22/04/2018

De Ceremonie van het Huwelijk


‘Met jou, mooie godin, zou ik een eeuwige Ruimte van Liefde kunnen scheppen.’
‘Mijn god, ik zou je graag terzijde staan bij je grote schepping.’


Er staan heel wat inspirerende en boeiende verhalen en inzichten in de Anastasia boekenreeks. Ondertussen welbekend zijn het permacultuur familiedomein en het Levensdorp, twee aspecten die uitgebreid behandeld worden op de Rivendell website. En op deze blog hadden we het al over de speciale manier van zaden informeren alvorens ze te planten en het belang van alkalische voeding en de wonderplant Cannabis. Deze keer graag wat gedachten over de huwelijksceremonie uit boek 6 (Het Familieboek). Voor wie het (prachtige) verhaal niet kent, is het volledige hoofdstuk (10 pagina’s/pdf) hier vooraf te lezen (aanbevolen): Huwelijk, het verbond van twee.

Disclaimer: De Zoemende Ceder boekenreeks is een fictief werk over een archetypische Siberische 'sjamaan' genaamd Anastasia. De verhalen bevatten een diepe en oeroude wijsheid en vele praktische raadgevingen die ondertussen miljoenen Mensen inspireren. In Rusland is een sterke Anastasia beweging actief en zijn reeds 400 ecodorpen opgestart (april 2018). Een heel klein deel van de Russische lezers en dorpsbewoners zijn ook lid van ‘Rodnovery’, een oude Slavische natuurreligie met een sterk nationalistisch tot zelfs rechts gedachtegoed. Dit zorgt soms voor een negatieve maar onterechte connotatie waardoor de beweging voor Levensdorpen argwanend wordt bekeken. Maar de overgrote meerderheid der dorpelingen wil gewoon zelfvoorzienend en ecologisch leven op een eigen stuk grond en op veel dorpen wonen ook Mensen die de boeken niet hebben gelezen.
Enkele belangrijke aspecten uit de boeken zijn het familiedomein als basis voor overvloed en autonomie, een leven in harmonie met de natuur en het universum, natuurlijke zwangerschap, holistische educatie van kinderen, eerbied voor de voorouders en het moederland, de kracht van gedachten en verbeelding, een natuurlijke levensstijl, het belang van traditie en feesten,...Lees de boeken en laat je inspireren door de verhalen, maar volg altijd je eigen pad en luister steeds naar jouw eigen innerlijke wijsheid.


Toelichting bij het hoofdstuk: Anastasia vertelt schrijver Vladimir Megre de ceremonie zoals die plaatsvond tijdens het Ved-Russische cultuurtijdperk wat ongeveer 3500 jaar geleden begon. De Mensen leefden toen op familiedomeinen in autonome nederzettingen (Levensdorpen) en hadden een verbindende visie op het bestaan en een andere connectie met hemel en Aarde en met zichzelf dan de Mensen van nu (men kan het eventueel benoemen als 'holistisch pantheïsme'). Men wist en voelde innerlijk dat ieder Mens een onmetelijke kracht, wijsheid en liefde in zich droeg, een schitterend Licht dat straalde en alles verwarmde. De Mens was toen nog verbonden met zijn Essentie en kende vele geheimen en mysteries uit natuur en kosmos. Onze rechtstreekse voorouders waren blijkbaar geen primitieve 'holbewoners' zoals de wetenschappers beweren maar kenden een hoogstaande cultuur en beschaving. Deze Vedische cultuurbeschaving verdween met de komst van het christendom in Rusland rond het jaar 900. Een tweede punt is dat de Slavische en Russische culturen helemaal anders zijn dan de westerse. De nadruk ligt op totaal andere dingen dan wat velen in de huidige westerse maatschappij belangrijk achten. Hou dat in gedachten bij het lezen van het hoofdstuk.


De ceremonie heeft tot doel om verschillende belangrijke zaken samen te brengen en te activeren.
Hier volgen enkele vaststellingen en ook verschillen met een hedendaags, westers huwelijk.

  De kern en het centrum van het huwelijk zijn de twee verliefde Mensen die de Energie van Liefde gebruiken om een Heilige Ruimte te creëren (een familiedomein). Het startpunt én de voortstuwende kracht van alles is dus liefde.
De twee families van bruid en bruidegom, de voorouders en de hele dorpsgemeenschap worden allemaal nauw betrokken bij het hele gebeuren. Het koppel luistert naar de wijsheid van de ouderlingen in het dorp en vraagt hun zegen.
Het zoeken naar een geschikte partner kan even duren of ook snel gaan. Men is echt op zoek naar een zielgenoot, een soulmate. Soms is die te vinden in het geboortedorp zelf, soms in een aangrenzend dorp. Er zijn regelmatig feesten waar verschillende dorpen samenkomen met de mogelijkheid om nieuwe Mensen te ontmoeten. Er is ook een ritueel waarbij het zoekende meisje een vlot met zelfgemaakte drank, een persoonlijk voorwerp en een olielampje door de rivier laat meenemen naar verderaf gelegen dorpen waar jongemannen wonen. Aan de hand van inkervingen op de olielamp en de snelheid van de rivier kan de man bepalen uit welk dorp het vlot komt en het meisje opzoeken. 
Wanneer twee geliefden elkaar gevonden hebben, gaan ze samen op zoek naar een geschikt perceel om hun gezin en familiedomein te starten. Ook dit kan een tijdje duren of snel gaan. En het kan in het eigen dorp zijn of in een ander dorp verder weg.
Eenmaal het ideale en juiste perceel is gevonden, verblijven ze er beiden zo vaak mogelijk en maken connectie met de grond, de planten, de dieren, de sterren en het universum.
Ondertussen bezoeken ze ook alle bewoners uit de dorpen van de bruid en de bruidegom. Dit laat toe om geschikte huwelijksgeschenken subtiel aan te wijzen die later het familiedomein zullen helpen vervolledigen.
De geliefden onthouden zich van seksuele intimiteit tot na het huwelijk. En de intentie is om elkaar nadien onvoorwaardelijk trouw te blijven.
Bruid en bruidegom weven een gezamenlijke Droom waarin hun familiedomein als basis dient voor een prachtige en gelukkige toekomst vol vreugde, overvloed en liefde.
Men gebruikt de Wetenschap der Verbeelding om de Droom te manifesteren en men nodigt de hele dorpsgemeenschap uit om de plannen en verlangens te helpen uitvoeren. Het feit dat iedereen in het dorp op een uniek en schitterend familiedomein woont, is op zich al een grote bron van inspiratie.
Gezien het jonge stel opgroeit in de natuur én op een dorp woont wat zichzelf in alles voorziet, is het voor hen een koud kunstje om een eetbaar en productief familiedomein te creëren en te onderhouden. Naast uitgebreide planten- en kruidenkennis bezitten ze ook de vaardigheden om zelf een huis te bouwen, kledij te maken, te koken en voedsel te bewaren, te tuinieren, allerlei gereedschap te maken en nog veel meer.
Bovendien worden zij geboren in een lange lijn van voorouders die hun kennis en wijsheid overdragen naar volgende generaties. Men kent de geheimen van de natuur en het mysterie van de Schepping. Men weet precies waar men mee bezig is en wat de bedoeling is van alles.
Hoofdzaak voor het koppel is de creatie van hun domein en de uitbouw van een gelukkig en bevredigend leven waarin ze hun passies en talenten kunnen delen. Dit in tegenstelling tot een hedendaags en westers koppel die zich vaak genoodzaakt zien een job in ‘het systeem’ te zoeken en een leven lang voor anderen te werken om rond te komen.
Er wordt een gunstige datum voor het huwelijk gekozen rekening houdend met astrologische, astronomische en natuurlijke cycli. Vooral ook omdat er tijdens de ceremonie een hele tuin wordt aangelegd.
De huwelijksceremonie en de bekrachtiging van een gezamenlijke liefdesband creëren een krachtig energiepunt in ruimte en tijd, een centrale zon wat de basis wordt voor het toekomstig gezinsleven, het familiedomein en de geboorte van kinderen.
De ceremonie heeft tot doel de Liefde te bevestigen als de rode draad die Mens, familie en dorp verbindt met de Schepper en het universum.
De geliefden geven elkaar zelf hun jawoord en huwelijksbeloften. Er staat niemand tussen hen onderling noch tussen hen en de Schepper. Er is geen priester of ambtenaar nodig, geen toestemming van ouders of gearrangeerde huwelijken, er is geen registratie bij de burgerlijke stand of in de kerkboeken, er zijn geen conventies noch voorwaarden. De geliefden verbinden zichzelf in de echt en doen dit in volle verantwoordelijkheid en bewustheid.
Terwijl ze zich spiritueel ontwikkelen, evolueren de jongelui en worden ze steeds betere scheppers. Het is een unie van twee zielsverwanten die een zegen wordt voor iedereen en de manifestatie van hun goddelijke kwaliteiten stimuleert. Het tot leven brengen van deze goddelijke eigenschappen zorgt voor liefde, harmonie en licht in een gezin en in het dorp.
Tijdens de ceremonie (die drie dagen duurt) wordt op aanwijzen van het koppel een eetbare en nuttige tuin aangelegd door de dorpsbewoners die als geschenk planten, zaden en dieren meebrengen. Er wordt ook een eenvoudig huis op het domein gebouwd door het hele dorp samen. Het resultaat is dat na de ceremonie het jonge koppel dadelijk beschikt over een huis, over een eetbare tuin vol bomen, planten en bloemen, over verschillende huis- en boerderijdieren en over tal van nuttige gebruiksvoorwerpen. Wat een start!
Niemand op het dorp is jaloers of afgunstig op het jonge stel want iedere bewoner helpt mee aan de creatie van het domein. Elke bewoner schenkt een plant, een dier, wat huisraad of een gebruiksvoorwerp en is daardoor rechtstreeks verbonden met de nieuwe buren.
Door de huwelijksceremonie wordt een nieuw familiedomein toegevoegd aan het reeds mooie dorp. Een nieuwe parel wordt geregen aan het snoer van schitterende oases die de Aarde tot één grote bloementuin maken.
Het familiedomein is de ideale Ruimte van Liefde om een nieuwe ziel op Aarde te verwelkomen. Geboren worden op zo’n voortreffelijke en heilige plaats te midden liefhebbende ouders en zorgzame en wijze dorpelingen is de basis voor een harmonieuze en vredevolle wereld.
Een belangrijke en centrale plaats op het familiedomein is voorbehouden voor de familieboom. Dit is (in Rusland) en bij de Anastasia fans uiteraard vaak een cederboom (Pinus cembra var. sibirica) die geplant wordt als bezegeling van het huwelijk en de voorspoedige start van het domein. Ook bij iedere geboorte wordt een jonge boom geplant.
De naam zegt het al: een familiedomein is bedoeld voor een gezin en een familie. Het gezin bestaat uit man, vrouw en kinderen. Daarnaast kunnen (eventueel) ook grootouders en kleinkinderen opgenomen worden. Men kiest voor natuurlijke conceptie, zwangerschap en geboorte en maakt vooraf bewust contact met de indalende ziel.
De ontvangenis van een kind begint niet met de geslachtelijke daad. De verwekking van nieuw leven is een heilig gebeuren wat begint in de hogere dimensies. Het is niet de lichamelijke hartstocht waardoor geliefden aangetrokken worden tot elkaar. Maar wel de grote aspiratie om gezamenlijk te scheppen vanuit volmaakte Liefde.
Het ritueel om een liefdesboodschap te verspreiden via de rivier en zo een geliefde te vinden.
De vlotten met kaars of olielamp drijven de rivier af tot aan de verderaf gelegen dorpen.
Dansen en zingen horen erbij, dit is de Govorod dans.

Het heilige verbond tussen twee geliefden kadert ook in een breder perspectief en ruimere visie op het leven in 3D.
De 3D dichtheid is het bewustzijnsveld waar polariteit, dualiteit, goed en kwaad, geboorte en sterven, lijden en pijn deel uitmaken van de matrix. 
De Mensen uit het Vedische tijdperk weten dat ze scheppers zijn en geschapen naar het beeld van de ene Schepper. Ze zien zichzelf niet als slachtoffers of als slaven maar als krachtige en moedige Mensen die de taak hebben vreugde en liefde op Aarde te brengen en de planeet tot een paradijs te toveren. Ze zijn niet zozeer bezig met het leven te analyseren maar wel met het leven bewust te scheppen.
De Mens ervaart in die tijd nog een hoge graad van vrijheid, soevereiniteit en eigen verantwoordelijkheid die langzaam verdwijnt naarmate het piramide systeem van externe macht en autoriteit ingevoerd wordt. Er zijn bvb. geen bevolkingsregisters, belastingen, geldsystemen, menselijke wetten, regeringen, kerken, vaccinaties, ziekten,...Er is geen greintje angst, bij niemand.
Er zijn ook geen warenhuizen, sociale diensten, scholen, gevangenissen, auto's, allerlei technologieën,...De Mens wordt geboren in een Aards lichaam en draagt alle wijsheid en 'technologie' innerlijk met zich mee. De natuur is zijn voorraadschuur voor voeding en energie en dient als grondstoffenrijk waaruit alle noodzakelijke dingen en voorwerpen kunnen gemaakt worden. De dorpsgemeenschap en de familie zijn de warme omhullingen die alle hulp, liefde en ondersteuning bieden. En de Mens zelf bezit talrijke (slapende dan wel actieve) vermogens waar de huidige technologieën slechts flauwe imitaties van zijn.
Dit zijn enkele vermogens (of siddhi's). GSM en Email = telepathie, gedachten overdracht, zesde zintuig. GPS = intuïtie en synchroniciteit. TV = creatieve visualisatie en wetenschap der verbeelding. Auto en vliegtuig = teleportatie, levitatie en astraal reizen. Computer = een 100% werkend menselijk brein (momenteel gebruiken we slechts 5 tot 10% van de totale capaciteit). Internet = eenheidsbewustzijn. Google en Wikipedia = de Akasha kronieken (de database van het universum lezen via meditatie) en channeling van hoger Zelf. Social Media = liefde, empathie, tantra, verbinding, samenwerking, connectie in real life. Straling afkomstig van toestellen = straling afkomstig van het eigen wezen, de energie van het hart. Transhumanisme en singulariteit = Merkaba, het lichtlichaam van iedere Mens. 5G (het surrogaatveld van cyborgs, slavernij en controle) = 5D (het échte veld van eenheid, vrijheid en liefde).
Ze zijn op de hoogte van de interventie door parasitaire wezens die via occulte technieken een illusie wereld creëren (de matrix) waarin de Mens de Droom van het Leven langzaam vergeet en zijn licht en energie laat aftappen. De handlangers die op Aarde deze duistere agenda uitvoeren, worden in de boeken de priesterkastes genoemd en kennen we nu nog steeds onder andere namen (deep state, illuminati, cabal,...).
Hun antwoord op de interventie is de creatie van een familiedomein wat een fysiek/materieel ruimte/tijd punt is om 3D te verbinden met het Oorspronkelijke Veld van Eenheid en deze matrixwereld te vergeestelijken/ontstijgen/transcenderen. Gezien de manipulatie en mindcontrol ondertussen enorm toegenomen zijn, kan het nu vele levens duren om zich te bevrijden uit de reïncarnatie cyclus (wat een soort valstrik is om de zielen telkens te recycleren). Volgens de boeken zal iemand die ergens een Ruimte van Liefde creëert, ook de volgende keer incarneren in een gelijkaardig veld en sneller bevrijding (verlichting) bereiken. 
De manier waarop de Mens opnieuw verbinding maakt met het Oorspronkelijk Veld (Thuis) of de her-innering aan het Zelf activeert, is een combinatie van 7 peilers die op het familiedomein aanwezig zijn: natuur, liefde, vrijheid, autonomie, meditatie, educatie en samenwerking. Wat vroeger intensief in kloosters en ashrams werd beoefend en geleefd, is nu mogelijk op het familiedomein. Men wordt bewust van de Essentie, van het Aardse toneelspel en van de echte Realiteit.
Liefde is de basisenergie. De natuur brengt gezondheid, harmonie, rust en stilte. Zich loskoppelen van het systeem brengt vrijheid, moed en energie. Autonomie (op vlak van voedsel, energie, water, werk,...) ondersteunt het onafhankelijk worden van de matrix. Educatie is zelfonderzoek, zelfontplooiing en de inherente wijsheid delen met anderen. Samenwerken met gelijkgestemden brengt kracht, verandering en vreugde. Meditatie helpt de verbinding met Zelf bewust maken en leidt tot inzicht, vrede en bevrijding.
Er is een grote belangstelling voor het aantrekken van een ziel, het krijgen van kinderen en de natuurlijke geboorte op een familiedomein omdat dit de kans biedt steeds meer zielen uit de fysieke cyclus van geboorte en sterven te halen (reïncarnatie loop). Wie opgroeit op een familiedomein heeft minder kans om te verdwalen in de illusie en mindcontrol van de artificiële wereld.


Enkele tips om een Vedische huwelijksceremonie te organiseren en dan vooral de inrichting van het domein.

*** Het vinden van een soulmate, een wederhelft, een levenspartner, een tweelingziel,...kan een moeilijke opdracht zijn. Toch biedt de moderne tijd tal van (technologische) mogelijkheden om contact te maken met potentiële kandidaten. Via social media, specifieke websites en fora of het internationale Anastasia netwerk kunnen Mensen gelijkgestemde zielen vinden. De hedendaagse Russische Anastasia dorpen organiseren regelmatig feesten waar Mensen elkaar kunnen ontmoeten.
*** Bedenk samen met je partner welke planten en dieren je graag zou hebben op het domein. Dieren vragen aandacht, tijd en energie, hou daar rekening mee en zie het niet te groot. Enkele kippen, een paard, een hond en een kat kunnen al voldoende zijn om te beginnen. Dieren zijn vrienden en geen voedselbron!
*** Maak een goed en overzichtelijk plan van de tuinen en markeer de plaatsen waar de bomen, planten en zaden dienen te komen. Een maquette maken van het domein is een goed idee.
*** Voorzie paaltjes met naamplaatjes en zet ze op de plaats waar de overeenstemmende planten zullen komen.
*** Voorzie eventueel bouwmaterieel om afsluitingen en onderkomens te maken voor de dieren (indien nodig).
*** Geef de nodige uitleg aan de gasten en genodigden over wat precies de bedoeling is. Maak een lijst van de planten (met Latijnse naam) zodat de gasten de juiste variëteiten meebrengen.
*** Voorzie voldoende spaden, water, mulch en andere plantbenodigdheden. Hou de ceremonie tijdens een ideaal plantseizoen zoals lente of herfst.
*** Leg de gasten uit hoe ze een boom of struik correct moeten planten. Sommigen gaan dit namelijk voor de eerste keer doen en een slecht geplante boom zal uiteindelijk sterven.
*** Wees gelukkig en vreugdevol, de planten en dieren voelen alles.

Love is what we are.


Het Oudgrieks kent 10 woorden om de gradaties van liefde te omschrijven. De Ved-Russische cultuur was sterk geworteld in de 3 eerste omschrijvingen (Eunoia, Charis en Agape).

10. PORNEIA - Lust, ontucht, hoererij, porno,...
09. POTHOS - Ik heb je nodig. Ik ben hulpeloos zonder jou.
08. MANIA PATHE - Je bent van mij. Ik kan niet zonder jou.
07. EROS - Ik verlang naar jou. Je laat me genieten. Geslachtelijke liefde.
06. PHILIA - Ik bewonder jou. Je bent mijn beste vriend. Ik ben graag bij jou.
05. STORGE - Dat jij op Aarde bent maakt mij gelukkig. Je brengt het beste in mij naar buiten.
04. HARMONIA - De wereld is prachtig wanneer er liefde is. Ons samenzijn is mooi en verheffend.
03. EUNOIA - Ik sta volledig ten dienste van het beste en het schoonste in jou.
02. CHARIS - Ik hou onvoorwaardelijk van jou omdat liefde geen enkele reden behoeft.
01. AGAPE - Dit is de liefde die planeten laat draaien en het hele universum doordringt. Niet het kleine ik heeft lief, maar de Liefde in mij heeft lief.

Music is the language of love, nature, and eternity.
(Debasish Mridha)

Do you know how lovely you are?
In the starlight, in the starlight of my heart.In vele films zitten mooie liefdesscènes, heel bekend zijn:
Arwen & Aragorn - Jake & Neytiri - Allie & Noah - Jenny & Forrest - Raoul & Christine - Tony & Maria - Sarah & Jonathan - Jack & Rose
en mijn absolute favoriet Maria & The CaptainDe wereldleiders en ondernemers zien de Aarde als een business.
Anastasia ziet de Aarde als een moeder en als een mogelijk paradijs van overvloed voor iedereen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten