Welkom dierbare lezers,

het bijhouden van een weblog (naast
de Rivendell website) heeft een drievoudige bedoeling.

  • Verslag uitbrengen van ervaringen en avonturen tijdens mijn reizen.
  • De praktische, theoretische en concrete stappen en plannen beschrijven die de creatie van mijn familiedomein en de realisatie van het ecodorp helpen verwezenlijken.
  • Bijhouden en delen wat boeiend, inspirerend, motiverend, helend en bevrijdend werkt.
Enjoy and be happy !

zondag 6 september 2009

Katharen - deel 2


Dag 55 tot 59 – 1 tot 5 september - Katharen (deel 2)

And then God made Love...

De Katharen verslagen, maar niet vernietigd; gedood, maar niet verdwenen, want hun Geest leeft verder, wellicht zelfs in het opstandingslichaam. Want de Kathaarse parfaits kregen ook de naam 'revêtu', wat letterlijk 'opnieuw gekleed' betekent. Welk kleed is dit? Zeker niet de blauwe pij die ze droegen als parfait. Volgens mij kan dit er op wijzen dat ze de kennis, technieken en kracht bezaten om een lichtlichaam (Merkabah) te weven, een opstandingslichaam dat als eeuwig en onsterfelijk voertuig door de Geest kan gebruikt worden. De verslagen uit die tijd zijn unaniem: de parfaits verloochenden hun geloof niet (wat hun leven kon redden), ook niet na gruwelijke martelingen, en stapten zonder angst op de brandstapel terwijl ze zongen en hun beulen vergiffenis schonken. Deze onthechting, dit rotsvaste vertrouwen wekte algemene bewondering en kwam niet enkel door het vooruitzicht om de valse Satanswereld te kunnen verlaten, maar misschien ook omdat ze een hoger dimensionaal lichaam ontwikkeld hadden. Bij de verbranding van de 217 parfaits op de vlakte van Montsègur was volgens ooggetuigen een groot en ongekend licht zichtbaar, wat niet afkomstig was van de vlammen. De Kathaarse parfaits hadden dus hun eigen middelen om het kwade te weerstaan en overwinnen: namelijk innerlijke zuivering, ascese en oude, gnostieke meditatietechnieken die de frequentie van hun wezensdelen verhoogde. Hun bewustzijn steeg uit boven de lagere krachten tot in de velden waar vrede en liefde volmaakt en permanent aanwezig zijn. Ze (her)kenden zichzelf als onsterfelijke Lichtwezens in éénheid verbonden met God.

De mens van nu wordt opnieuw belaagd en beduveld, maar is sterker dan het kwade. Zowel toen, in de 13de eeuw, als nu aan de vooravond van een nieuw ontwaken op Aarde, vreest de machtselite een kracht die in wezen nooit of nimmer te verslaan is. Het is de kracht waar Nelson Mandela het over heeft in volgende bewoordingen:

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.
We zijn bestemd om te stralen zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.

Deze kracht is liefde en blijkbaar zijn we heel erg bang om die liefde te leven, te zijn, te gebruiken en te delen. We zijn bang omdat we ons laten bang maken. We laten het Licht niet toe omdat ego en angst ons in de duisternis houden. De stralen van onze innerlijke Zon schijnen niet op volle kracht omdat kunstmatige straling, gifvoeding, leugenachtige informatie en verkeerde educatie ons klein, onbewust en onwetend houden. Maar de gnosis is volop terug, de Kathaarse spirit leeft verder, en ieder mens krijgt de mogelijkheid steeds bewuster te worden door een niet te stuiten golf van bevrijdende informatie via boeken, voordrachten, healers, lichtwerkers, nieuwetijdskinderen en internet.
En de liefde? De liefde is er altijd, klaar om iedereen te omhelzen, moeiteloos stromend vanuit een innerlijke bron. Gewoon aanwezig, zomaar, eenvoudig, zuiver, helend,...want liefhebben heeft geen reden nodig, omdat wij allen liefde ZIJN.

Er is licht in een mens van licht, en het verlicht de ganse wereld.

Enkele mogelijkheden om te ontwaken en vrij te worden, heb ik vroeger al eens samengevat op de website; en kun je vinden in nieuwsbrief nr. 25 van 10 december 2008.
De geschiedenis wordt altijd geschreven door de overwinnaars, wat betekent dat veel verborgen blijft en gemanipuleerd wordt. Maar zelfs met onvolledige en valse geschiedenisboeken bij de hand herkennen we makkelijk de rode draad doorheen 5000 jaar evolutie. Namelijk een kleine en selecte groep die via misbruik van macht, geweld en algemene misleiding de controle verwerft over de mensheid. En na al die eeuwen zijn we ondertussen in een fase gekomen waar de machtselite mensen, landen, media, voeding, geneesmiddelen en grondstoffen poogt te controleren en daarin lijkt te slagen. En indien die totale controle niet zou lukken (bvb. omdat wij massaal wakker worden en hun beslissingen weigeren), dan houden ze het ultieme middel achter de hand: namelijk wereldwijde genocide door oorlogen en biochemische wapens.
Maar, het is uiterst belangrijk te beseffen dat wij zelf het zijn, collectief en individueel, die deze kwade krachten in het leven hebben geroepen om de heel eenvoudige reden dat die polariteit (goed-kwaad, licht-duisternis, liefde-angst) ons helpen om volwassen en bewust te worden. Daarover straks meer. Ze lijken dus machtig en onverslaanbaar (omdat wij hen die macht blijven verlenen), maar dat is helemaal niet zo. Op militair en technologisch vlak zijn ze niet te kloppen, maar wel op hart en bewustzijnsniveau.

Ook de Katharen gebruikten hun liefdeskracht tegen de toenmalige terreur en werden toch gedood. Maar sindsdien hebben belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. De mensheid is bewuster, mondiger, wakkerder en wijzer geworden. De kennis over wetenschap, evolutie, religie en psychologie en over de valkuilen van het ego zijn overal aanwezig. Spirituele technieken zoals yoga en meditatie zijn algemeen aanvaard. Vrijmakende en geheime informatie verspreid zich nu razendsnel over de wereld via internet. Het aantal mensen die de spelletjes en trukjes doorzien en resoluut voor liefde en vrede kiezen is vele malen groter dan in de Middeleeuwen. Ons zonnestelsel en alles erop en eraan ervaart een nooit geziene energetische en fysieke transformatie. De situatie is dus totaal anders en de kans om de duistere tegenkrachten door liefde en gerichte actie te weerstaan en om te polen, is bijzonder groot. Volgens mij is de geboorte van een nieuwe en mooie wereld zelfs onvermijdelijk en trouwens, die nieuwe Aarde is zich nu overal volop aan het manifesteren. Onthoud dat de belangrijkste wapens der duistere machten angst, leugens, geweld en terreur zijn. En dat deze te bestrijden zijn door liefde, waarheid, eenheid en creatievermogen.
Om de rol van het kwade enigszins te begrijpen, bekijken we even een erg korte versie van het scheppingsverhaal gebaseerd op gnostieke inzichten. Vele scheppingsverhalen en kosmologieën uit diverse culturen en tijdperken vertellen in wezen hetzelfde verhaal, hoewel details, interpretaties, namen en woordenschat kunnen verschillen.

Altijd samen
In liefde en licht
Het verhaal eindigt waar het begon
In het Hart van God

Er is een onkenbare Vader God die een Wilsbesluit neemt tot een Schepping met een bepaald Evolutieplan en Doel en daartoe het Leven vanuit Zichzelf ter beschikking stelt en ‘offert’. Al wat is maakt onvoorwaardelijk deel uit van dit Goddelijk Leven. Vanuit deze Levensgeest ontstaat al de rest (ruimte, tijd, vorm, materie, wezens,…). Om de Schepping tot het beoogde Evolutiedoel te leiden, zijn een groep Hoge Wezens ingeschakeld, die door hun eigen Offer en Activiteit een verdere harmonische uitwerking van het Evolutieplan verzorgen. Deze Wezens zijn in de Christelijke literatuur gekend als de negen Hiërarchieën (Serafijnen, Cherubijnen, Tronen, Vorstendommen, Machten, Krachten, Heerschappijen, Aartsengelen en Engelen). Vanuit deze Hiërarchische Wezens ontstaan door afsnoeringen de Elementaire wezens of natuurwezens, die het gehele natuurrijk tot werkzaamheid brengen. Onze voorouders namen ze nog waar en benoemden ze (kabouters, elfen, nimfen,…). Naast deze goede Lichtwezens die het Kosmische plan vooruithelpen, opereren ook tegenstrevende wezens, duistere krachten, de gevallen Engelen, die het Evolutieplan vertragen, boycotten en vernietigen. Nochtans, de rol die de Luciferische en Satanische wezens in de menselijke evolutie spelen wordt niet alleen geduld maar ook gewild door de Vader God. Hun verleidende, misleidende en negatieve activiteiten leren ons belangrijke lessen over goed en kwaad. Door onze keuzevrijheid op Aarde beleven wij beide krachten, zowel in onszelf als in de wereld buiten ons. Uiteindelijk, door inzichten verworven tijdens vele incarnaties, overwint en transformeert de mens het boze en kiest hij bewust en uit vrije wil voor het goede. Het is dank zij de confrontatie met het kwade dat de mens uiteindelijk tot de hoogste vorm van liefde zal komen. Want om de waarde van liefde te kennen, moet je ook niet-liefde ervaren. Wie de duisternis niet kent, zal nimmer het Licht zoeken.
De mens, in den beginne levend als onbewuste Geestvonk in de adem van God, vertrekt dus op een lange pelgrimsreis doorheen vele werelden, steeds dieper afdalend in de stoffelijke materie. Op deze tocht vergeet hij langzamerhand zijn Goddelijke oorsprong en zijn eenheid met al wat is. Deze afdaling in de stof noemt men involutie. Dan komt het scharnierpunt waarop de mens steeds bewuster wordt en de terugreis naar het Vaderhuis aanvangt. Dit scharnierpunt is het mysterie van Golgotha, waarbij door de kruisdood de Geest van Christus via het bloed van Jezus zich met de Aarde en de mensheid verbindt. Sinds Zijn offer op Golgotha is iedere mens zelf in staat door gnosis tot verlossing te komen. De opwaartse weg uit de materie begint (evolutie) en de mens wordt terug Geestvonk, maar nu albewust. Na deze eonen lange reis is de mens de tiende hiërarchie geworden: een albewuste Scheppergod met de hoogste graad van liefde en wijsheid: een Christus.

De tijdsgeest die onze pelgrimstocht momenteel begeleidt, is Aartsengel Michaël, die voortdurend geestelijke impulsen naar Aarde en mensheid stuurt om ons stap na stap naar een volgende evolutiefase te brengen in overeenstemming met het scheppingsplan en het doel van het leven. Dat doel is uitbreiding (van bewustzijn), ervaren (van geluk, vreugde en liefde) en creatie (van werelden en wezens). Kortom, het doel van het leven is het leven zelf. Het beeld dat bij Michaël hoort, is de strijder die met het zwaard de draak verslaat. Hij roept dus op tot moed en innerlijke wakkerheid en hij vraagt ons de bewuste confrontatie aan te gaan met het kwaad. Door onze eigen ontwikkeling ter hand te nemen en onszelf (her) op te voeden en nieuwe keuzes te maken, integreren we de eigen donkere delen en worden we vrijer en volmaakter. We zijn als ruwe diamanten die we zelf polijsten tot een schitterende edelsteen door de donkere vlakken weg te schuren. Goddelijk zaad is aanwezig in ons, het is reeds ontkiemd en zal onvermijdelijk uitgroeien tot een prachtig en volmaakt wezen. Het kwade functioneert dan voornamelijk als groeistimulans. Want, zoals gezegd, wij zelf creëren het kwade omdat het noodzakelijk is in de evolutie. In wezen zijn we Licht (liefde). Maar als "alles wat is" Licht is, als er niets anders bestaat dan Licht, dan is het onmogelijk om onszelf als Licht te ervaren, want er is geen vergelijkingspunt. En de enige manier om onszelf als Licht te ervaren, is ons in het donker te begeven. We creëren zelf het duistere om het Licht in ons te zien stralen.

Aangezien onze verantwoordelijkheid zowel goed en kwaad omvat en aangezien we aangesloten zijn op de scheppingskracht van de in ons Levende God, kunnen we zelf bepalen welke volgende ervaringen we graag willen beleven. Wie genoeg heeft van negativiteit en onvrede, ontwaakt (vergroot het bewustzijnsveld) en kiest en creëert een nieuwe en betere versie van zichzelf, waardoor de poort naar meer vreugde en geluk openzwaait.
De transformatie en integratie van het kwade gebeurt op verschillende niveaus. Innerlijk door het kwade en de negativiteit in jezelf te herkennen, te aanvaarden en los te laten via vergeving en liefde en door de voortdurende overheersing en reactie vanuit het ego te herzien. (Boekentip: Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle). Uiterlijk door hemelkeuzes te maken en het negatieve en het duistere in de wereld geen voeding meer te geven. Een hemelkeuze is een bewuste beslissing om een positief beeld te scheppen en in de wereld te brengen.
En, wellicht de belangrijkste factor: samenwerken, in liefde samen zijn en zich verbinden met elkaar, een groepsenergie opbouwen, brede netwerken opzetten met gelijkgestemden,...zijn prachtige en krachtige middelen om het nieuwe bewustzijn van eenheid, vrede en liefde te vestigen. Daarom zijn kleine eco-nederzettingen, autonome groene dorpen zoals Rivendell zo'n schitterende oplossing en dringende noodzakelijkheid om mens en Aarde te helen en de positieve krachten te bundelen. Zulke ecodorpen reiken oplossingen aan voor mondiale uitdagingen, werken als helingsbiotoop voor mens en Aarde en creëren een Licht/Liefdesveld in de duisternis. Ze functioneren als geboorteplaats van de Universele Mens en bieden bewoners de kans hun eigen taken te (her)definiëren, te doen wat ze graag doen, de creatie krachten te bundelen, samen te werken met unieke en boeiende mensen, bij te leren en te evolueren, mee te bouwen aan een gezondere en betere wereld en een informatie en inspiratie baken te zijn voor zoekers.

So what are we? We are Infinite Love.
How do I know? Simple.
There is nothing else.

We zijn allemaal kinderen van dezelfde Bron, verbonden met elkaar en de onuitputtelijke Levensbron die voortdurend en onvoorwaardelijk schenkt en zorg draagt voor ieder wezen. Als je deze eenheid ten volle beseft, verdwijnt de noodzaak en behoefte tot strijd en wat dan overblijft zijn mededogen, dienstbaarheid en keuzevrijheid. En de snelste en meest effectieve manier om gelukkig te worden is anderen gelukkig maken. (Boekentip: Neale Walsch – Gelukkiger dan God).
Wees zacht voor elkaar en voor jezelf. Er valt niets te vrezen behalve de angst zelf. Alles komt goed, het Licht groeit en verlicht de duisternis. Waag de sprong naar het tijdperk van intuïtie en samenwerking en wordt (be)hoeder van deze prachtige planeet. Luister naar je ziel die wakker wordt en zich herinnert dat ze liefde is, liefde was en altijd liefde zal zijn. Besluit om voortaan alleen nog gelukkig te zijn en vreugde te stralen, want liefde overwint alles.

Zo, een hele boterham voorwaar, volgende keer terug wat luchtiger nieuws over mijn reisavonturen. Om te eindigen een fragmentje uit een sprookje (Selienna) wat ik ooit schreef (voor een lieve vriendin). Het volledige verhaaltje kun je eventueel lezen op deze pagina.

Ik ben liefde en jij ook, en alle mensen ook’ herinnert Selienna zich plots, ‘als alle ballast en angst wegvalt, als alles wat niet echt is verdwijnt, als alle illusies oplossen, als de droom eindelijk eindigt, dan blijft er enkel waarheid over, dat wat werkelijk is en dat is: liefde.
Wij zijn die liefde. Gevangen in een lichaam, op reis door het universum om creatief onszelf tot expressie te brengen. Om onszelf te herscheppen in een betere mens, een liefdevoller wezen, vollediger. Liefde wil zichzelf ervaren, wil bovenal éénheid ervaren. Liefde is het verlangen één te zijn, met de ander en met God.
En echte liefde is vooral vrij. Pure ongebonden vrijheid.’
Enthousiast vertelt ze verder:
‘Liefde vraagt niks, maar geeft zonder onderscheid. Liefde verlangt niks, maar deelt met iedereen. Liefde verwacht niks, maar schenkt onvoorwaardelijk. Liefde beperkt niet, maar steunt de keuzes die je maakt. Liefde neemt niks, maar ontvangt wat vrijwillig wordt gegeven. Liefde dringt zich niet op, maar laat altijd vrij. Liefde kwetst niet, maar heelt wat gebroken is. Liefde begrenst niet, maar gaat altijd door in een steeds grotere vreugdedans’
‘Ja, zo voel ik het ook’ beaamt Arwen.
‘Maar als liefde vrijheid is, dan kan ik doen wat ik maar wil. Dan mag ik echt doen wat ik wil om telkens meer mezelf te zijn, om dichter bij liefde te komen’ denkt Selienna luidop.
‘Je hoeft niks te doen, enkel te zijn wat je al bent’ meent Arwen.
‘Oh, ik ben zo gelukkig’ lacht Selienna ‘ik wou dat de hele wereld danst.’

‘Wel, Selienna, misschien ben je daarom wel op Aarde.

Kom, laten we dansen tot de sterren uit de nacht vallen
en de maan haar zilveren licht in ons hart brandt.’


Geen opmerkingen:

Een reactie posten