en geestelijke vermogens. Of waar echte educatie mogelijk wordt: het naar buiten brengen van wat innerlijk aanwezig is in iedere ziel. Dit allemaal is het zeker, maar wellicht nog veel meer. We staan pas aan het prille begin van het begrijpen en toepassen van een 'Ruimte van Liefde'.

Ook in Boek 7 (The Energy of Life) komen enkele aspecten van die Ruimte van Liefde aan bod.
Ongeveer het volgende wordt verteld.

Alles heeft de maken de snelheid van ons denken (frequentie). Hoe sneller het denken, hoe dichter bij het Goddelijke Denken. De priesters (Illuminati) hebben door de eeuwen heen de snelheid van het menselijk denken kunstmatig verlaagd zodat de mensheid als een onbewuste kudde schapen zijn unieke verbinding met de Goddelijke Bron vergeten is. Eén van de middelen die de priesters ingezet hebben is de voeding. Je bent wat je eet.
De voeding met de hoogste frequentie is diegene die groeit en geteeld wordt op je eigen Ruimte van Liefde en die zo natuurlijk en vers mogelijk geconsumeerd wordt (rauw). Anastasia spreekt van een minimum variëteit van 300 verschillende planten op je hectare, waaronder ook geneeskrachtige kruiden. Wanneer je honger hebt (en dus nooit uit gewoonte omdat je bvb. driemaal per dag moet eten) wandel je door je tuin en neem je hier en daar rijpe en oogstbare vruchten, groenten, bessen, kruiden en noten. En je volgt het ritme van het seizoen; op ieder tijdstip zijn andere planten klaar en eetbaar.
Ook de zuivere lucht die gevuld is met ontelbare pollen brengt je bij iedere ademhaling superieure voeding en steeds dichter bij je eigen kracht. Dit is niet enkel de lucht op je eigen stukje land, maar ook pollen en lucht van de buren die overwaaien tot in jouw longen. Daarom is het essentieel om een ecodorp te realiseren waar een grotere oppervlakte ecologisch en natuurlijk wordt verzorgd en behouden.
De huidige voeding en de lucht in onze steden heeft deze eigenschappen niet meer. Daarom worden mensen ziek en onbewust. Vrije dieren in de natuur worden nooit ziek, mensen kunnen deze eigenschap trouwens ook herwinnen door opnieuw levende voeding te eten.

Als tweede middel bedachten de priesters de vele godsdiensten met alle dogma’s en rituelen. De mens werd/wordt aangespoord verlossing te zoeken buiten zich, in tempels en kerken, in boeken en preken, in goden en meesters. Maar alle Waarheid is te lezen in jezelf en in de natuur. Goddelijke wijsheid zit in iedere bloem en insect, in iedere wolk en ster. Door ons af te leiden van onze ware innerlijke bron en door onnatuurlijke voeding aan te bieden zijn de Illuminati er in geslaagd de snelheid van ons denken laag te houden. Zijzelf hebben een hogere frequentie behouden en kunnen daarom macht over mensen uitoefenen.
De verlossing uit deze impasse ligt in de Ruimte van Liefde op je hectare waar je levende voeding eet en het contact met de wijsheid der natuur en de Bron in jezelf kunt herstellen.
Dit weten de Illuminati ook, zij weten dat indien de mens een eigen Ruimte van Liefde creëert en zich op de natuur en het eigen innerlijk richt, dat hun macht dan voorbij is. Dan maakt de mens de sprong naar een nieuwe tijd, een nieuw bewustzijn. Ascensie is dan ook niks zweverigs of new age praat, maar manifesteert zich wanneer je bewust wordt van de manipulaties en processen die zich nu op het wereldtoneel en in je eigen ziel afspelen. Anastasia toont ons de oplossing om de connectie met je Goddelijke Kern en het opbouwen van je eeuwige Lichtlichaam (Merkabah) te volbrengen en zo de sprong te maken naar een volgend dimensievlak. Haar idee van een hectare Moederland is daarom één van de mooiste geschenken uit de geestelijke werelden en een werkelijke kans om een hemel op Aarde te manifesteren. Take back your Motherland!

Het zou kunnen zijn dat de Schepper in een nieuwe energie heeft geschitterd!
Een energie die ons met nieuwe ogen naar iets wat we iedere dag zien, laat kijken.

Anastasia vertelt dat momenteel een nieuwe energie zich razendsnel over de Aarde verspreid. Dat is best mogelijk. De evolutie gaat alsmaar verder. Ook wij als mens evolueren naar nieuwe fysieke en fijnstoffelijke vormen, wellicht naar Homo Universalis, een vrije Mens die in vreugde een bewuste medeschepper is met de Bron. Dit hangt samen met het beschikbaar komen van nieuwe energieën en krachten. Twee berichtjes terug stelde ik dat nieuwe informatie ons bewustzijn nu bereikt en transformerend werkt. Informatie (energie) rechtstreeks afkomstig van de Bron, waar we innig mee verbonden zijn. We zijn Geest, onsterfelijk, eeuwig en vrij, en samen op weg naar een hartbeschaving, en daarna nog verder naar ongeziene werelden en onvoorstelbare creaties. Niet alleen wij worden bewust, ook de wereld wordt zelfbewust. Er valt niks te vrezen, het Scheppingsplan is waterdicht. Ons bewustzijn verruimt zich tot kosmisch en wordt rechtstreeks geïnspireerd door de Brongeest. Het leven als Mens wordt de vreugdevolle expressie van onvoorwaardelijke liefde en het Goddelijke in ons. De Waarheid, de Liefde en de Kracht zijn aanwezig in iedere ziel. Uiteindelijk zullen die zich ook manifesteren. Onvermijdelijk. Zoals het eikenzaadje alle informatie bevat om onder de juiste omstandigheden tot eik uit te groeien. Zo dragen wij het zaad van God in ons en zal dit zich ont-wikkelen tot de uiteindelijke bestemming. (zie ook Katharen deel 2).

Er breekt een nieuw millennium aan op Aarde, waarin de goden de Aarde zullen bevolken - mensen wier bewustzijn hun in staat stelt deze energie in zich op te nemen.

Die nieuwe energie waar Anastasia over praat ondersteunt de impuls voor een nieuwe realiteit, de aanzet tot een nieuw tijdperk, een millennium van vrede en harmonie waar we het verlangen van God zullen belichamen, namelijk: 'Het gezamenlijk Scheppen en de vreugde van ons allen in het aanschouwen hiervan'. Het mooie is dat wijzelf deze energie genereren en ook zijn ! En nog mooier is dat steeds meer Mensen ontwaken voor deze energie. We kijken anders tegen de dingen aan, we zien met dezelfde ogen, maar met een nieuw bewustzijn. Met een groter vermogen tot liefhebben. Een 'Ruimte van Liefde' is dan het medium, het veld waar deze nieuwe energie geboren wordt, werkzaam is en steeds krachtiger wordt. Het is een energie die werkt en weeft in het gebied waar we bewust zijn onze eenheid, dus in een hogere dimensie dan de wereld der dualiteit, afscheiding en ego waar velen in verstrikt zitten.

Bedenk even hoe sterk en prachtig deze energie werkt. De boodschap en droom van Anastasia verspreiden zich razendsnel over de wereld. Veel sneller dan andere filosofieën en concepten in vroegere tijden. Bovendien ontstaan overal familiedomein initiatieven en worden nu reeds miljoenen mensen geïnspireerd door haar woorden. Het gaat hier duidelijk om meer dan woorden en ideeën van een heremiet uit de taiga. Achter haar woorden steekt een energie die aanzet tot daden en acties, die de slapende wijsheid in de zielen der lezers wakker maakt. Deze energie, waar zij blijkbaar optimaal gebruik van maakt, transformeert het leven op Aarde via de harten der ontwakende mensheid. Wat Anastasia verwezenlijkt op die manier is werkelijk ongezien in de geschiedenis der mensheid. Nooit tevoren heeft een droom van één individu zo snel een wereldwijde beweging op gang gebracht. Nooit zijn iemands woorden zo gretig en vreugdevol ontvangen als bij haar het geval is. Dit is zonder precedent, totaal uniek. Het is ook het levende bewijs dat deze nieuwe energie werkelijk bestaat en tot ons menselijk vermogen behoort. Bedenk wat kan gebeuren als steeds meer Mensen deze droom vervoegen en zich verbinden met elkaar. Een hemel op Aarde zal snel werkelijkheid worden. Deze energiestraal verbindt de gedachten der wakkere mensen en smelt ze tot nieuwe creaties en werelden.

Dus ja hoor, op Aarde komt alles goed, heel gewoon omdat het Goddelijke zaad wat in ons ontkiemt en groeit,
vol goedheid, liefde en nog oneindig veel mooie dingen zit en door deze nieuwe energie nu tot leven wordt gewekt.

'Het laatste Oordeel vindt op dit moment plaats. Het is aan iedere Mens gegeven om over zichzelf te oordelen. Ik besef nu wat Anastasia heeft gedaan. Door haar filosofie, kracht en logica komen alle processen in een stroomversnelling. Stelt u zich voor, Vladimir, velen zullen haar geloven en zullen haar idee van schitterende, Goddelijke nederzettingen verwezenlijken. Degenen die haar geloven, komen in een paradijselijke tuin terecht. Anderen zullen haar niet geloven, en die zullen blijven waar ze nu zijn. Alles in de wereld houdt verband met elkaar.
Zolang we geen andere levenswijze kennen om ons huidige bestaan mee te vergelijken, denken we dat ons leven redelijk draaglijk is. Maar wanneer we er een andere levenswijze naast leggen - wanneer de sceptici tot inkeer komen, dan zullen ze beseffen dat hun leven een hel is. Sommige mensen beschouwen zichzelf als gelukkig, doordat ze gewoon niet beseffen hoe ongelukkig ze zijn. Het laatste Oordeel voltrekt zich recht voor onze neus, we zijn alleen niet gewend er op die manier naar te kijken.'

Een heftig en diepzinnig stukje uit boek 5 (pag. 141). Wij zelf zijn volledig verantwoordelijk voor ons leven, ons geluk en onze toekomst. We zijn vrij en het zijn onze eigen oordelen die bepalen wat onze volgende creatie, onze volgende ervaring zal zijn. Het laatste Oordeel, de shift, de scheiding tussen goed (wakker en bewust) en kwaad (slapend en onwetend) vindt nu op dit moment plaats en wordt door onszelf voltrokken. Zonder oordelende God, noch hemel en hel, maar hier en nu op Aarde en uitsluitend door onze eigen keuzes. De droombeelden van Anastasia, die het bewustzijn van steeds meer mensen inspireren, waaien over de wereld en roepen op tot nieuwe zienswijzen en keuzes. Anastasia zegt dat ze de mensheid over het tijdvak der duistere krachten heen zal helpen. En dat is ook wat ze doet. Perfect en doeltreffend. Ze toont de weg naar vrijheid. Haar straal verlicht het pad als een heldere regenboog naar veelbelovende horizonten. Ze bouwt een brug over het ravijn en elke Mens is vrij om die brug over te gaan. Aan de andere kant wacht een nieuwe wereld, een liefdesplaneet. Waar wacht jij op? Sluit je aan, verzamel al je moed en wandel de brug over. Wordt een vrije co-creator en bouw mee aan een paradijs. We hebben de eeuwigheid voor ons.

Don't worry.
All is Well !
You are Love(d) !Geen opmerkingen:

Een reactie posten